جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

شماره 2076/ت 24895ه 3/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 27/4/1380 بنا به پیشنهاد شماره 3902/94-3921/105مورخ 12/4/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(الف ) تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 کل کشور تصویب نمود:
ماده (10) آئین نامه اجرائی بند(الف ) تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و تبصره های آن ، موضوع تصویبنامه شماره 59588/ت 24346ه مورخ 27/12/1379 بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 10-اعتبار طرح کاهش آلاینده های ناشی از مصرف بنزین ونفت گاز (به شماره 3092215) برای اصلاح سیستم مصرف سوخت در خودروهای عمومی غیر دولتی هفت شهر مندرج در بند(د) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- کنترل گازهای خروجی از اگزوز و مطالعات و اطلاع رسانی مصرف می گردد.
تبصره 1- مبلغ پرداختی برای تعمیر هر خودرو برای یک بار و تا سقف پانصدهزار(000/500) ریال برای خودروهای سواری و یک میلیون (000/000/1) ریال برای خودروهای سنگین و همچنین جانشینی خودرو های فرسوده است.
تبصره 2- سقف مبلغ پرداختی برای بهینه سازی خودرو با توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست در موافقتنامه متبادله تعیین می گردد.
تبصره 3- دستورالعمل اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می شود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16441
تاریخ تصویب :
1380/04/27
تاریخ ابلاغ :
1380/05/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :