جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

تاریخ 15/7/75
پرونده کلاسه 75/1291
شماره دادنامه 1553
مرجع رسیدگی : شعبه 218 دادگاه عموم یتهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف )43 ساله بازداشت از تاریخ 15/7/75 به علت عجز از تودیع وجه الضمان با ضمانتنامه بانکی دائر به صدور چک بلامحل به شماره 684394/5/75 از حسابجاری 92220038 بانک 0000 شعبه ... 0 به مبلغ بیست میلیون ریال با توجه به شکایت شاکی و گواتهی عدم پرداخت 2592/6/75 نظر به انیکه متهم در جلسه دادرسی اعلام داشته چک صادره به امضای وی بوده و قبول دارد لکن مدعی شده که چک مزبور تضمینی بوده ول یهیچگونه دلیل و بینه ای در جهت اثبات ادعایش ارائه واقامه ننموده و از اظهارات شاکی و متهم استنباط می گردد که پرونده دیگری بین نامبردگان مطرح و شاکی در آن پورند هبود هبنابراین با رد مدافعات متهم و احراز بزهکاری وی وانطباق اتهام منتسبه با مواد 3و7 قانون صدور چک اصلاحی 1372 متهم را به تحمل (هشت ماه ) حبس و پرداخت یک چهارم وجه چک با احتساب موجودی در زمان صدور گواه یعدم پرداخت (چهارصدو پنجاه و هشتهزار و هفتصد و پنجاه ریال جرای نقدی ) محکوم می نماید. رای صادره حضوری وظرف 20روزپس از ابلاغ وفق مقررات قابل تجدیدنظراست.
دادرس شعبه ... دادگاه عمومی تهران

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص دادنامه فوق الذکر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 1003 مورخ 15/3/75 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی تهران که نامبرده به موجب دادنامه صادره به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 94394مورخ 6/5/75 به مبلغ بیست میلیون ریال به تحمل هشت ماه حبس و یک چهارم وجه چک با احتساب موجودی در زمان صدور گواهی عدم پرداخت (چجهارصد و پنجاه و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ریال ) جزای نقدی محکوم شده با توجه به گذشت شاکی خصوصی و قابل گذشت بودن موضوع تجویز بند2ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به موقوفی تعقیب اظهارنظرمی شود. رای صادره قطعی است.
مستشار شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان تهران

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1553
تاریخ تصویب :
1375/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :