جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

کلاسه پرونده :74/22 34و75/519
شماره دادنامه : 1519 - 1518
تاریخ : 25/7/75
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دادگاه عمومی استان تهران

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) دائر به صدور چک بلامحل به شماره 78620 مورخ 11/8/71 به مبلغ سیزده میلیون ریال علیه آقای (ب ) با عنایت به شکایت شاکی و با توجه گزارشات مکرر مامورین انتظامی مبنی بر متواری بودن متهم صادرکننده چک و با توجه به ارائه لایحه دفاعیه از جانب متهم متواری در مرحله مقدماتی و تحقیاقت اولیه که بلاوجه می باشد و با توجه به گواهینامه عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه این محکمه متهم آقای (ب ) را بزهکار تشخیص ومستندا" به مواد2و6قانون چکم مصوب سال 1355 متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره حضوری و بعد از ابلاغ ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان می باشد. ضمنا" رای حقوقی سابق الصدور از جانب محکمه 132 کیفری یک سابق تهران همچنان استوار می باشد.
دادرس شعبه 16 دادگاه عمومی تهران

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر
رای دادگاه
نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظرخواسته درتاریخ شانزدهم آبانماه سال 1375 به محکوم علیه ابلاغ شده و آقای (الف )به وکالت ازمشارالیه د رتاریخ نهم دیماه 1375 تجدیدنظرخواهی کرده است بنابراین تجدید نظرخواهی نامبرده خارج از مهلت قانونی است و به رد دادخواست تجدیدنظراظهارنظر می شود.
مستشاران شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1519
تاریخ تصویب :
1375/07/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :