×

در صورت تعلق اراده دادگاه به اعمال کیفیات مخففه ناگزیر از کاهش مجازات به میزان کمتر از حداقل قانونی است

در صورت تعلق اراده دادگاه به اعمال کیفیات مخففه ناگزیر از کاهش مجازات به میزان کمتر از حداقل قانونی است

در-صورت-تعلق-اراده-دادگاه-به-اعمال-کیفیات-مخففه-ناگزیر-از-کاهش-مجازات-به-میزان-کمتر-از-حداقل-قانونی-است

وکیل

تاریخ رسیدگی : 19/6/75
کلاسه پرونده : 75/534
شماره دادنامه : 1246
مرحع رسیدگی : شعبه 20 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) دائر به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 30943404/9/74 مبلغ 000/500/27 ریال از حسابجاری شماره 1837582 بانک تجارت با توجه به شکایت آقای (الف ) و فتوکپی چک و گواهی عدم پرداخت آن اتهام انتسابی محرز و با انطباق مورد با مواد 7و22 قانون صدور چک اخیرالتصویب و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف ، به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ 500/882/6ریال معادل یک چهارم کسری یک فقره چک به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می گردد. رای صارده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظراستان می باشد.
دادرس شعبه بیستم دادگاه عمومی تهران

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر
رای دادگاه
وقوع بزه صدور چک بلامحل از ناحیه تجدیدنظرخواه محرز بوده و ادعای امانی و تضمینی بودن چک مذکور مستند به دلیل نیست 0دادنامه شماره 75/1246 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی تهران از حیث تشخیص عمل متهم و انطباق آن با موازین قانونی صحیح است لکن قطع نظراز آن که مورد از موارد اعمال مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی در خصوص تخفیف هست یا خیر بدیهی است در امثال مورد یعنی تلعق اراده دادگاه محترم به اعمال کیفیات مخففه ناگزیر از کاهش مجازات به میزان کمتر از حداقل قانونی است لذا تعیین یکسال مجازات حبس در خصوص مورد وامثال آن فاقد وجاهت است و با کاهش و اصلاح حبس مقردر دادنامه یاد شده به پنج ماه آن راتاییدمی نماید.
رئیس دادگاه مستشار دادگاه

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1246

تاریخ تصویب : 1375/06/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.