جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

شماره 1019- ق 19/4/1380
حضرت حجت السلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 6113 مورخ 17/2/1380 دولت در خصوص جبران خسارات و پیشگیری عوراض ناشی از خشکسالی که یک فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 23/2/1380 تصویب شده بود در جلسله علنی روز چهارشنبه مورخ 30/3/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی درعنوان ومتن تصویب و به تائید شورای نکهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 17510 25/4/1380
قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبرا خسارات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام خرداد ماه یکهزار وسیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 13/4/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1019-ق مورخ 19/4/1380واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - به منظور پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات
ماده واحده - به منظور پیشگیری از عوراض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات دولت مکلف است به میزان چهار هزار میلیارد ( 000/000/000/000/4) ریال از محل منابع زیر در اختیار ستاد خشکسالی قرار دهد و معادل وجوه تامین شده از محل ردیف 503461 و براساس مفاد این قانون جهت اجراء ابلاغ نماید.
1- معادل پنج درصد(5%) اعتبارات عمرانی ملی به استثناءفصول کشاروزی و آب 0
2- معادل هفت درهزار(007/0)درآمدهای عملیات جاری شرکتهای دولتی غیر زیانده ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ،از جلمه شرکتها وموسساتی که شمول حکم بر آنهامستلزم ذکرنام می باشد
3- از محل منابع پرداخت نشده بندهای (4)و(5) قانون اصلاح قانون برنامه سطح توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1379 کل کشورمصوب 19/7/01379
تبصره 1- مبلغ دو هزار میلیارد(000/000/000/000/2) ریال از محل ردیف 503461 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دراختیار بانک کشاروزی قرار می گیرد تا برای افزایش سرمایه بانک مزبور مصرف شود. بانک کشاورزی موظف است مبلغ چهار هزار میلیارد (000/000/000/000/4) ریال به صورت تسهیلات ، سرمایه گذاری برای طرحهای کوچک تامین آب ، مرمت قنوات ، آبخیزداری ، مرتعداری ، دام و طیور و آبزیان ، تامین بذر ونهال اصلاح شده و کشت گلخانه ای و سرمایه در گردش به خسارت دیدگان از عوارض ناشی از خشکسالی در کلیه مناطق کشور پرداخت نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامات لازم را برای تحقق این تبصره معمول دارد.
تبصره 2- مبلغ دو هزار میلیارد(000/000/000/000/2) ریال برری اجرای عملیات پیشگیری ، جبران خسارات ، افزایش سرمایه صندوق بیمه محصولات کشاروزی ، ضرر و زیان خرید دام ، تامین بخشی ازسودوکارمزد وامهای تبصره (1)این قانون ، تامین اضطراری آب آشامیدنی با اولویت روستاها توزیع و پرداخت شود.
تبصره 3- اعتبارات تبصره (1) به هزینه قطعی منظورشده واعتبارات تبصره (2) از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و طبق قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون سود وکارمزدتسهیلات و میزان کمک بلاعوض (از جمله سود ناشی از تمدید مهلت بازپرداخت اقساط معوقه خسارت دیدگان ) توسط ستاد خشکسالی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید واز محل اعتبارات فوق قابل تامین می باشد.
تبصره 5- سیستم بانکی مکلف است در مناطق خسارت دیده برابر مقررات نسبت به تمدید مطالبات سررسید شده اقدام نماید.
تبصره 6- اعتبار موضوع این ماده واحده صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1380 در اختیار دستگاه های اجرائی ذیربط قرار می گیرد.
تبصره 7- دولت موظف است نسبت به ارائه گزارش عملکرد این قانون هر چهار ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
تبصره 8- قانون جبران خسارت وپیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی مصوب 20/2/1379 در مورد شرکتها و سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز لازم الاجراء می باشد.
تبصره 9- آئین نامه اجرائی این قانون ، براساس پیشنهاد ستاد خسکسالی (مرکب از وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک کشاروزی ) حداکثر ظرف مدت یک ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماه واحده و نه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1380 به تائیدشورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16426
تاریخ تصویب :
1380/02/23
تاریخ ابلاغ :
1380/05/02
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :