جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

شماره 18382/ت 24597ه 24/4/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 20/4/1380 بنا به پینشهاد شماره 3925/391/52 مورخ 15/2/1380 وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود:
ماده (6) آئین نامه اجرائی ماده (93) قانون برنامه سوم اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 25957/ت 23437ه مورخ 20/6/1379 بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 6- سود اوراق مشارکت ویژه هر بانک به طریق ذیل محاسبه می شود:
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16430
تاریخ تصویب :
1380/04/20
تاریخ ابلاغ :
1380/05/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :