جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

شماره فرجامی : 426211
تاریخ رسیدگی : 12/7/72
دادنامه : 622/20
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 9268/6/72 مرجع رسیدگی : شعبه 20دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) به اتهام صدور یازده فقره چک بی محل تحت تعقیب کیفری قرار گرفته با صدور کیفرخواست پرونده در دادگاه کیفری یک 000 مورد رسیدگی قرار گرفته 0 با انجام محاکمه به شرح صورتمجلس مورخ 2/6/72 واستماع شکایت شکات که به 9 نفر شماره گذاری شده و با شنیدن مدافعات متهم که صدور حدود پانزده فقره چک بلامحل را اقرار نموده دادگاه با اعلام ختم دادرسی وصدور قرار موقوفی نسبت به دو فقره از چکها بلحاظ گذشت و محرز دانستن اتهامات دیگر متهم مستندا" به ماده 6 قانون صدور چک با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش سال حبس و پرداخت سیصد هزار تومان ربع کسر موجودی بالاترین چکها به عنوان جرای نقدی حکم محکومیت صادر کرده است. محکوم علیه طی لایحه آورده 163026/6/72 به حکم صادره اعتراض نموده که چکها موعدی ومضاربه ای بود تقاضای تجدیدنظر کرده است. حاکم دادگاه بشرح نظریه مورخ 18/6/72درعقیده خود باقیمانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شده است.
با توجه به مفاد حکم صادره مبنی بر محکومیت متهم به تحمل شش سال حبس و با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه مستندا" به ماده 32 الف از قانون مجازات عمومی و ماده 29 تشکیل دادگاهها000وبادرنظر داشتن این که در ماده 6 استنادیه حداکثر مجازات دو سال تعیین گردیده است دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه محول می نماید.
رئیس مستشار

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
622
تاریخ تصویب :
1372/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :