جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


بتاریخ : 14/5/80 شماره دادنامه : 1485 کلاسه پرونده 80/4/1443
مرجع رسیدگی شعبه 4 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

تجدیدنظرخواه : آقای کیومرث اقبالی با وکالت آقای علی مکرم
تهران میدان آرژانتین خ احمدقصیر نبش خ هجدهم پلاک 71طبقه دوم تجدیدنظرخوانده : آقای کامبوزیا مافی تهران
تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 492مورخ 9/3/80 صادره ازشعبه 503 دادگاه عمومی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دادگاه
تقاضای تجدیدنظرخواهی آقای کیومرث اقبالی با وکالت آقای علی مکرم نسبت به دادنامه شماره 492-9/3/80 صادره از شبعه 503دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است زیرا حسب مقررات و عمومات فقهی و شرط تعیین مجازات حصول قطع و یقیین به موضوع و انتساب آن به متهم است صرف احتمال اینکه نوار ضبط شده مربوط به متهم باشد مسقط مجازات است ، در مانحن فیه محتویات پرونده و سایر اوضاع و احوال امر وقوع بزه انتساب آن به تجدیدنظرخواه راثابت نمی نماید نوار ضبط شده تا زمانیکه انتساب آن به متهم برای دادگاه ثابت نشود سندیت ندارد. شاکی خصوصی نیز دلیل و بینه شرعی وقانونی ارائه نداده است تجدیدنظرخواه نیز ادعای شاکی را تکذیب نموده است و وکیل نیز اصالت نوار مورد استناد دادگاه بدوی و مورد تردیدقرار داده است بنابراین مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد واشکال است با نقض آن تجدیدنظرخواه با تمسک به اصل کلی برائت از اتهام یاد شده تبرئه میگردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان مستشار دادگاه
حیدرعلی مرادی رجبعلی مرادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1485
تاریخ تصویب :
1380/05/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :