جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

شماره 2550 26/3/1353
مصوبات جلسه روز یکشنبه 19/3/1353 شورایعالی کار
1-حداقل مزد مناطق و صنایع که از اول فروردین ماه سال جاری قابل اجرا خواهد بود بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
الف- حداقل مزد مناطق:
1- منطقه یک - 105 ریال
2- منطقه دو - 90 ریال
تأثیر تغییرات حداقل مزد در سایر سطوح مزدی طبق فرمول زیر عمل خواهد شد.
7+11/1× مزد دریافتی در اسفند 1352 = مزد دریافتی (ناشی از تغییرات)
ب- حداقل مزد صنایع:
1- حداقل مزد صنعت قند و روغن نباتی:
منطقه یک - 120 ریال
منطقه دو - 109 ریال
منطقه سه - 98 ریال
2- حداقل مزد سیمان و رادیو تلویزیون:
منطقه یک - 114 ریال
منطقه دو - 102 ریال
منطقه سه - 96 ریال
تأثیر تغییرات حداقل مزد در سایر سطوح مزدی صنایع در بند ب، طبق فرمول زیر عمل خواهد شد:
10+1/1× مزد دریافتی در اسفند 1352 = مزد دریافتی (ناشی از تغییرات)
3- حداقل مزد صنعت اتومبیل سازی و لاستیک سازی:
کلیه مناطق کشور 150 ریال
تأثیر تغییرات حداقل مزد در سایر سطوح مزدی صنایع مذکور در بند 3 طبق فرمول زیر عمل خواهد شد:
13+1/1× مزد دریافتی دراسفند 1352 = مزد دریافتی (ناشی از تغییرات
2- از این پس در مورد تأثیر تغییرات شاخص هزینه زندگی در مزد کارگاهها فقط مصوبات شورایعالی کار قابل عمل و استناد بوده و مقررات جداگانه ای در این زمینه در آئین نامه اجرائی طرحهای طبقه بندی مشاغل کارگاهها پیش بینی شده است لغو و بالااثر میکند.
3- حداقل مزد تعیین شده برای هر صنعت، نسبت به فعالیتهای جنبی و فرعی همان صنعت نیز قابل اجرا خواهد بود.
آئین نامه حداقل مزد
ماده1- حداقل مزد برای مناطق، صنایع و حرف هر سال یکبار توسط هیئتی مرکب از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر (از این پس هیئت نامیده میشود)
که برای مناطق و همچنین حرف و صنایع بطور جداگانه تشکیل جلسه میدهد با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند 12 ساله پیشنهاد میگردد. حداقل مزد پیشنهادی پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورایعالی کاربموقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده است حداقل مزد سابق معتبر خواهد بود.
ماده 2- شورایعای کار ضمن تعیین حداقل مزد برای صنایع، حرف و مناطق میزان تأثیر افزایش ناشی از تغییرات حداقل مزد در سایر طبقات مزدی را در انواع سیستم های پرداخت مزد تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده 3- نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در هیأت عبارتند از:
الف- نمایندگان دولت:
1- نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
2- نماینده وزارت صنایع و معادن
3- نماینده بانک مرکزی ایران
ب- نمایندگان کارفرما:
سه نفر نماینده اصلی و سه نفر نماینده علی البدل به پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتحادیه و یا سندیکای کارفرمایان با تصویب وزیر کار و امور اجتماعی.
ج- نمایندگان کارگر:
سه نفر نماینده اصلی و سه نفر نماینده علی البدل از بین نمایندگان اتحادیه یا سندیکای کارگران یا نمایندگان کارگران در شورای کارگاهها در صنعت، حرفه و منطقه بانتخاب وزیر کار و امور اجتماعی.
تبصره1- در صورتی که هر یک از نمایندگان کارفرما و کارگر دو جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند رئیس هیئت موظف است غیبت او را در حکم استعفا تلقی نموده و جانشین او را از بین نمایندگان علی البدل انتخاب نماید.
تبصره 2- در صورتیکه شورایعالی کار ضروری تشخیص دهد که در حداقل مزد پیشنهادی تجدید نظر بعمل آید وزارت کار و امور اجتماعی فقط یکبار دیگر هیئت را برای بررسی و تجدید نظر در حداقل مزد مزبور دعوت مینماید.
ماده 4- هیئت موظف است ضمن رعایت ماده 1 این آئین نامه:
الف- برای پیشنهاد حداقل مزد مناطق آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی در مورد اقلام مورد نیاز زندگی (کارگر و همسر و دو فرزند) و تغییرات شاخص هزینه زندگی در اختیار هیئت گذارده میشود مورد توجه قرار دهد.
ب- برای پیشنهاد حداقل مزد یک یا چند صنعت و یا حرف هیئت باید علاوه بر آمار و اطلاعاتی که در بند الف این ماده اشاره شده است وضع اقتصادی صنعت و یا صنایع شرایط جغرافیایی محل کار و حداقل مزدهای متداول را که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار گذارده میشود مدنظر قرار دهد.
ماده 5- اتحادیه یا سندیکای کارفرمائی و کارگری یا کارفرما و کارگران یک کارگاه یا صنعت و حرفه میتوانند در هر موقع با عقد پیمانهای دستجمعی حداقل مزد و همچنین تأثیرات این حداقل در سایر طبقات مزدی کارگاه را تعیین نمایند مشروط بر اینکه خداقل مزد جدید از حداقل مزدی که برای منطقه یا مناطق مربوط به حوزه عمل آن کارگاه و یا صنعت و یا حرفه تعیین شده است کمتر نباشد. کارفرما مکلف است دو نسخه از پیمانهای منعقده را برای اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی و شورایعالی کار ارسال دارد.
تبصره- در صورتیکه کارفرما رأسا" حداقل مزد کارگاه خود را بیش از حداقل مزد مصوبه طبق این آئین نامه پرداخت نماید نیزان مزبور، حداقل مزد قانونی آن کارگاه خواهد بود.
ماده 7- دعوت برای تشکیل جلسات و همچنین تعیین محل تشکیل و دستور جلسات هیئت با وزارت کار و امور اجتماعی است.
ماده 8- جلسات هیئت در هر مورد متوالیا" ادامه خواهد داشت و حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ تشکیل اولین جلسه حداقل مزد جدید و تاریخ اجرای آن و همچنین نظرات و پرونده امر بصورت پیشنهاد برای تأیید وزارت کار و امور اجتماعی ارسال میشود.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
8574
تاریخ تصویب :
1353/03/19
تاریخ ابلاغ :
1353/03/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :