جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

شماره 20762/ت 24964ه 3/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 27/4/1380 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3356ه/ب مورخ 13/4/1380 تصویب نمود:
تصویبنامه شماره 20762/ت 24954ه 3/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 27/4/1380 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 24419ه/ب مورخ 22/1/1380، موضوع آئین نامه اجرائی تبصره (12) قانون بودجه سال 1380 کل کشور بشرح ذیل اصلاح می شود:
1- عبارت (نهادهای عمومی غیر دولتی )جانشین عبارت (دستگاههای غیر دولتی ) در قسمت اخیرماده (5) می گردد.
2- ماده (7) بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 7- هزینه های مربوط به احکام صادر شده سالهای قبل ازمحل اعتبارات قانون بودجه سال 1380 کل کشور و بارعایت مفاد مواد(50) و(52) قانون محاسبات عمومی کشور قابل پرداخت می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16441
تاریخ تصویب :
1380/04/27
تاریخ ابلاغ :
1380/05/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :