جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

شماره 2158/7 18/3/1353

با اختیار حاصل از ماده 276 قانون مجازات عمومی تبصره ماده 193 اصطلاح آئین نامه راهنمائی و رانندگی بشرح زیر اطلاح میشود.
تبصره- دادگاه مکلف است پس از صدور حکم محکومیت رانندگانی که بعلت ارتکاب تخلفات مستی حین رانندگی – انحراف به چپ – سرعت غیر مجاز – سبقت غیر مجاز – عبور از چراغ قرمز – عبور از منطقه ممنوعه – عدم رعایت حق تقدم – امتناع تاکسی ها از سوار کردن مسافر – سوار کردن مسافر با وجود مسافر قبلی – نرساندن مسافر بمقصد – عدم استفاده از تاکسیمتر با داشتن مسافر و هز نوع تخلف دیگر منجر بتصادف محکوم شده اند مراتب محکومیت و نوع تخلف را به اداره راهنمائی و رانندگی اعلام نماید تا اداره مزبور نوع محکومیت و تخلف را در سوابق مربوط به راننده متخلف درج و گواهینامه او را به علامت وجود سابقه محکومیت منگنه کند نسبت باین قبیل رانندگان برابر تبصره 3 ذیل ماده یک قانون راجع باعطای اختیار به افسران شهربانی برای وصول جرائم رانندگی مصوب 1362 عمل خواهد شد.
وزیر دادگستری وزیر کشور

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
8570
تاریخ تصویب :
1353/03/18
تاریخ ابلاغ :
1353/03/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :