×

قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص

قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص

قانون-تشدید-مجازات-ربایندگان-اشخاص

وکیل


ماده 1 - هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر
منظور سو دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید
یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دوازده تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی
که سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک
از سه تا پانزده سال خواهد بود.
ماده 2 - هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب
ربودن یا اخفا یا آسیب های وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه
جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دایم یا زوال عقل یا فقدان یکی از
حواس یا ازکارافتادن یکی از اعضا اصلی بدن او گردد مجازات مرتکب اعدام
است .
ماده 3 - هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او
لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب اعدام است .
ماده 4 - هرگاه سن مجنی علیه پانزده سال تمام یا بیشتر باشد و به سبب
ربودن یا اخفا یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود مجازات مرتکب
اعدام است . و اگر او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دایم
یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا ازکارافتادن یکی از اعضای اصلی بدن
او گردد و یا با او لواط شده و یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب
حبس دایم است .
ماده 5 - هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی دیگر یا حیثیتی وارد شود در
صورتی که سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس دایم است
و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه
یک از سه تا 15 سال است .
ماده 6 - در مورد ناپدید شدن مجنی علیه حکم اعدام تا احراز این موضوع
که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محکوم
علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن
مجنی علیه به دست آید اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.
ماده 7 - هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به
همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات
همان است که درباره مباشر مقرر گردیده است .
ماده 8 - در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری مجنی علیه را به کسان او و
یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند
دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا
قبل از صدور حکم قطعی مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم
نماید و یا شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند فقط یک درجه مجازات را
تخفیف دهد.
ماده 9 - در صورتی که مرتکب جرایم مندرج در این قانون بیش از پانزده
سال و کمتر از هیجده سال تمام داشته و مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس ابد
باشد دادگاه می تواند او را با رعایت ماده 33 قانون مجازات عمومی تا
پانزده سال حبس محکوم نماید.
ماده 10- وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون
اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن هیجده سال
تجاوز نماید برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندانهای عمومی
منتقل نماید.
ماده 11 - در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون به موجب
قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
ماده 12 - مقررات مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه
5/12/1353، در جلسه روز یکشنبه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه
و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع : قانون

شماره انتشار : 8809

تاریخ تصویب : 1353/02/18

تاریخ ابلاغ : 1354/01/19

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.