جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

شماره 18414/ت 24879ه 24/4/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 20/4/1380 با توجه به نظر رئیس مچلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3327ه/ب مورخ 6/4/1380 تصویب نمود:
در ماده (2) آئین نامه اجرائی جزء(3) بند(الف ) و بندهای (ب ) و (ج ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره 59884/ت 24386 مورخ 28/12/1379، عبارت )بالای شصت سال سن ) جانشین عبارت (60سال سن و بیشتر)می شود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16441
تاریخ تصویب :
1380/04/20
تاریخ ابلاغ :
1380/05/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :