جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

شماره 21157ت 24887ه 7/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 31/4/1380 بنا به پیشنهاد شماره 12800/100 مورخ 12/4/380 وزارت پست و تلگراف و تلفن وبه استناد بند(الف ) ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- تصویب نمود:
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می شود نسبت به صدور مجوز ایجاد و بهره برداری شبکه های تلفن همراه ، تلفن ثابت تاپنج هزار شماره ، انتقال داده ها، ارائه خدمات ارزش افزوده و مخابرات روستائی به متقاضیان بخش غیر دولتی و با رعایت قوانین ومقررات مربوط اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16441
تاریخ تصویب :
1380/04/31
تاریخ ابلاغ :
1380/05/20
دستگاه اجرایی :
وزارت پست و تلگراف و تلفن
موضوع :