جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

شماره 21066/ت 24931ه 6/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 20/4/1380 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3349ه/ب مورخ 12/4/1380 تصویب نمود:
در ماده (2) آئین نامه اجرائی بند(ب ) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره 59885/ت 24385ه مورخ 28/12/1379 عبارت ( بدون دریافت اجاره بها و اموال منقول و غیر منقول ) قبل از عبارت ( به موسسات غیر انتفاعی ) اضافه می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16441
تاریخ تصویب :
1380/04/20
تاریخ ابلاغ :
1380/05/20
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان بهزیستی كشور
موضوع :