جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

شماره 20759/ت 24960ه 3/5/1380

هیات وزیران در جلسه 27/4/1380 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3360ه /ب مورخ 14/4/1380 تصویب نمود:
در ماده (1) آئین نامه اجرائی بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 59598/ت 24358ه مورخ 27/12/1379، عبارت (با رعایت بندهای (د) و (و) تبصره مزبور) قبل از عبارت (اهدا می شود) اضافه می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16441
تاریخ تصویب :
1380/04/27
تاریخ ابلاغ :
1380/05/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :