جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

شماره 19870/ت 24858ه 31/4/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/4/1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور خارجه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع نامه شماره 1151-33مورخ 9/4/80 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ب ) تبصره (31) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، آئین نامه اجرائی بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

1- وجوه بند(ب ) تبصره (31) قانون بودجه سال 1380 تحت عنوان (بودجه کمکهای توسعه ای ) در اختیار وزارت امور خارجه قرارمی گیرد تا در راستای تحکیم و گسترش روابط خارجی اعم ازسیاسی واقتصادی با کشورهای هدف هزینه شود.
2- کمکهای توسعه به منوظر مطالعه و اجرای برنامه عمرانی و اقتصادی در کشورهای مورد نظر و کمک به توسعه صادرات جمهوری اسلامی ایران ، اعطاء می گردد.
3- کمکهای توسعه ای به بخش های زیر قابل اعطاء می باشند:
الف - جبران تمام یا قسمتی از سود اعتبارات صادراتی پرداختی توسط بانکها و موسسات اعبتاری ایرانی به کشور هدف در قالب طرح اعتبار خریدار که مبنای نرخ محاسباتی آنها، نرخهای فنی ایرانی ،
ج - کمک بلاعوض جهت اجرای پروژه های توسعه ای در کشور هدف که توسط شرکتهای ایرانی اجرا می گردد.
4- کمکهای توسعه ای از طریق امضای یک تفاهم نامه با کشور گیرنده آن اعطاء می گردد.
تشخیص کشور هدف ، میزان و نحوه اعطای کمکها، مذاکره وانعقاد تفاهم نامه ذیربط پس از طراحی مراحل زیر به عهده وزارت امور خارجه خواهد بود
5- بررسی وارائه پیشنهاد توسط وزارت امور خارجه به کارگروه (کمیته ) بند(6) این آئین نامه 0
6- کار گروهی (کمیته ای ) به سرپرستی معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ، معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون وزارت بازرگانی ومعاون وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل می گردد تا پیشنهادهای وصال شده را بررسی و نظر خود را به وزارت امور خارجه اعلام نماید.
7- وزارت امور خارجه در صورت تائید، پیشنهاد کارگروه (کمیته ) بند(6) را جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران تقدیم می دارد.
8- ارز موردنیاز جهت اجرای مصوبات هیئت وزیران براساس مفاد بند(7) این آئین نامه در سهمیه ارزی وزارت امور خارجه تخصیص یافته است.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16441
تاریخ تصویب :
1380/04/13
تاریخ ابلاغ :
1380/05/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :