جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

شماره 20795/ت 24859ه 3/5/1380
تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام فرهنگستان هنر موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم
هیات وزیران درجلسه مورخ 13/4/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/و مورخ 30/3/1380 وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وبه استنادماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می شود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16441
تاریخ تصویب :
1380/04/13
تاریخ ابلاغ :
1380/05/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :