جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

رای شعبه 12دادگاه تجدیدنظراستان تهران

رای دادگاه
نظر به انیکه آقای (الف ) به موجب دادنامه شماره 21241/4/74 به علت صدور چکهای متعدد به تحمل سی ماه زندان با احتساب ایام بازداشت و پرداخت مبلغ یک چهارم چک سی میلیون ریالی یعنی مبلغ 000/500/7 ریال جزای نقدی محکوم شده و چون نامبرده درخواست اعسار کرده بود آنهم طبق استدلال که در رای آمده رد شده سرپرست اجرای احکام نسبت به دادنامه مذکور درخواست تجدیدنظرخواهی نموده دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اینکه محکوم نمودن متهم به سی ماه زندان وجهه قانونی نداشته لذا دادنامه از این جهت مخدوش و مطابق قانون نمی باشد. باستناد ماده 22 و بند2آن از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و باستناد همان قانون نامبرده را از جهت صدور چکهای متعدد باستناد ماده 7 از قانون صدور چک و ماده 47 قانون مجازات اسلامی به تحمل هیجده ماه زندان محکوم می نماید با احتساب ایام بازداشت و از جهت رد اعسار نامبدره با توجه به اینکه این مورد نظر قضات دادگاه صادر کننده رای می باشد و مخالف با قانون هم نیست باستناد ماه 19و22 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی تایید می گردد.
مستشار دادگاه مستشار دادگاه

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
241
تاریخ تصویب :
1374/04/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :