جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

به تاریخ :21/7/75
کلاسه پرونده :75/1/1487
شماره دادنامه : 1290 - 1291 - 1292 - 23/7/75
مرجع رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل به شماره های 15508815/8/74 به مبلغ 000/000/20 ریال به عهده بانک صادرات شعبه ... و 15255840/8/74 به مبلغ 000/000/5ریال و255841 20/8/74 به مبلغ 000/000/2 ریال به عهده بانک صادرات شعبه ... که چک ردیف اول به صورت وعده دار می باشد و کلا" به علت کسرموجودی برگشت خورده اند فلذا با عنایت به شکایت شکات تصویر چکهاوگواهی نامه های عدم پرداخت بانک محال علیه ، نحوه اظهارات و مدافعات و اقرار متهم مبنی بر صدور چکها و سایر قرائت و امارات منعکس در پرونده بزهکاری متهم موصوف به نظر دادگاته محرز و مسلم بوده و مستندا" به مواد 7و13 قانون صدور چک ورعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی نابمرده فوق به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت یک چهارم کسر موجودی چک ردیف اول به عنوان جرم اشد به جزای نقدی محکوم می گردد و در مورد دادخواست ضرر وزیان آقای (الف ) دارنده چک ردیف اول به خواسته مطالبه وجه چک بااحتساب خسارات و هزینه دادرسی نظر به اینکه متهم بر بدهی خود اقرار ولی مدعی پرداخت بخش یاز آن گردیده است که این ادعا توسط شاکی انکار و متهم دلیلی بر اثبات ادعای خود اقامه نکرده است فلذا بنا به مراتب فوق الذکر و وجود لاشه چک و گواهی نامه عدم پرداخت آن در ید شاکی دعوی مدعی خصوصی ، نظر دادگاه ثابت تشخیص و حکم به محکومیت متهم به پرداخت اصل خواسته و نیز به پرداخت مبلغ 106100 ریال بابت هزینه و خسارات دادرسی در حق شاکی خصوصی صادرواعلام می نماید. رای صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظرمرکزاستان تهران می باشد.
دادرس شعبه ... دادگاه عمومی

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر
اعتراض موثری که فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 1290و1291 و1292 مورخ 23/7/75 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی تهران را ایجاب نماید از سوی محکوم علیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است ولی ایراد او به تعیین جزای نقدی بر اساس چک شماره 508815 مورخ 1/11/74 به مبلغ بیست میلیون ریال وارد است زیرا چک مرقوم وعده دار شناخته شده و تعیین جزای نقدی بر اساس آن مغایر ماده 13 قانون استنادی دادگاه محترم بدوی می باشدبنابراین دادگاه به تجویز ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باتبدیل جزای نقدی مقرر در دادنامه یاد شده به جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ودویست و پنجاه هزار ریال (براساس چک شماره 15255840/8/74 به میزان یک چهارم وجه ان دادنامه را اصلاح و با رد تجدینرخواهی مشارالیه آن را نتیجتا" تایید می نماید رای صادره قطعی است.
مستشار دادگاه ... مستشار دادگاه ... 0

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1292
تاریخ تصویب :
1375/07/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :