×

قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

قانون-تشکیل-سازمان-تحقیقات-کشاورزی-و-منابع-طبیعی

وکیل

ماده 1 - به منظور تمرکز و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی وزارت کشاورزی و
منابع طبیعی و هماهنگ کردن این فعالیتها با پیشرفته ترین برنامه های
تحقیقاتی جهانی از تاریخ تصویب این قانون سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع
طبیعی که در این قانون سازمان نامیده می شود در وزارت کشاورزی و منابع
طبیعی تشکیل می گردد و کلیه موسسات و مراکز تحقیقاتی وزارت کشاورزی و
منابع طبیعی تابع این سازمان خواهند بود.
ماده 2 - سازمان دارای ارکان زیر است :
1 - هیات امنا.
2 - شورا.
ماده 3 - هیات امنا مرکب از افراد زیر است :
1 - وزیر کشاورزی و منابع طبیعی .
2 - وزیر علوم و آموزش عالی یا معاون آن وزارت به معرفی وزیر علوم و
آموزش عالی .
3 - وزیر دارایی یا معاون آن وزارت به معرفی وزیر دارایی .
4 - رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون آن سازمان به معرفی رییس
سازمان مزبور.
5 - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون آن سازمان
به معرفی دبیر کل سازمان .
6 - چهار نفر از کارشناسان صاحب نظر و بصیر در رشته های مختلف
کشاورزی .
تبصره 1 - ریاست هیات امنا با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.
تبصره 2 - رییس این سازمان در جلسات هیات امنا بدون حق رای شرکت
می کند.
تبصره 3 - اعضا موضوع بند 6 این ماده به پیشنهاد وزیر کشاورزی و
منابع طبیعی با فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتخاب
مجدد آنان بلامانع است .
تبصره 4 - نحوه تشکیل جلسات و ترتیب کار هیات امنا طبق آیین نامه ای
خواهد بود که به تصویب هیات مذکور خواهد رسید.
ماده 4 - وظایف و اختیارات هیات امنا سازمان به شرح زیر است :
الف - تصویب تشکیلات سازمان و موسسات و مراکز تحقیقاتی مربوط به
پیشنهاد رییس سازمان .
ب - تصویب نظامات و ضوابط کلی و مقررات عمومی استخدامی شاغلین خدمات
علمی و تحقیقاتی سازمان و موسسات و مراکز تحقیقاتی مربوط، به استثنای
پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین شاغل خدمات علمی و تحقیقاتی سازمان .
مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین شاغل خدمات علمی و
تحقیقاتی سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب
کمیسیونهای دارایی و کشاورزی و منابع طبیعی و علوم و آموزش عالی و
استخدام مجلسین قابل اجرا است .
ج - رسیدگی و تصویب بودجه سازمان (اعم از سازمان مرکزی و موسسات و
مراکز تحقیقاتی تابع ).
د - تصویب تعرفه های خدمات و ضوابط تعیین بهای فروش تولیدات موسسات و
مراکز تحقیقاتی سازمان .
ه - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهایی که از طرف رییس سازمان مطرح
می شود.
تبصره 1 - سایر شاغلین سازمان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و
آیین نامه های مربوط خواهند بود و به هر حال مزایای دریافتی فعلی این قبیل
کارمندان در موسسه رازی در اثر اجرای این قانون کسر نخواهد شد.
تبصره 2 - آیین نامه ضوابط تشخیص محققان با نظر شورا و وزارت علوم و
آموزش عالی با رعایت ضوابط مربوط به استخدام هیاتهای علمی دانشگاه ها تهیه
و پس از تصویب هیات امنا به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 5 - شورای تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سازمان مرکب از افراد
زیر است :
1 - رییس سازمان .
2 - روسای موسسات و مراکز تحقیقاتی .
3 - سه نفر از متخصصان در رشته های مختلف کشاورزی از بخش خصوصی که با
روشهای پیشرفته به کار تولید اشتغال دارند به انتخاب وزیر کشاورزی و
منابع طبیعی .
تبصره - رییس سازمان سمت ریاست شورا را عهده دار خواهد بود.
ماده 6 - وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است :
1 - اظهار نظر در آیین نامه ضوابط تشخیص محققان و درجات آنها.
2 - اظهار نظر در مورد تشکیلات موسسات و مراکز تحقیقاتی .
3 - بررسی و تصویب طرحهای تحقیقاتی و تعیین اولویت ها با توجه به
اعتبارات مصوب .
4 - بررسی بودجه و اعتبارات سازمان (اعم از سازمان مرکزی و موسسات و
مراکز تحقیقاتی تابع ).
5 - اظهار نظر درباره تعرفه خدمات و بهای فروش تولیدات موسسات و
مراکز تحقیقاتی تابع .
ماده 7 - سازمان دارای یک نفر رییس خواهد بود که از بین کارشناسانی که
دارای تحصیلات عالی در یکی از رشته های کشاورزی ، منابع طبیعی و علوم بوده و
حداقل 15 سال سابقه خدمت داشته باشند بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و
منابع طبیعی و به موجب فرمان همایونی منصوب می شود.
تبصره - رییس سازمان سمت معاونت تحقیقات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
را خواهد داشت و در اجرای وظایفی که طبق این قانون به سازمان محول شده
همچنین مصوبات هیات امنا و اداره امور مالی و فنی و اداری سازمان با
اختیاراتی که وزیر کشاورزی و منابع طبیعی به او محول می نماید اقدام خواهد
کرد.
ماده 8 - روسای موسسات و مراکز تحقیقاتی از بین کارمندان رسمی دولت که
متخصص در رشته های مختلف کشاورزی یا علوم باشند به پیشنهاد رییس سازمان و
تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی و به موجب فرمان همایونی منصوب می شوند.
ماده 9 - بودجه سازمان شامل اعتبار کمک مصوب در قانون بودجه کل کشور و
اعتبارات عمرانی و درآمدهایی است که از طریق انجام خدمات علمی و فنی و
تحقیقاتی و سایر منابع به دست می آید.
تبصره 9 - اعتبار کمک دولت به سازمان همه ساله به طور یک قلم در بودجه
کل کشور منظور خواهد شد و مانده اعتبار بودجه هر سال سازمان به سال بعد
منتقل و جزو منابع بودجه سال آینده سازمان منظور و طبق تصویب هیات امنا
به مصرف اجرای طرحهای تحقیقاتی و توسعه و تجهیز و ایجاد موسسات و مراکز
تحقیقاتی خواهد رسید.
تبصره 2 - بودجه تفصیلی سازمان (اعم از سازمان مرکزی و موسسات و
مراکز تحقیقاتی تابع ) بر مبنای اعتبارات مندرج در ماده 9 تنظیم و پس از
تصویب هیات امنا به مورد اجرا گذارده خواهد شد
ماده 10 - سازمان و هر یک از موسسات و مراکز تحقیقاتی که تشکیلات آن
طبق ماده 4 به تصویب هیات امنا می رسد دارای یک ذیحساب خواهد بود که توسط
وزارت دارایی انتخاب می گردد.
ماده 11 - سازمان عنداللزوم می تواند با موافقت وزارت دارایی از منابع
داخلی وام دریافت نماید. میزان وام به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع
طبیعی و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ماده 12 - سازمان مجاز است با تصویب هیات امنا روابط تحقیقاتی و علمی
و فنی با موسسات و سازمانهای مشابه خارجی برقرار نماید و یا به عضویت
موسسات و سازمانهای مذکور درآید. حق عضویت سازمان در این قبیل موسسات با
تصویب هیات امنا قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 13 - سازمان و موسسات و مراکز تحقیقاتی تابع می توانند از اشخاص
حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی هدایایی را قبول و یا در مقابل انجام خدمات
حق الزحمه دریافت کنند و یا بالعکس انجام تحقیقاتی را به موسسات صلاحیتدار
واگذار نموده و هزینه های مربوط را از بودجه خود پرداخت کنند.
ماده 14 - رییس سازمان می تواند برای تامین نیروی انسانی کارآزموده
همه ساله از بین کارشناسان سازمان کسانی را که حداقل پنج سال سابقه کارهای
علمی و تحقیقاتی داشته باشند طبق ضوابطی که به تصویب هیات امنا خواهد
رسید برای تحصیلات عالی و گرفتن درجه تخصصی به دانشگاه ها و موسسات
تحقیقاتی معتبر داخلی یا خارجی اعزام دارد.
اشخاص مذکور باید قبل از عزیمت با معرفی ضامن معتبر تعهد نمایند که در
خاتمه مدت ماموریت آموزشی حداقل دو برابر مدت تحصیل برای انجام وظایفی که
در سازمان به آنان ارجاع خواهد شد خدمت نمایند و در صورت عدم رعایت تعهد
دو برابر وجوهی را که بابت فوق العاده و هزینه سفر و حقوق و مزایا و
هزینه های تحصیلی مصرف شده به تشخیص رییس سازمان مسترد دارند.
ماده 15 - درآمدهای حاصل از تولید و فروش مواد بیولوژیکی ، شیمیایی ،
بذر و نهال و نظائر آن همچنین وجوه حاصل از فروش اموال و خدمات که به
وسیله هر یک از موسسات و مراکز تحقیقاتی سازمان به دست می آید جزو منابع
اعتبار بودجه سازمان منظور می شود و به پیشنهاد رییس سازمان و طبق
بودجه های مصوب هیات امنا به مصرف خواهد رسید.
تبصره - درآمد حاصل از پلمپ کردن پوست تا آخر سال 1353 طبق این ماده
به مصرف خواهد رسید و از سال 1354 به درآمد عمومی کشور منظور و از طریق
خزانه در اختیار این سازمان گذارده خواهد شد.
ماده 16 - سازمان می تواند بر اساس ضوابطی که به تصویب هیات امنا خواهد
رسید برای انجام تحقیقات علمی مورد نیاز از کارشناسان خارجی حداکثر برای
مدت شش ماه دعوت و استفاده کرده و هزینه های مربوط را پرداخت نماید و
اشتغال بیش از شش ماه منوط به رعایت قانون استخدام متخصصان فنی خارجی
مصوب 7/4/1349 خواهد بود.
ماده 17 - سازمان مجاز است طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات امنا
خواهد رسید به منظور تشویق محققان و کارشناسان کشور که اجرای طرحهای
تحقیقاتی آنها در افزایش تولیدات کشاورزی کشور نقش موثری داشته است جوائز
نقدی بپردازد.
میزان جایزه در هر مورد به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب هیات امنا تعیین
خواهد شد.
ماده 18 - امور مربوط به تهیه مایه ها و سرمها و سایر مواد لازم جهت
تشخیص بیماریها و مطالعات و تحقیقات علمی مربوط به مبارزه با بیماریهای
واگیر دام و طیور در موسسه رازی متمرکز و انجام خواهد گرفت .
تبصره - اشتغال به کار تهیه مایه و سرمها توسط بخش خصوصی که به اشکال
مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می گیرد مستلزم موافقت و اخذ پروانه از
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.
ماده 19 - موسسه رازی کلیه سرمها و مایه های مورد احتیاج کشاورزی را که
تهیه می نماید به طور رایگان و یا با اخذ بها بر اساس ضوابط مصوب وزارت
کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای برنامه ها و طرحهای مبارزه با بیماریهای
دام و طیور در اختیار سازمانهای مسئول و یا مراجعان دیگر خواهد گذاشت . به
علاوه موسسه رازی مجاز است بنا به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر
کشاورزی و منابع طبیعی داروهای شیمیایی ضد بیماریهای انگلی دام و طیور و
همچنین مایه ها و سرمهای مورد نیاز سازمان های بهداشتی خصوصی و دولتی را
ساخته و به بهای تمام شده با سود عادلانه به فروش برساند.
وجوه حاصل پس از وضع هزینه ساختن موادی که به فروش می رسد طبق ماده 15 به
مصرف خواهد رسید.
ماده 20 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیات وزیران
ورود هر نوع نهال و بذری را که مصلحت نمی داند ممنوع اعلام نماید، همچنین
کشت و تهیه بذر چغندر و پنبه را در مناطقی که مقتضی نمی داند شش ماه قبل
از فصل کشت ممنوع اعلام کرده و در صورت تخلف کشت ممنوع شده را معدوم
نماید.
تبصره - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می تواند در موارد بروز بیماری ،
انتقال هر نوع نهال را از هر نقطه کشور به نقطه دیگر ممنوع و در صورت
تخلف نهالهایی را که بر خلاف این تبصره حمل شده معدوم کند.
ماده 21 - از تاریخ تصویب این قانون ، قانون تاسیس موسسه بررسی آفات و
بیماریهای گیاهی مصوب سال 1344 و قانون تشکیل موسسه تحقیقات منابع طبیعی
مصوب 13 دی ماه سال 1348 و قانون تبدیل بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
ایران به شرکت سهامی مصوب 5/12/1350 و قانون موسسه رازی مصوب 26/12/37 و
قانون موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر مصوب 4 مهر ماه 1338 و آن قسمت از
تبصره 62 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور مربوط به موسسه خاک شناسی
لغو می گردد.
تبصره 1 - اختیارات موضوع مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 قانون تاسیس بنگاه
اصلاح و تهیه بذر چغندر قند مصوب 6/4/1334 کمیسیونهای مشترک مجلسین به
موسسه تحقیقات و اصلاح و تهیه بذر چغندر قند تابع این سازمان که تشکیلات و
مقررات استخدامی آن طبق این قانون با تصویب هیات امنا تعیین و جانشین آن
بنگاه خواهد شد تفویض می گردد.
تبصره - تا زمانی که تشکیلات و مقررات سازمان و موسسات و مراکز
تحقیقاتی مربوط به تصویب نرسیده است تشکیلات و مقررات فعلی هر یک از
موسسات و مراکز و واحدهای تحقیقاتی موجود معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا
در جلسه روز دوشنبه 6/3/1353، در جلسه روز یکشنبه نهم تیر ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع : قانون

شماره انتشار : 8608

تاریخ تصویب : 1353/04/09

تاریخ ابلاغ : 1353/05/06

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.