جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

شماره 1021-ق 19/4/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 3/4/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 17486 25/4/1380
قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاروزی ومنابع طبیعی جمهوری اسلامی ایارن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 1021- ق مورخ 19/4/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

فصل اول - کلیات
ماده 1- تعاریف
الف - نظام مهندسی کشاروزی ومنابع طبیعی عبارت است ازمجموعه قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها، استاندارها، تشکل های مهندسی ، حرفه ای ، صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.
ب - کشاورزی ومنابع طبیعی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت ، باغداری ، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلداری ، مرتعداری ،بیابان زدائی ، دامداری ، شیلات ، آبزیان ، پرورش طیور و زنبور عسل و کرم ابریشم )0
ج - مهندس کشاورزی منابع طبیعی شخصی است که حداقل مدرک کارشناسی در یک از رشته های بخش کشاورزی ومنابع طبیعی ورشته های مرتبط را دارا باشد.
تبصره - رشته های اصلی کشاورزی ومنابع طبیعی و رشته های مرتبط براساس ضوباط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد.
ماده 2- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود سازمانی است غیر دولتی با استقلال مال یو شخصیت حقوقی مستقل که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می شود.
فصل دوم - اهداف ، وظایف و اختیارات
ماده 3- اهداف سازمان عبارتند از:
1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
2- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه ای در کلیه امور کشاورزی.
3- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش ، گسترش فن آوری جدید در کشاورزی و رشته های مرتبط0
4- تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده (آب و خاک ، دام و طیور، آبریان ، جنگل ومرتع ) به منظور دستیابی به توسعه پایدار0
5- تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی.
6- حفظ و حمایت از حقوق صنفی ومهندسین کشاروزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
7- نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای سازمان.
8- حفظ و حمایت از حقوقق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدماتت حرفه ای مهندسین کشاروزی بهره مندمی شوند.
9- تلاش در جهت ایجاد انسجام ، هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر بین شاغلین در امور کشاروزی با دستگاه های اجرائی دولتی و غیر دولتی.
10- تلاش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاروزی.
11- حمایت از تشکلهای صنفی و تولیدی بخش 0
12- تلاش در جهت سامانده یامر اشتغال مهندسین کشاروزی ومنابع طبیع 0
13- کمک به صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور0
ماده 4- وظایف واختیارات سازمان بشرح زیر تعیین می شود:
1- همکاری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای گسترش و پیشبرد فعلاتیهای علمی وتحقیقاتی در امور کشاروزی ومنابع طبیعی.
2- همکاری با مراجع ذیربط برای تعیین و تنظیم واجرای صحیح تعرفه های خدمات امور کشاورزی ومنابع طبیعی.
3- همکاری با دستگاه های ذیربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاروزی و منابع طبیعی.
4- تلاش در جهت تدوین و اجرای برنامه های بازآموزی ونوآموزی مستمر اعضای سازمان.
5- اظهار نظر مشورتی در زمینه تدوین پیش نویس لوایج ، تصویبنامه ها و آئین نامه های مرتبط با امور کشاروزی ومنابع طبیعی که از مراجع ذیصلاح ارجاع شده باشد.
6- تدوین دستورالعمل ها و ضوابط خاص صنفی و حرفه ای.
7- صدور کارت عضویت واعطای شماره نظام مهندسی به مهندسین کشاورزی و رشته های مرتبط0
8- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضای سازمان که عنوان جرایم عمومی نداشته باشند از طریق هیاتهای ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه 0
9- همکاری با مراجع ذیربط در تعیین میزان مالیات و عوارض موسسات و شاغلان کشاورزی.
10 - همکاری با مراجع ذیربط در ارائیه خدمات امدادی مهندسین کشاروزی و منابع طبیعی به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه ازطریق بسیج اعضاء0
11- همکاری با مراجع ذی صلاح در جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم حرفه ای مهندسین کشاورزی ومنابع طبیعی عضو و غیر عضو واظهار نظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذیربط0
12- انجام اموری که جزء اهداف سازمان بوده و مغایرتی با قوانین جالری کشور نداشته باشد.
13- همکاری در جهت تدوین وتنفیذ نظام آموزش عالی کشوردربخش علوم کشاورزی و منابع طبیعی.
تبصره - سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز ازتاریخ وصول استعلام نظر مشورتی خود را به مراجع ذیرط اعلام نماید.
فصل سوم -ارکان
ماده 5- ارکان سازمان عبارتنداز:
1- شورای مرکزی.
2- شورای استانی - شعبه استان.
3- شورا و شعبه شهرستانی.
4- مجتمع عمومی.
5- هیاتها یانتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای.
شوراهای استانی با تصویب شورای مرکزی می توانند برای ایجاد شعبه در شهرستانها، بخشی از وظایف خود را تفویض نمایند.
ماده 6- شورای مرکزی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری سازمان متشکل از پانزده نفر اعضای انتخابی و انتصابی بشرح زیر است :
1- دو نفر نماینده وزارت جهاد کشاروزی با معرفی وزیر جهاد کشاورزی.
2- یک نفر با معرفی وزیر علوم ، تحقیقات وفناوری از اعضاء هیات علمی دانشکده های کشاورزی بعنوان نماینده ایشان.
3- یک نفر متخصص آبیاری با معرفی وزیر نیرو بعنوان نماینده ایشان.
4- یک نفر متخصص کشاورزی با معرفی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان نماینده ایشان.
5- ده نفر از متخصصین کشاورزی صاحبت نظر در رشته های مختلف علوم کشاورزی ومنابع طبعی به انتخاب اکثریت آرای مجمع نمایندگان شورای استانی به عنوان اعضای اصلی و چهار نفر بعنوان اعضای علی البدل 0
تبصره 1- شورای مرکزی برای اولین باز از نمایندگان بندهای (1) تا(4) همین ماده و نمایندگان انتخابی شورای استانها(هراستان دو نماینده ) در تهران تشکیل می شود تا نسبت به انجام بند(5) ظرف مدت شش ماه اقدام کند.
تبصره 2- معرفی اعضای انتصابی باید ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون صورت بگیرد.
تبصره 3- شورای مرکزی در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب رئیس و نایب رئیس و دبیر شورا اقدام می نماید.
تبصره 4- دوره فعالیت شورای مرکزی چهار سال است وانتخاب مجدد اعضاء برای دوره های بعدی مجاز است.
ماده 7- شورای استانی متشکل از(11) نفر اعضای انتخابی و انتصابی بشرح زیر است :
1- دو نفر نماینده از سازمان جهاد کشاورزی استان با معرفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان.
2- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یا نماینده تام الاختیار ایشان.
3- یک نفر از اعضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی یا منابع طبیعی مرکز استان وابسته به وزارت علوم ، تحقیاقت وفناوری به پیشنهاد وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری.
4- هفت نفر از متخصصین رشته های مختلف کشاروزی ومنابع طبیعی به انتخاب اکثریت آرای مجمع عمومی استان بعنوان عضو اصلی ودو نفر بعنوان عضو علی البدل 0
تبصره 1- شورای استان برای اولین بار متشکل از روساء یا نمایندگان سازمانهای بندهای (1)تا(3) همین مادهدر مرکز همان استان تشکیل خواهد شد تا نسبت به نحوه برگزاری واجرای بند(4) همین ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه اقدام کند.
تبصره 2- شورای استان حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انتخاب ، یک نفر را به عنوان رئیس شورای استان ، یکنفر را برای نایب رئیس شورای استان ، یک نفر را برای خزانه داری و یک نفر را جهت دبیری شورا از بین خود انتخاب می کند.
تبصره 3- وزیر جهاد کشاورزی با پیشنهاد شورای استان حکم رئیس شورای استان را صادر می کند.
تبصره 4- وزارت جهاد کشاورزی موظف است جهت راه اندازی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی حداکثر بعد از سه ماه از تصویب این قانون نسبت به تشکیل اولین جلسه شورای استان ازطریق سازمان جهاد کشاورزی استانها اقدام نماید.
تبصره 5- مجمع عمومی استان از تجمع حداقل سی نفر عضو تشکیل می شود.
ماده 8- مجمع عمومی استان از اجتماع اعضای آن تشکیل می شود و کلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان پذیرفته می شون، با شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی را دارا بوده و در جلسات دارای حق رای ومشارکت در تصمیم گیری ها می باشند.
تبصره - جلسات مجمع با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت عدم حاضر معتبر می باشد.
ماده 9- وظایف واختیارات مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به قرار زیر است :
1- انتخاب اعضای شورای استان یا بازرسان با رعایت بند(4) ماده (7) این قانون.
2- استماع گزارش شورای استان و اعلام نظر نسبت به آن ورسیدگی به مسائل مطرح شده 0
3- تصویب سیاستها و خط مشی های شورای استان.
4- تعیین موسسه حسابرسی برای رسیدگی به حسابها، ترازنامه هاو بیلان عملکرد سالانه سازمان.
5- پیشنهاد هرگونه تغییر و اطلاح در آئین نامه سازمان به شورای مرکزی.
6- بررسی و تصویب ترازنامه سالانه و برنامه و بودجه وطرحهای سالانه سازمان استان.
7- بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.
ماده 10- جلسات مجمع عمومی به طورعادی سالی یک باروفوق العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع یا به درخواست حداقل یک پنجم اعضای ممع یا به درسخواست شورای مرکزی در صورت ضرورت تشکیل می شود.
ماده 11- نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان باید دارای شرایط زیر باشند.
1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران ووفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2- نداشتن محکومیت کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی.
3- نداشتن سوءشهرت اجتماعی و شغلی.
ماده 12- رئیس سازمان که مسئولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی را به نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی بر عهده دارد از بین سه نفر از اعضاء شورا یمرکزی که بیشترین رای را کسب کنندتوسط وزیر جهاد کشاورزی برای صدور حکم به رئیس جمهوری معرفی می شود.
ماده 13- تشکیل اولین شورای مرکزی حداکثر سه ماه پس ازتشکیل شوراهای استانی توسط وزارت جهاد کشاورزی از طریق تشکیل مجمع عمومی نمایندگان شوراهای استانی انتخابات عمومی برای انتخاب اعضا یاولین شورای مرکزی صورت می گیرد.
ماده 14- وظایف شورای مرکزی عبارت است از:
1- انتخاب سه نفر از اعضاء شورای مرکزی برای ریاست سازمان و معرفی آنها به وزیر جهاد کشاورزی.
2- تهیه و تصویب دستورالعمل های مربوط به مقررات اداری ،مالی ، تشکیلاتی ، اجرائی وسایر دستورالعمل های مورد نیاز در محدوده این قانون.
3- تهیه بودجه ، برنامه ها و طرحهای سازمانی جهت ارائه به مجمع عمومی.
4- برررسی و تصویب طرحهای اصلاح یا تغییر قانون سازمان و پیشنهادآن به مراجع ذیصلاح 0
5- نظارت بر کار شوراهای استانی.
6- تهیه وتصویب آئین نامه تشکیل کمیته های تخصصی کشاورزی رشته های مرتبط0
7- تشکیل مجمع عمومی و فوق العاده 0
8- تعیین حدود اختیارات نایب رییس - خزانه دار - دبیر شورا و نظارت بر عملکرد آنها0
9- همکاری با مراکز تحقیقاتی علمی و آموزشی مربوط به کشاورزی
10- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی مشارکت سازمان در برگزاری گردهمائی های تخصصی مربوط مانند سمینارها، کنفرانسها وکنگره هادر داخل ودر سطح بین المللی.
11- تنظیم برنامه های لازم جهت سامندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی.
12- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری سازمان در برگزاری آزمونهای جامع حرفه ای ، مهندسی ، کشاورزی و آزمونهای علمی با مراجع ذیربط در صورت درخواست آنها0
13- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری با دستگاههای اجرائی در زمینه مسایل صنفی و حرفه ای.
14- تصمیم گیری و صدور پروانه به امور مشاوره ای وخدمات مهندسی کشاورزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط ونظارت بر حسن انجام کار آنها0
15- ارائه برنامه جهت اشعاعه تفکر علمی در امر تولید و فناوری محصولات کشاروزی از طریق الزام به استفاده از مهندسین کشاورزی در اجرای پروژه های کشاورزی.
16- اظهارنظر نسبت به لوایح و طرحهای مربوط به کشاروزی و انعکاس آن به مجلس شورای اسلامی ، وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجه ذیربط0
17- صلح وسازش در دعاوی یا ارجاع کار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح وسازش یا بدون آن.
تبصره 1- شورای مرکزی دارای یک نایب رئیس ویک خزانه دار ویک نفر دبیر است که با اثکریت آراء ازبین اعضای شوراانتخاب می شوند
تبصره 2- جلسات شورای مرکزی هر ماه حداقل یک بار تشکیل می شود و رئس سازمان ، ریاست جلاست شورا را بر عهده دار و دبیر شورا مسئول تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه شورا است.
ماده 15- جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل (11) نفر از اعضاء رسمیت می یابد وتصمیمات متخذه با رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
تبصره - جلسات شورای استان حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شودو رئیس سازمان استان ، ریاست جلسه شورای استان را بر عهده خواهد داشت. دبیر شورا مسئزل تشکیل و اداره دبیرخانه شورای استان می باشد.
ماده 16- وظایف رئیس سازمان بشرح زیراست :
1- اداره امور سازمان طبق مفاد این قانون و موصبات شورای مرکزی و نظارت بر حسن انجام کلیه امور اجرائی سازمان.
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به امور جاری نظام مهندسی و پیگیری امر مربوطه 0
3- امضای کارتهای عضویت واعطای شماره های مهندسی کشاورزی به اعضاء0
4- نمایندگی حقوقی سازمان نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مارجع قضائی برای طرح و تعقیب دعاوی ، شکایات یا دفاع از آنهابا حق توکیل به غیر0
5- نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی طبق ضوابط و مقررات مربوطه 0
6- تهیه مقدمات لازم جهت تعیین و انتخاب اعضاء شورای مرکزی جدید هر سه ماه قبل از اتمام مدت قانونی دوره شورای مرکزی.
8- امضای انساد مالی سازمان با رئیس وخزانه دارسازمان می باشد.
تبصره - در غیاب رئیس ، باتفویض اختیار، امضای اسناد مالی با نایب رئیس وخزانه دار سازمان می باشد.
تبصره - در غیاب رئیس ، با تفویض اختیار، امضای اسناد مالی با نایب رئیس وخزانه دار سازمان می باشد.
ماده 17- در صورت پذیرش استعفاء، فوت ، عدم امکان ادامه خدمت یا برکناری رئیس سازمان توسط رئیس جمهور، رئیس جدید سازمان به ترتیب از بین افارد ماده (12) این قانون انتخاب و تعیین می شود.
ماده 18- در صورت فوت ، پذیرش استعفاء یا عدم امکان ادامه وظیفه هر یک از اعضاء انتخابی شورای مرکزی به ترتیب میزان آراء از بین اعضاءانتخابی شورای مرکزی از بین اعضاءعلی البدل جایگزین می شوند.
ماده 19- در صورت فوت ، پذیرش استعفاء یا عدم امکان ادامه وظیفه هر یک ازاعضاءانتصابی ، مرجع مزبور موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی عضو جایگزین اقدام کند.
ماده 20- وظایف شورای استانی :
1- تشکیل محمع عمومی جهت اجرای بند(4) از ماده (7) قانون نظام مهندسی کشاورزی.
2- انتخاب و پیشنهاد یک نفر بعنوان رئیس شورای استان به وزارت جهاد کشاورزی جهت صدور حکم 0
3- تعیین یک نفر نایب رئیس ، یکنفر خزانه دار و یک نفر دبیر شورا از بین اعضاء شورای استان.
4- تعیین حدوداختیارات نایب رئیس و خزانه دار- دبیر شورا و نظارت بر عملکرد آنها0
5- تهیه بودجه و برنامه و طرحهای خاص استانی.
6- اجرای دستورالعملهای مربوط به مقررات اداری - مالی و تشکیلاتی وکلیه مصوبات شورای مرکزی.
7- تشکیل کمیته های تخصصی کشاورزی در استان طبق آئین نامه اجرائی مربطوه که از طرف شورای مرکزی ابلاغ خواهد شد.
8- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری با دستگاه های اجرائی استان در زمینه مسایل صنفی وحرفه ای در راستای سیاستهای کلی مصوب شورای مرکزی.
9- اجرای تصمیات شورای مرکزی و ارائه پیشنهادها در مورد مشارکت سازماناستان در برگزاری گردهمائی هاوسمینارهاوکنفرانسها
10- همکاری با مراحع قضائی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اظهارنظر در خصوص صلاحیت اخلاقی وفنی داوطلبین دریافت پروانه کارشناسی در امور کشاورزی و رشته های مرتبط و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
11- تصمیم گیری و صدور پروانه به امور مشاوره ای و خدمات مهندسی کشاورزی برای اشخصا حقیقی و حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسن انجام کار آنها0
12- ارتقای دانش فنی کیفیت کار مهندسان و شاغلان در بخش کشاورزی از طریق ایجاد شبکه های اطلاع رسانی و پایگاه های علمی و فنی و آموزشی وانتشارات به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی کشاورزی ومشاغل مرتبط با آن.
13- همکاری با مراحع مسئول در بالابردن کمیت و کیفیت تولید و افزایش بهره وری از منابع پایه و حفظ محیط زیست و فراهم آوردن زمینه های مشارکت اعضاء در نظارت بر تولید، سرمایه گذاری واجرای طرحها وپروژه های کشاورزی استان.
14- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضاء و تشویق و و حمایت از فعالتیهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی بین آنها0
15- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی کشاورزی و کار فرمایان و بهره برداران وکمک به مراجع مسئزل بخش در زمینه ارجاع کار مناسب به افراد صاحب صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
16- کمک به آموزش و ترویج اصول صحیح مهندسی کشاورزی وهمکاری با وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تدوین ، اجراء و کنترل شاخص های تولدی و فرآوری محصولات کشاورزی و رعایت استاندارها و معیار در سرمایه گذاری و تولید محصولات کشاروزی.
17- همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبعی و خشکسالی.
18- تهیه ترازنامه سازمان و شعبه استان وارائه آن به مجمع عمومی.
19- همکاری با مراکز تحقیقاتی ، علمی ،آموزشی مربوط به کشاورزی.
20- صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع کار به امر داوری و تعیین داور با حق صلخ وسازش یا بدون آن.
ماده 21- وظایف رئیس شورای استان بشرح زیر است :
1- اداره امور شورای استان طبق مفاد این قانون و مصوبات شورای مرکزی ونظارت بر حسن انجام وظیفه امور اجرائی سازمان در استان.
2- رسیدگی واخذ تصمی راجع به امور جاری سازمان و پیگری امور مربوطه 0
3- امضاء کارتهای عضویت واعطای شماره های مهندسی کشاورزی به اعضاء0
4- نمایندگی حقوق سازمان استان نزد کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی و مراجع قضائی برای طرح و تعقیب دعاوی ، شکایات یا دفاع از آنها با حق توکیل به غیر0
5- تهیه مقدمات لازم جهت تعیین و انتخاب اعضای شواری جدید استان قبل از اتمام دوره قانونی شورای استان.
6- تهیه گزارش عملکرد، ترازمالی وتنظیم وارائه بودجه وبرنامه سازمان استان جهت طرح و تصویب در مجمع عمومی استان.
7- امضاء اسناد مالی سازمان با رئیس وخزانه دار سازمان استانی می باشد.
تبصره - در غیاب رئیس یا تفویض اختیار، امضاء اسناد مالی با نایب رئیس و خزانه دار شورای استانی خواهد بود.
ماده 22- مدت فعالیت هر دوره شوراهای استان چهارسال تمام می باشد.
تبصره 1- شروع اولین دوره فعالیت هر دوره شوراهای استانی چهار سال تمام می باشد.
تبصره 1- شروع اولین دوره فعالیت شوراهای استانی مذکورحداکثر ده روز پس از اعلام نتیجه نهائی انتخابات خواهد بود.
تبصره 2- شروع فعالیتای دوره های بعدی نظام مهندسی کشاورزی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی می باشد و چنانچه دوره تشریفات انتخابات دوره بعد به نحوی از انحاء پایان نیافته باشد، ارکان سازمان دوره قبلی با تائید انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند دادءو مبداء شروع کار دور جدید از تاریخ تائیدانتخابات خواهد بود.
ماده 23- شورای مرکزی می تواند در صورت عدول یا تخطی شورای استان ، از مقررات نظام مهندسی و عدم رعایت تذکرات لازم مبنی بر اصلاح تخلفات و تکرار آن نسبت به انحلال آن اقدام نماید.
تبصره 1- در صورت انحلال شورای استانی حداکثر در ظرف مدت دو ماه از تاریخ انحلال ، وزارت جهاد کشاورزی موظف به تشکیل شورای استانی بر طرق ماده (7) این قانون می باشد.
تبصره 2- نحوه انحلال شورای استانی طبق آئین نامه ای خواهدبود که توسط شورای مرکزی تهیه وتدوین و به تصویب وزارت جهادکشاورزی خواهد رسید.
ماده 24- به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلان حرفه مهندسی کشاروزی هیاتهای بدویانتظامی در استانها وهیات عالی انتظامی در محل سازمان مرکزی تشکیل می شود.
ماده 25- عدم رعایت موازین قانونی ، مقرارت ونظامات دولتی و صنفی وحرفه ای ، عدم رعایت شئون شغلی ، سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به کشاورزان ، دامداران ، مرتعداران ، مراجعان به وسیله شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی و تخلف محسوب ومتخلفان باتوجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار ان حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می شوند:
الف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور اعضای شوراهای استانی نظام مهندسی کشاروزی محل 0
ب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی کشاورزی.
ح - توبیخ تبی با درج در پرونده والصاق رای در تابلواعلانات سازمان محل 0
د- توبیخ کتبی با درج در پرونده مهندسی کشاورزی و درج متن رای در نظریه شورا0
ه - محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب تخلف 0
و- محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از سه ماه تا یک سال در تمام کشور0
ز- محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از یک سال تا پنج سال در تام کشور با تائید هیات عالی انتظامی.
ح - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی درتمام کشور با تائید هیات عالی انتظامی هیاتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای.
تبصره 1- بندهای (و)،(ز)و(ح ) با صدور خکم قاضی عضو هیات قابل اجرا است.
تبصره 2- آراء هیاتهای بدوی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قابل تجدیدنظر در هیات عالی انتظامی می باشد.
ماده 26- هیاتهای بدوی انتظامی در استانها مشکل از پنج نفر برای مدت چهارسال بشرح زیر تشکیل می شود:
1- رئیس شورای استانی.
2- یک نفر قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه 0
3- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان.
4- دونفر مهندس کشاورزی از اعضاء سازمان با حداقل (10) سال سابقه کار در بخش کشاورزی با معرفی شورای استانی.
تبصره 1- رئیس هیات بدوی انتظامی استان توسط اعضاء انتخاب خواهند شد.
تبصره 2- عزل اعضای موضوع بند(4) این ماده با پیشنهاد هیات عالی انتظامی و تائید رئیس سازمان صورت می گیرد.
ماده 27- وظایف هیاتهای بدوی انتظامی استانها عبارتنداز:
1- رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای اعضای سازمان در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.
2- رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی در ارتباط با حرفه مهندسی کشاروزی از مشمولان این قانون.
ماده 28- هیات عالی انتظامی در مرکز متشکل از هفت نفر به مدت چهار سال بشرح زیر تشکیل می شود:
1- رئیس سازمان.
2- یک نفر قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه 0
3- یک نفر مهندس کشاروزی با تجربه به انتخاب و معرفی وزیر جهاد کشاورزی.
4- یک نفر از هیات عملی دانشکده های کشاروزی ومنابع طبیعی به معرفی وزیر علوم ، تحقیقات وفناوری.
5- سه نفر مهندس کشاروزی با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی شورای مرکزی با حداقل (10) سال سابقه کار در بخش کشاورزی
ماده 29- وظایف هیات عالی انتظامی عبارت است از:
1- نظارت عالیه بر کار هیاتهای بدوی انتظامی وایجادهماهنگی بین آنها0
2- رسیدگی به اعتراضها و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز کار هایتهای بدوی انتظامی.
3- تجدیدنظر در احکام صادر شده توسط هیات بدوی انتظامی.
4- انحلال هیاتهای بدوی انتظامی در صورت تخلف از وظایف شورای مرکزی است.
تبصره 1- در صورتی که شخصی نسبت به رای هیات عالی انتظامی معترض باشد می تواند ازمراجع قضائی تقاضای تجدیدنظر نماید،رای مرجع قضائی قطعی ولازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 2- آراء هیات عالی انتظامی با اکثریت چهار رای موافق قطعی و لازم الاجراء است.
ماده 30- آئین نامه اجرائی چگونگی تشکیل جلسات هیات عالی انتظامی و هیات های بدوی انتظامی استانها،چگونگی رسیدگی ، صدور رای و اجرای احکام مربوط حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب شورای مرکزی توسط آن شورا تهیه و از طریق وزارت جهاد کشاورزی برای تصویب به هیات وزیران تقدیم می گردد.
ماده 31- هرگاه تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیزداشته باشد،هیاتهای انتظامی مکلفند تصویر تائید شده پرونده مربوط را به مراجع قضائی ذیصلاح ارسال کنند.
رسیدگی در مراجع قضائی مانع از رسیدگی هیاتهای انتظامی از حیث تخلف صنفی و حرفه ای مشمولان این قانون نیست.
ماده 32- وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، نهادها، مراجع قضائی ، نیروهای انتظامی وش رکتهای دولتی می توانن درارجاع امورکارشناسی با رعایت آئین نامه خاصی که به پینشهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی ووزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری ، از مهندسان دارای پروانه اشتغال ، که به وسیله شعبه استان معرفی می شوند استفاده نمایند.
ماده 33- شورا یا شعبه شهرستانی هر یک از استانهای کشورونحوه انتخاب افراد واجد شرایط و اختیارات و وظایف آن براساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب وزیر جهاد کشاروزی خواهد رسید.
فصل چهارم - شرایط عضویت
ماده 34- کلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره های مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی و رشته هیا مرتبط، حق عضویت در سازمان را دارا هستند.
ماده 35- وزیر جهاد کشاروزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیات عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی درخواهدآمد. وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت ،حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد مینماید.
ماده 36- کلیه اعضاء موظف به رعایت مفاد این قانون هستند.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده 37- سازمان می تواند برای کمک به رفع مشکلات رفاهی ومالی اعضاء کم درآمد و خسارت دیده ، از طریق تشکیل صندوق تعاون ورفاه از آنان حمایت کند.
تبصره - اساسنامه صندوق و آئین نامه چگونگی پرداخت وام و حمایتهای مالی توسط شورا یمرکزی تهیه و به تصویب می رسد.
ماده 38- اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون ازمحلهای زیر تامین می شود:
1- حق خضویت پرداختی از سوی اعضاء0
2- هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی وحقوقی.
3- کمکهای اعطائی دولت.
4- صندوق مشترک سازمانهای استانی.
5- دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی ، فنی و آموزشی.
6- درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارحاع شده از طرف سازمان.
قانون فوق مشتمل بر سی وهشت ماده و بیست و هشت تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم تیرماه یکهزار وسیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 13/4/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبینوع :
قانون
شماره انتشار :
16426
تاریخ تصویب :
1380/04/03
تاریخ ابلاغ :
1380/05/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :