جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 1023-ق 19/4/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 487/22153 مورخ 11/1/1380 دولت در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل دوم کنوانسیون 1954 میلادی (1333 هجری شمسی ) لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 5/4/1380 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 17488 25/4/1380
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل دوم کنوانسیون 1954 میلادی (1333 هجری شمسی ) لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 13/4/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1023-ق مورخ 19/4/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با رعایت حق شرط ذیل و ضمن صدور اعلامیه تفسیری متعاقب آن به ( پروتکل دوم کنوانسیون 1954 میلادی (1333 هجری شمسی ) لاهه درخصوص حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه ( لاهه 26 مارس 1999میلادی - 6/1/1378 هجری شمسی ) مشتمل بر یک مقدمه و چهل و هشت ماده بشرح پیوست ملحق شده اسناد آن را تسلیم نماید.
الف - حق شرط :
الحاق جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل به معنای شناسائی کشورهائی که آنها را به رسمیت نمی شناسد، نبوده و هیچگونه تعهدی در قبال چنین دولتهائی ایجاد نخواهد کرد.
ب - اعلامیه تفسیری :
نظربه اهمیت فوق العاده حفاظت از میراث فرهنگی کشورها درقبال صدمات ناشی از جنگ ،
با توجه به اینکه میراث فرهنگی کشورها، بخشی ازمیراث فرهنگی بشریت محسوب می شوند، و
با عنایت به این که حفاظت کامل از میراث فرهنگی در برابر صدمات نشای از مخاصمات مسلخانه به حمایتهائی بیش از آنچه در پروتکل حاضر ذکر شده نیازمنداست ،
جمهوری اسلامی ایران انعقاد موافقتنامه های دو یا چند جانبه مکمل پروتکل حاضر را که متضمن اعطاء امتیازات و فراهم کردن امکانات بیشتری در جهت حفاظت از میراث فرهنگی کشورها ونیز تبیین مقررات مندرج در پروتکل از جمله قواعد عرفی حقوق بین الملل به نحوی که صرفا" شامل قواعدی گردد که مورد اعتراض دولت جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته و نیز تعیین روشن تر نحوه اجرای مقرارت بخش (4) پروتکل باشد ضروری دانسته و آمادگی خود رابرای انعقاد اینگونه معاهدات اعلام می دارد.

بسم الله الرحمن الرحیم
پروتکل دوم کنوانسیون 1954 میلادی (1333 هجری شمسی )
لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه (لاهه ،26 مارس 1999 میلادی -6/1/1378 هجری شمسی )
بخش اول - مقدمه
طرفها:
با آگاهی از نیاز به توسعه حمایت از اموال فرهنگی در صورت بزو مخاصمه مسلحانه و ایجاد نظام حمایتی عالی برای اموال فرهنگی که به طور خاص تعیین شده اند،
با تائید مجدد اهمیت مقررات کنوانسیون حمایت از اموال فهرنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه که در14می 1954 میلادی (24/2/1333هجری شمسی ) در لاهه منعقد شده و با تاکید بر ضرورت تکمیل این مقررات از طریق اقداماتی که برای تقویت اجرای آن ،
با تمایل به تامین ابزاری برای طرفهای معظم متعاهدکنوانسیون که با ایجاد تشریفات مناسب در آن هرچه بیشتر متضمن حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه باشد،
با عنایت به اینکه قواعد حاکم بر حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه بیاد پیشرفتهای حقوق بین المل را منعکس نماید،
با تائید این که قواعد عرفی حقوق بین الملل همچنانان حاکم بر مسایلی خواهد بود ک در مقررات این پروتکل موردحکم قرارنمی گیرد، بشرح زیر وافق نمودند:
ماده 1- تعاریف :
از نظر این پروتکل :
الف - (طرف یعنی دولت طرف این پورتکل ،
ب - (مال فرهنکی ) یعنی مال فرهنگی بشرحی که در ماده (1) کنوانسیون تعریف شده است.
پ - (کنوانسیون ) یعنی کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه که در14می 1954 میلادی (24/2/1333هجری شمسی ) در لاهه منعقد شده است ،
ت - (طرف معظم متعاهد) یعنی دولت طرف کنوانسیون ،
ث - (حمایت عالی ) یعنی نظام حمایت عالی که به موجب ماده (10) و(11) ایجاد شده است ،
ج - (هدف نظامی ) یعنی هدفی که به واسطه ماهیت ، مکان ، مقصود یا کاربرد خویش نقش موثری در اقدامات نظامی داشته و تخریب ، تسخیر یا خنثی سازی کلی یا جزئی آن در اوضاع و احوال وقت ، امتیاز نظامی موثری به شمارمی آید،
چ - (غیرقانونی ) یعنی تحت اجبار یا از طریق دیگر در تعارض با قواعد حاکم حقوق داخلی سرزمین اشغال شده یا حقوق بین الملل ،
ح - (فهرست ) یعنی فهرست بین المللی اموال فرهنگی تحت حمایت عالی که طبق جزء(ب ) بند(1) ماده ،(27) ایجاد شده است ،
خ - (مدیر کل ) یعنی مدیر کل یونسکو،
د - (یونسکو) یعنی سازمان علمی ، فرهنگی و آموزشی ملل متحد،
ذ - (پروتکل اول ) یعنی پروتکل راجع به حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه که در14می 1954 میلادی (24/2/1333هجری شمسی ) در لاهه منعقا شده است.
ماده 2 - ارتباط با کنوانسیون :
این پروتکل ، کنوانسیون را در روابط بین طرفهاتکمیل می نماید.
ماده 3- حیطه شمول :
1- علاوه بر مقرراتی که در زمان صلح اعمال خواهد شد، این پروتکل در مورد وضعیتهای موضوع بندهای (1)و(2) ماده (18) کنوانسیون و بند(1) ماده (22) اعمال خواهد شد.
2- هنگامی که یکی از طرفهای مخاصمه مسلحانه متهعد به این پروتکل نباشد، طرفهای این پروتکل ملزم به رعایت آن در روابط متقابل خویش خواهند بود. آنها همچنین متعهد به رعایت این پروتکل در رابطه با دولت طرف مخاصمه ای که مقرارت این پروتکل را قبول نموده و تامادامی که آن را اجراء می نماید هستند، هرچند که طرف اخیرالذکر متعهد به پروتکل نباشد.
ماده 4- ارتباط بین بخش سوم و سایر مقررات کنوانسیون و این پروتکل :
اجرای مقررات بخش سوم این پورتکل تاثیری بر موارد زیرنخواهد گذاشت :
الف - اجرای مقررات بخش اول کنوانسیون و بخش دوم این پروتکل ،
ب - اجرای مقررات بخش دوم کنوانسیون بین طرفهای این پروتکل یا بین یک طرف ودولتی که پروتکل را طبق بند(2) ماده (3)پذیرفته واجراء می کند، به جز هنگامی که به مال فرهنگی هم حمایت خاص و حمایت عالی اعطاء می شود، در این صورت تنها مقررات حمایت عالی اعطاء خواهد شد.
بخش دوم - مقررات کلی حمایت
ماده 5- ایمنی اموال فرهنگی
اقدامات احتیاطی اتخاذ شده رد زمان صلح به منظور ایمنی اموال فرهنگی در مقابل آثار قابل پیش بینی مخاصمه مسلحانه به موجب ماده (3) کنوانسیون به طور مقتضی شامل آماده کرده فهرست ، برنامه اقدامات اضطراری برای حمایت در مقابل آتش یا انهدام ساختاری ، آمادگی برای انتقال اموال فرهنگی منقول یا مقررات مربوط برای حمایت کافی این اموال در محل و تعیین مقامهای صالح مسئول ایمنی اموال فرهنگی خواهد بود.
ماده 6- احترام اموال فرهنگی
با هدف تضمین احترام به امولا فرهنگی طبق ماده (4)کنوانسیون :
الف -اسقاط حق بر اساس ضرورتهای نظامی قهری به موجب بند(2) ماده (4) کنوانسیون برای هدایت عملیات نظامی علیه اموال فرهنگی تنها زمانی ونا مدتی ممکن است مورد استناد قرار گیردکه :
1- آن مال فهرنگی با عملکرد خود تبدیل به هدف نظامی شده ، و
2- هیچ طریق ممکن دیگری برای کسب مزیت نظامی مشابه نسبت به آنچه که از طریق هدایت حمله نظامی علیه آن هدف به دست می آید، وجود نداشته باشد.
ب - اسقاط حق براساس ضرورت نظامی قهری به موجب بند(2)ماده (4) کنوانسیون برای استفاده از اموال فرهنگی بعنوان اهدافی که آنها را احتمالا" در معرض ویرانی یا تخریب قرار می دهد فقط زمانی وتا مدتی ممکن است مورد استاد قرار گیرد که هیچ انتخابی بین چنین استفاده ای از اموال فرهنگی و سایر روشهای ممکن برای کسب مزیت نظامی مشابه وجود نداشته باشد.
پ - تصمیم در خصوص استناد به ضرورت نظامی قهری فقط بایدتوسط افسری اتخاذ شود که نیروئی را در حدگردان یا بزرگتر از آن یادر صورتی که شرایط ، عمل به گونه دیگری را اجازه نمی دهد نیروی کوچکتری را فرماندهی می کند.
ت - در صورت حمله براساس تصمیم اتخاذ شده به موجب بند(الف ) در هر زمان که شرایط اجازه دهد، باید اخطار موثر قبلی ارسال گردد.
ماده 7- اقداخمات احتیاطی در حمله
بدون تاثیر بر سایر اقدامات احتیاطی مقرر به موجب حقوق بشر دوستانه بین المللی ، در هدایت عملیات نظامی ، هر طرف مخاصمه باید
الف - از هر طریق ممکن تایید نماید که اهدفا مورد حمله اموال فرهنگی حمایت شده به موجب ماده (4) کنوانسیون نیستند،
ب - به منوظر اجتناب ، و در صورت بروز به منظور به حداقل رساندن خسارات جنبی وارده به اموال فرهنگی حمایت شده به موجب ماده (4) کنوانسیون ، باید تمام اقدامات احتیاطی ممکن را در انتخاب وسایل و روشهای حمله اتخاذ نماید،
پ - از تصمیم به آغاز هر حمله ای که انتظار می رود سبب ورود خسارتی جنبی به اموال فرهنگی حمایت شده به موجب ماده (4)کنوانسیون شده که در مقایسه بامزیت نظامی مستقیم وواقعی پیش بینی شده بیشتر باشد، امتناع نماید،
ت - حمله را لغو یاتعلیق نماید، چنانچه مشخص شود که :
1- هدف ، مال فرهنگی حمایت شد به موجب ماده (4) کنوانسیون می باشد،
2- حمله ممکن است سبب ورود خسارت جنبی بیشتر از مزیت نظامی مستقیم و واقعی پیش بینی شده نسبت به اموال فرهنگی حمایت شده به موجب ماده (4) کنوانسیون شود.
ماده 8- اقداامات احتیاطی در مقابل آثار مخاصمات
طرفهای مخاصمه باید در بیشترین حد ممکن :
الف - اموال فرهنگی منقول را از مجاورت اهداف نظامی منتقل نموده یا حمایت کافی را در محل تامین نمایند،
ب - از مستقر نمودن اهداف نظامی در نزدیکی اموال فرهنگی ا اجتناب نمایند.
ماده 9- حمایت از اموال فرهنگی در سرزمین اشغال شده
1- بدون تاثیر بر مقررات مواد(4)و(5) کنوانسیون ، ظرف اشغال کننده کل یا بخشی از سرزمین طرف دیگر باید رد رابطه باسرزمین اشغال شده ، موارد زیر را ممنوع واز وقوع آن جلوگیری نماید:
الف - هرگونه صدور غیر قانونی نقل مکان یا انتقال مالکیت اموال فرهنگی.
ب - هر گونه حفاری باستان شناسی ، به جز در مواردی که این حفاری برای ایمنی ، ضبط یا حفظ اموال فرهنگی به طور اکیدضرورت داشته باشد.
پ - هرگونه تغییر یا تغییر کاربری اموال فرهنگی که به منظور پنهان کردن یا ویران کردن شواهد تاریخی ، فرهنگی یا علمی صورت پذیرد.
2- هر گونه خفاری باستان شناسی ، تغییر یا تغییر کاربری اموال فرهنگی در سرزمین اشتغال شده باید با همکاری نزدیک مقام های ملی صالح سرزمین اشتغال شده صورت پذیردمگر اینکه شرایط این گونه اجازه ندهد.
بخش وسم - حمایت عال ی
ماده 10- حمایت عالی
اموال فرهنگی به شرط احراز سه شرط زیر می تواند تحت حمایت عالی قرار گیرد:
الف - یکی از مهم ترین میراث فرهنگی بشریت باشد،
ب - به موجب اقدامات اداری و قانونی متناسب داخلی که ارزش تاریخی و فرهنگی استثنائی آن شناسائی می شود حمایت شده و در بالاترین سطح ، حمایت آن تضمین شود،
پ - برای مقاصد نظامی یا برای پوشش مکانهای نظامی استفاده نشده واعلامیه ای توسط طرفی که کنترل مال فرهنگی را به عهده دارد برای تائید این که این مال برای مقاصد مزبور به کار نخواهدرفت ، صادر شود.
ماده 11- اعطاء حمایت عالی
1- هر طرف باید فهرستی از اموال فرهنگی را که می خواهدنسبت به آن حمایت عالی اعطاء شود به کار گروه ارسال نماید.
2- طرفی که صلاحیت یا کنترل بر مال فرهنگی دارد می تواندتقاضا نماید که آن مال در فهرست تهیه شده طبق جزء(ب )بند(1) ماده (27)، درج گردد. این درخواست باید شامل تمام اطلاعات ضروری مربوط به ملاکهای موضوع ماده (10) باشد. کار گروه می تواند از یک طرف دعوت کند تا درخواست نماید آن مال فرهنگی در فهرست ثبت شود.
3- سایر طرفها، کار گروه بین المللی سپر آبی وسایرسازمانهای غیر دولتی با تخصص مربوط می توانند مال فرهنگی خاصی را به کار گروه توصیه نمایند. در این موارد کار گروه می تواندتصمیم به دعو از یک طرفی کند تا درخواست نماید که آن مال فرهنگی در فهرست ثبت شود.
4- تقاضا یثبت مال فرهنگی قرار گرفته در سرزمینی که اعمال حاکمیت یا صلاحیت بر آن توسط بیش از یک دولت مطرح شده است و همچنین ثبت آن به هیچ وجه بر حق طرفهای اختلاف تاثیری نخواهد داشت.
5- کار گروه ، به محض دریافت تقاضا برای ثبت در فهرست ، باید تمام طرفها را از درخواست مطلع سازد. طرفها می توانند اظهاریه هائی را در رابطه با این تقاضا ظرف مدت شصت (60) روز به کارگروه ارائه نمایند. این اظهارنامه ها باید تنها بر اساس ملاکهای موضوع ماده (10) ارایه شوند. اظهاریه ها باید مشخص و مربوط به وقایع باشند. کار گروه اظهاریه ها رارسیدگی خواهد کرد و برای عضو درخواصت کننده ثبت ، موقعیت معقولی برای پاسخ قبل از اتخاذ تصمیم فراهم خواهد آورد. هنگامی که چنین اظهاریه هائی نزد کار گروه مطرح می شوند، تصمیم در خصوص درج آن در فهرست باید علیرغم ماده (26) به وسیله اکثریت چهار پنجم اعضاء حاضر و رای دهنده اتخاذ شود.
6- کار گروه در هنگام تصمیم گیری نسبت به درخواست می تواند نظر سازمانهای دولتی و غیر دولتی و همچنین افراد متخصص را جویا شود.
7-تصمیم مبنی بر اعطاء یا انکار حمایت عالی تنها می تواندبر اساس ملاکهای موضوع ماده (10) اتخاذ شود.
8- در مواقع استثنائی هنگامی که کار گروه به این نتیجه رسیده است که طرف درخاست کننده ثبت مال فرهنگی در فهرست نمی تواند ملاکهای موضوع در بند(ب ) ماده (10) را برآورده سازد، کار گروه می تواند تصمیم به اعطای حمایت عالی اتخاذ کند. مشروط براینکه درخواست کننده تقاضای مساعدت بین المللی را به موجب ماده (32) ارایه نماید.
9- با شروع مخاصمات ، طرف مخاصمه می تواند به صورت اضطراری حمایت عالی از امال فهرنگی تحت صلاحیت یا کنترل خویش را باابلاغ این درخواست به کار گروه تقاضا نماید. کار گروه فوری این تقاضا را به تمام طرفهای مخاصمه ارسال خواهد نمود. در این موارد، کار گروه اظهاریه های طرفهای مربوط را فوری بررسی خواهد نمود.تصمیم به اعطای حمایت عال یموقت در اسرع وقت و علیرغم ماده (26) با اکثریت چهار پنجم اعضاء حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد. کار گروه می تواند حمایت عال یموقت را در طول آغاز تشریفات عادی اعطاء حمایت عالی اعطاء نماید، مشروط بر اینکه مفاد بندهای (الف ) و(پ ) ماده (10) رعایت گردد.
10- حمایت عالی نسبت به اموال فرهنگی توسط کارگروه از زمان ثبت آن د رفهرست اعطاء خواهد شد.
11- مدیر کل بدون تاخیر تصمیم کار گروه را در خصوص ثبت اموال فرهنگی در فهرست به دبیرکال سازمان ملل متحد و تمام طرفهاابلاغ خواهد نمود.
ماده 12- مصنوعیت اموال فرهنگی تحت حمایت عالی
طرفهای مخاصمه باید مصونیت امولا فرهنگی تحت حمایت عالی رابا خودداری از هدف حمله قرارداد آنها، هر گونه استفاه از این اموال یا محوطه پیرامون آنها در حمایت از اقدامات نظامی را تضمین نماید.
ماده 13- از دست دادن حمایت عالی
مال فرهنگی تحت حمایت عالی ، چنین حمایتی از آنها را تنها در موارد زیر از دست خواهد داد:
الف - اگر چنین مصونیتی طبق ماده (14) لغو یامعلق شده باشد،یا
ب - چنانچه ومادامی که این مال به موجب کاربردش به هدف نظامی تبدیل شده باشد.
2- تحت شرایط جزء(ب ) بند(1) چنین اموالی فقط در صورتی ممکن است هدف حمله قرار بگیرند که :
الف - این حمله تنها وسیله ممکن برای پایان دادن به کاربرد مال موضوع جزء(ب ) بند(1) باشد.
ب - تمام اقدامات احتیاطی در انتخاب روشها و وسایل حمله به موظر پایان دادن به چنین کاربردی و اجتناب یا به حداقل رساندن خسارت وارده به اموال فرهنگی صورت گرفته باشد.
پ - جز در صورتی که شرایط ، به دلیل الزمات دفاع مشروع فوری اجازه انجام اعمال فوق را ندهد:
1- حمله در بالاترین سطح عملیاتی فرمان ، صادر شده باشد،
2- آگهی موثری از پیش برای نیروی مهاجم ارسال شده باشد که پایان دادن به کاربرد موضوع جزء(ب ) بند(1) لازم بداند، و
3- به نیروهای مهاجم فرصتی کافی برای اصلاح وضع داده شود.
ماده 14- لغو و تعلیق حمایت عالی
1- در صورتی که مال فرهنگی دیگر هیچ یکاز ملاکهای ماده (10) این پروتکل را برآورده ننماید، کار گروه می تواند وضعیت حمایت عالی آن را معلق نموده یا با حذف آن مال فرهنگی از فهرست ، آن وضعیت را لغو نماید.
2- در صورت نقض شدید ماده (12) در ارتباط با مال فرهنگی تحت حمایت عالی در اثر کاربرد آن در حمایت از اقدامات نظامی ، کار گروه می تواند وضعیت حمایت عالی را معلق نماید. در صورتی که چنین تخلفاتی مستمر باشد، کار گروه می تواند به صورت استثنائی وضعیت حمایت عال یرا از طریق حذف مال فرهنگی ازفهرست لغونماید
3- دبیر کل باید بدون تاخیر هر تصمیم کار گروه را در خصوص لغو یاتعلیق حمایت عالی به دبیر کل سازمان ملل متحد و تمام طرفهای این پروتکل ابلاغ نماید.
4- کار گروه قبل از اتخاذ تصمیم ، موقعیتی را برای طرفها به منظور طرح نظراتشان فراهم خواهد نمود.
بخش چهارم - مسئولیت کیفری وصلاحیت
ماده 15- نقض شدید پروتکل
1- هر شخصی که مرتکب تخلفی در محدوده این پروتکل شود، اگربه طور عمدی و در تخلف از کنوانیون یا این پروتکل مرتکب هر یک از اعمال زیر شود:
الف - هدف حمله قراردادن اموال فرهنگی تحت حمایت عالی ،
ب - مورد استفاده قراردادن اموال فرهنگی تحت حمایت عالی یا محوطه پیرامون آن در حمایت از اقدامات نظامی ،
پ - انهدام گسترده یا مصادره اموال فرهنگی حمایت شده به موجب کنوانسیون و این پروتکل ،
ت - هدف حمله قراردادن اموال فهرنگی حمایت شده به موجب کنوانسیون و این پورتکل ،
ث - رقت ، غارت یا سوءاستفاده یاتخریب اموال فرهنگی حمایت شده به موجب کنوانسیون.
2- هر طرفق باید اقدامات ضروری را اتخاذ نماید تا تخلفات بیانشده در این ماه را به موجب قوانین داخلی ، تخلفات کیفری تلقی نموده و برای چنین تخلفاتی مجازاتهای مناسبی وضع نماید. طرفها در انجام این کار باید اصول کلی حقوق و حقوق بین الملل از جمله قواعد بسط دهنده مسئولیت کیفری افراد به اشخاصی غیر از کسانی که به طور مستقیم مرتکب عمل می شوند را رعایت نمایند.
ماده 16- صلاحیت
1- بدون لطمه زدن به بند(1)، هر عضو اقدامات قانونگذاری ضروری را برای اعمال صلاحیت خود بر تخلفات بیان شده در ماده (15) در موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:
الف - هنگامی که چنین تخلفی درسرزمین آن دولت صورت گرفته باشد.
ب - هنگامی که متهم مورد ادعا تبعه آن دولت باشد-
پ - در مورد تخلافت بیان شده در جزءهای (الف )تا(پ ) بند(1) ماده (15) هنگامی که متهم مورد ادعا درسرزمین آن حضورداشته باشد
2- در رابطه با اعمال صلاحیت و بدون لطمه زدن به ماده (28) کنوانسیون :
الف - این پروتکل از تخمیل مسئولیتکیفری فردی یا اعمال صلاحیت به موجب حقوق ملی و بین المللی که ممکن است حاکم باشد بنا بر اعمال صلاحیت به موجب حقوق بین الملل عرفی تاثیر گذارد،جلوگیری نخواهد کرد.
ب - جز مادامی که دولتی که طرف این پروتکل نیست ، ممکن است آن را پذیرفته و مقررات آن را طبق بند(2) ماده (3) اعمال نماید، اعضای نیروهای مسلح واتباع دولتی که طرف پروتکل نمی باشد به جز آن دسته از اتباعی که در نیروهای مسلح دولتی خدمت می کنند که طرف این پروتکل می باشد، به موجب این پروتکل متحمل مسئولیت کیفری فردی نشده و این پروتکل تعهدی را برای ایجاد صلاحیت بر چنین اشخاصی یا استرداد آنها را وضع نمی کند.
ماده 17- تعقیب
1- طرفی که متهم مورد ادعا به تخلف جزءهای (الف ) تا(پ )بند (1) ماده (15) در سرزمین او یافت شود، اگر آن شخص را مستردنکند باید بدون هیچ استثناء و تاخیر غیر موجهی موضوع را به مقام های صالح خود برای تعقیب از طریق تشریفات رسیدگی طبق قانون داخلی خود یا در صورتی که قابل اجراء باشد، طبق قواعد مربوط حقوق بین الملل ارجاع نماید.
2- بدون تاثیر بر قواعدا مربوط حقوق بین الملل - در صورتی که قابل اجراء باشد- هر شخصی که در رابطه با وی تشریفات رسیدگی که در ارتباط با کنوانسیون با این پروتکل است در حال انجام باشد باید رفتاری عادلانه ومحاکمه ای عادلانه طبق حقوق داخلی وحقوق بین الملل برای وی در تمام مراحل رسیدگی تضمین گردد و در هیچ مورد نضمین ها نباید نامساعدتر از تضمین هائی باشد که بوسیله حقوق بین الملل برای آن شخص پیش بینی شده است.
ماده 18- استرداد
1- تخلفات بیان شده در جزءهای (الف )تا(پ ) بند(1) ماده (15) بعنوان تخلفات قابل استرداد در هر معاهد استرداد موجب بین طرفها پیش از لازم الاجراء شدن این پروتکل گنجانده شده تلقی خواهد شد. طرفها متعهد می گردند که چنین تخلفاتی را در هر معاهده استردادی که متعاقبا" بین آنها منعقد گردد، بگنجانند.
2- هنگامی که طرفی که از استرداد را منوط به وجود معاهده استرداد می کند، درخواستی برای استرداد از دولت طرف دیگردریافت نماید که با آن هیچ پیمان استردادی ندارد، دولت طرف موردتقاضا به اختیار خود می تواند این پروتکل رابعنوان مبنای حقوقی استرداد در ارتباط با تخلفات بیان شده در جزءهای (الف ) تا(پ ) بند(1) ماده (15) در نظر بگیرد.
3- طرفهائی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی کنند، تخلفات بیان شده در جزءهای (الف ) تا(پ ) بند(1) ماده (15) را با رعایت شرایط پیش بینی شده توسط قانون دولت مورد تقاضا بعنوان تخلفات قابل استرداد بین خود تلقی خواهندنمود.
4- در صورت ضرورت ، با تخلفات بیان شده در جزءهای (الف ) ت (پ ) بند(1) ماده (15) به منظور استرداد بین طرفها به گونه ای رفتار خواهد شد که گوئی آنها نه تنها در مکانی ک در آن به وقوع پیوسته اند بلکه در سرزمین طرفهائی که طبق بند(1) ماده (16)ایجاد صلاحیت نموده اند، به وقوع پیوسته است.
ماده 19- کمکهای قانونی متقابل
1- طرفها باید بیشترین حد کمک را به یکدیگر در ارتباط با تحقیقات یا تشریفات کیفری یا استرداد که در رابطه با تخلفات بیان شده در ماده (15) صورت گرفته است از جمله کمک در کسب شواهد در اختیار آنها که برای تشریفات رسیدگی ضروری است ، اعطاءنماید
2- طرفها باید تعهدات خود به موجب بند(1) را در توافق با سایر معاهدا یا ترتیبات راجع به کمک قانونی متقابل که ممکن است بین آنها وجود داشته باشد انجام دهند. در صورت فقدان چنین معاهدات یا توافقاتی طرفها طبق قوانین داخلی خود به یکدیگر کمک خواهند کرد.
ماده 20- زمینه های امتناع
1- برای استرداد، تخلفات بیان شده در جزءهای (الف )تا(پ )بند (1) ماده (15) و برای کمک قانونی متقابل تخلفات بیان شده درماده (15) نباید بعنوان تخلفات سیاسی یا تخلفات مرتبط یا تخلفات سیاسی یا تخلفات ملهم از انگیزه های سیاسی تلقی گردد. در نتیجه از درخواست برای استرداد یا برای کمک قانونی متقابل بر اساس چنین تخلفاتی نمی توان فقط بر این اساس که این تخلفات مربوط به تخلف سیاسی یا تخلف مرتبط با تخلفی سیاسی یا تخلف ملهم از انگیزه ای سیاسی است امتناع نمود.
2- هیچ چیز در این پروتکل نباید به گونه ای تفسیر شود که اگر دولت مور تقاضا دلایل کافی برای اعتقاد به این داشته باشد که تقاضا برای استرداد تخلفات بیان شده در جزءهای (الف ) تا(پ ) بند (1) ماده (15) یا تقاضا برای کمک قانونی متقابل در ارتباط با تخلفات بیان شده در ماده (15) به منظور پیگرد یا مجازات شخص بر اساس نژاد، مذهب ، ملیت یا اصلیت قومی یا عقیده سیاسی آن شخص بوده یا موافقت با این تقاضا سبب تبعیض نسبت به موقیت آن شخص بنا به هر یک از این دلایل می شود، تعهدی در مورد استرداد یا اعطای کمک قانونی متقابل وضع کند.
ماده 21- اقداماتی در ارتباط با سایر تخلفات
بدون تاثیر بر ماده (28) کنوانیون ، هر طرف باید آن دسته از اقدامات قانونی یا اداری یا انضباطی را اتخاذ کند که ممکن است برای سرکوب اعمال زیر درهنگامی که به طور عمدی صورت می گیرند، ضروری باشد:
الف - هر گونه کاربر اموال فرهنگی در جهت نقض کنوانسیون با این پروتکل ،
ب - هر گونه صدور غیر قانونی ، سایر نقل مکانها یاانتقال مالکیت اموال فرهنگی از سرزمین اشغال شده در جهت تخلف از کنوانسیون یا این پروتکل 0
بخش پنجم - حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه ای که ویژگی بین المللی ندارند.
ماده 22- مخاصمات مسلحانه فاقد ویژگی بین المللی
1- این پروتکل در صورت بروز مخاصمه مسلحانه فاقد ویژگی بین المللی که در دورن سرزمین یکی از طرفها صورت می گیرد، اعمال خواهدشد.
2- این پروتکل در وضعیتهای آشوب و تنش داخلی مثل شورش واعمال درون سرزمین یکی از طرفها صورت می گیرد، اعمال نخواهد شد.
3- هیچ چیز در این پروتکل برای تاثیر گذاشتن بر حاکمیت یک دولت یا مسئولیت حکومت به وسیله کلیه روشهای قانونی برای حفظ یا برقراری مجدد نظم و قانون در دولت یا دفاع از وحدت ملی و تمامیت ارضی دولت مورد استناد قرار نخواهد گرفت.
4- هیچچیز در این پورتکل بر صلاحیت اولیه طرفی که در سرزمین وی مخاصمه مسلحانه فاقد ویژگی بین المللی به وقوع پیوسته است نسبت به تخلفات بیان شده در ماده (15) تاثیر نخواهد گذاشت.
5- هیچ چیز در این پروتکل نمی تواند بعنوان توجیه مداخله مسقتیم یا غیر مستقیم به هر دلیل در مخاصمه مسلحانه یا درامور داخلی یا خارجی طرفی که در سرزمین آن مخاصمه صورت گرفته است ، مورد استناد قرار گیرد.
6- اعمال این پورتکل در مورد وضعیت موضوع بند(1) تاثیری بر وضعیت حقوقی طرفهای مخاصمه نخواهد داشت.
7- یونسکو می تواند خدمات خود را به طرفهای مخاصمه ارائه نماید.
بخش ششم - موضعات سازمانی
ماده 23- اجلاس طرفها
1- اجلاس طرفها هم زمان با کنفرانس عمومی یونسکو ودرهماهنگی با اجلاس طرفهای معظم متعاهد در صورتی که چنین اجلاسی توسط مدیر کل اعلام شود، تشکیل خواهد شد.
2- اجلاس طرفهای آئین رسیدگی خود را تصویب خواهد کرد.
3- اجلاس طرفه وظایف زیر را خواهد داشت :
الف - انتخاب اعضاء کار گروه طبق بند(1)ماده (24)،
ب - تائید اصول راهنمای تنظیم شده به وسیله کار گروه طبق جزء(الف ) بند(1) ماده (27)،
پ - ایجاد اصول راهنما برای نظارت بر نحوه استفاه از صدوق به وسیله کار گروه ،
ت - بررسی گزارش ارائه شده به وسیله کار گروه طبق جزء(ت ) بند(1) ماده (27)،
ث - بحث در مورد هر مشکل مربوط به اعمال این پروتکل و در صورت اقتضاء ارائه توصیه 0
4- بنا به درخواست حداقل یک پنجم طرفها، مدیرکل ، اجلاس فوق العاده طرفها را تشکیل خواهد داد.
ماده 24- کار گروه حمایتاز اموال فرهنگی در صورت بروزمخاصمه مسلحانه
1- بدین وسیله کار گروه حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز ماصمه مسلحانه تشکیل می شود. کار گروه متکشل از دوازده (12) عضو می باشد که توسط احلاس طرفها انتخاب می شوند.
2- کار گروه سالانه یک بار اجلاس عادی خواهد داشت و هرگاه ضروری تشخیص دهد، اجلاس های فوق العاده برگزار خواهد شد.
3- در تعیین اعضاء کار گروه ، طرفها تلاش خواهند نمود تا نمایندگی عادلانه مناطق و فرهنگهای مختلف دنیا را تضمین نمایند
4- طرفهیا عضو کار گروه اشخاصی رابعنوان نماینده خودانتخاب خواهند کرد که در زمینه های میراث فرهنگی ، دفاعی یاحقوق بین الملل واجد شرایط باشند و تلاش خواهند کرد با مشورت بایکدیگر تضمین نمایند که کار گروه در کل شامل متخصصان کافی در تمامی زمینه های مزبور باشد.
ماده 25- دوره تصدی
1- یک طرف به مدت چهارسال برای عضویت در کار گروه انتخاب خواهد شد و فقط ییک بار برای انتخاب مجدد بلافاصله واجد شرایط خواهد بود.
2- صرف نظر از مقررات بند(1)، دوره تصدی نیمی ازاعضاءانتخاب شده در زمان اولنی انتخاب در پایان اولنی نشست عادی اجلاس طرفها که به موجب آن انتخاب شده اند خاتمه خواهد یافت. این اعضاءبه قید قرعه توسط رئیس این اجلاس پس از اولین انتخاب تعیین خواهندشد.
ماده 26- آئین رسیدگی
1- کار گروه ، آئین رسیدگی خود را تصویب خواهد کرد.
2- اکثریت اعضاء حد نصاب را تشکیل خواهند داد. تصمیمات کار گروه با اکثریت دو سوم اعضاء رای دهنده اتخاذ خواهد شد.
3- اعضاء در رای گیری نسبت به هر تصمیم مربوط به اموال فرهنگی که تحت تاثیر مخاصمه مسلحانه ای قرار گرفته اند که آنها طرف مخاصمه هستند، شرکت نمی کنند.
ماده 27- وظایف
1- کارگروه وظایف زیر را خواهد داشت :
الف - تنظیم اصول راهنما برای اجرای این پروتکل ،
ب - اعطاء، تعلیق و یا لغوحمایت عالی اموال فرهنگی وایجاد حفظ وافزایش فهرست اموال فرهنگی تحت حمایت عالی ،
پ - م راقبت و نظارت بر اجرای پروتکل و ترغیب شناسائی اموال فرهنگی تحت حمایت عالی ،
ت - بررسی واظهارنظر در مورد گزارشهای طرفها، درخواست توضیح در مواقع ضرورت و تهیه گزارش خود در مورد اجرای این پروتکل برای اجلاس طرفها،
ث - دریافت و بررسی تقاضای کمک بین المللی به موجب ماده (32)،
ج - تعیین نحوه استفادهاز صندوق ،
چ - اجرای سایر وظایفی که ممکن است توسط اجلاس طرفها به آن محول گردد.
2- وظایف کار گروه در همکاری با مدیر کل صورت خواهد پذیرفت.
3- کار گروه با سازمانهای دولتی وغیر دولتی ملی وبین المللی که اهدافی مشابه اهداف نوانسیون ، پروتکل اول آن و این ورتکل دارند همکاری خواهندنمود. کار گروه به منظور کمک در اجرای وظایفش می تواند برای شرکت در جلسات خویش از سازمانهای تخصصی برجسته مثل سازمانهائی که روابطی رسمی با یونسکو دارند از جمله کار گروه بین المللی سپرآبی ونهادهای موسس آن در سمت مشورتی دعوت نماید. نمایندگان مرکز بین المللی مطالعه راجع به حفاظت و مرمت اموال فرهنگی (مرکز رم ) و کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز می توانند در سمت مشورتی دعوت شوند.
ماده 28- دبیرخانه
کارگروه توسط دبیرخانه یونسکو که مجموعه اسناد مدارک کار گروه و دستور کار اجلاسهای آن را تهیه خواهد کرد یاری خواهدشد و مسئولیت اجرای تصمیات آن را نیز دارا می باشد.
ماده 29- صندوق حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه
1- بدین وسیله صندوقی با اهداف زیر تاسیس می شود:
الف - تمین کمکهای مالی یا سایر کمکها در حمایت ازاقدامات مقدماتی یا سایر اقداماتی که باید در زمان صلح از جمله ماده (5) بند(ب ) ماده (10) و ماده (30) اتخاد گردد، و
ب - تامین کمهایمالی یا سایر کمکهادر خصوصا قدامات اضطراری ، مقتی و سایر اقداماتی که باید به منظور حمایت از اموال فرهنگی در طول مخاصمه مسلحانه یا برای جبران خسارت فوری پس از خاتمه مخاصمات از جمله طبق بند(الف ) ماده (8) اتخاذ گردد.
2- صندوق در انطباق با شرایط مقررات مالی یونسکو،صندوق امانی ایجاد خواهد کرد.
3- پرداختهای صندوق فقط برای مقاصدی که کارگروه طبق اصول راهنمای ترعیف شده در جزء(پ ) بند(3) ماده (23) در مورد آنها تصمیم گیری خواهند نمود هزینه خواهد شد. کار گروه می تواندکمک هائی را تنها برای مصرف در مورد برنامه ها یا پروژه های خاصی بپذیرد مشروط بر اینکه کار گروه در مورد اجرای چنین برنامه هایا پروژه های تصمیم گرفته باشد.
4- منابع مالی صندوق شامل موارد زیر خواهد بود:
الف - کمکهای داوطلبانه طرفها،
ب - کمکها، هدایا یا ارث اعطاء شده به وسیله :
1- ایر دولتها،
2- یونسکو یا سازمانهای نظام سازمان ملل متحد،
3- سایر سازمانهای بین الدولی یا غیر دولتی ، و
4- نهادهای عمومی و خصوصی با اشخاص حقیقی ،
پ - هر منفعت حاصل از صندوق ،
ت - وجوه حاصل از تحصیل اداری و دریافتهای ناشی ازبرنامه های ترتیب داده شده به نفع صندوق ، و
ث - سایر منابع مجاز به موجب اصول راهنمای حاکم در مورد صندوق 0
بخش هفتم - انتشار اطلاعات و کمک بین المللی
ماده 3- انتشار
1- طرفها از طرق مربوط به ویژه به وسیله برنامه های آموزشی و اطلاعاتی تلاش خواهند کرد تا توجه و ارزش اموال فرهنگی را دربین تمام مردم خود تقویت نمایند.
2- طرفها، این پروتکل را در وسیع ترین حد، هم در زمان صلح و هم در زمان مخاصمه مسلحانه منتشر خواهند نمود( از جمله همه اقدامات ضورری برای نشر مقررات این پروتکل در بین نیروهای نظامی که د رعملایت سازمان ملل متحدمشارکت می نمایند)0
3- هر یک از مقامهای نظامی یا غیر نظامی که در زمان مخاصمه مسلحانه داریا مسئولیتی در رابطه با اجرای این پروتکل است باید کاملا" با متن آن آشنا باشد. بدین منظور طرفها باید در صورت اقتضاء:
الف - اصول راهنما و دستورالعملهای حمایت از اموال فرهنگی را در مقررات نظامی خود بنگجانند.
ب - در همکاری با یونسکو و سازمان های دولتی و غیر دولتی مربوط، آموزش های زمان صلح و برنامه های آموزشی را اجراء نموده و توسعه دهند.
پ - اطلاعاتی را در مورد قوانین ، مقرارت اداری واقدامات اتخاذ شده به موجب جزءهای (الف ) تا(ب ) از طریق مدیر کل برای یکدیگر ارسال نمایند.
ت - قوانین ومقررات اداری را که ممکن است برای تضمین اجرای این پروتکل اتخاذ نمایند در اسرع وقت از طریق مدیرکل برای یکدیگر ارسال نمایند.
ماده 31- همکاری بین المللی
درموارد نقض جدی این پروتکل طرفها متعهد می گردند که به صورت جمعی از طریق کارگروه یا به صورت فردی در همکاری بایونسکو و سازمان ملل متحد و در انطباق با منشور ملل متحد اقدام نمایند
ماده 32- کمکهای بین المللی
1- یک طرف می تواند از کار گروه برای اموال فرهنگی تحت حمایت عال یدرخواست کمک بین المللی نماید و همچنین در ارتباط با آماده سازی ، توسعه یا اجرای قوانین ، مقررات اداری واقدامات موضوع ماده (10) درخواست کمک کند.
2- طرف مخاصمه ای که طرف این پروتکل نمی باشد اما طبق بند(2) ماده (3) مقررات آن ار می پذیرد و آن را اجرا می کند می تواندکمک بین المللی متناسبی را از کار گروه درخواست نماید.
3- کار گروه قواعدی رابرای طرح درخواست کمک بین المللی تصویب و اشکال کمک بین المللی را که می توان دریافت کرد، تعیین خواهد نمود.
4- طرفها تشویق می شوند تا هر نوع کمکهای فنی را از طریق کار گروه به طرفهای پروتکل یا طرفهای مخاصمه که آن را درخواست می کنند ارائه دهند.
ماده 33- کمک یونسکو
1- یک طرف می تواند از یونسکو برای سازماندهی حمایت ازاموال فرهنگی خود همانند اقدامات اولیه برای ایمنی اموال فرهنگی ، اقدامات بازدارنده و سازمانی برای موقعیت های اضطراری و گردآوری فهرست مالی اموال فرهنگی یا در ا رتباط با هر مساله ناشی از اجرای این پروتکل ، کمک فنی درخواست نماید. یونسکو چنین کمکی را درمحدوده تعیین شده به وسیله برنامه و منابع خود اعطاءخواهدکرد
2- طرفها تشویق می شوند تا کمکهای فنی را در سطح دو یا چند جانبه فراهم نمایند.
3- یونسکو مجاز است تا به ابتکار خود پیشنهاداتی را در مورد این موضوعات به طرفها بنماید.
ماده 34- حمایت ملی و بین المللی اعضاء سازمان سپرآبی و سایر اشخاص
1- طرفهای این پروتکل و طرفهای مخاصمه باید حمایت کننداز:
الف - اعضاء کار گروه بین المللی سپر آبی هنگامی که در حال کار به روی حمایت از میراث فرهنگی در طول مخاصمه مسلحانه هستند یا هنگامی که مخاصمه تهدید کننده است ، همچنین ،
ب - اعضاء کار گروه های ملی سپر آبی وسایراشخصا مسئول حمایت از اموال فرهنگی در طول مخاصمه مسلحانه هستند یا هنگامی که مخاصمه تهدید کننده است ، همچنین ،
ب - اعضاء کار گروه های ملی سپر آبی و سایر اشخاص مسئول حمایت از اموال فرهنگی در طول مخاصمه مسلحانه یا هنگامی که مخاصمه تهدید کننده است.
2- طرفهای این پروتکل و طرفهای مخاصمه باید کار آنها رادرحد ممکن نیز تسهیل نمایند.
3- اشخاص حمایت شده طبق بند(1) مجاز به استفاده از نشانه طبق بند(2) ماده (17) کنوانسیون واستفاده از وسایل شناسائی پیش بینی شده در ماده (21) مقرارت می باشند.
پخش هشتم - اجرای این پروتکل
ماده 35- قدرتهای حمایت کننده
این پروتکل با همکاری قدرتهای حمایت کننده مسئول ایمنی منافع طرفهای مخاصمه اجراء خواهد شد.
ماده 36- تشریفات سازش
1- قدرتهای حمایت کننده ، مساعی جمیله خود را در تمام مواردی که تصور می نمایند کاربرد آن به نفع اموال فرهنگی است به ویژه اگر عدم توافقی بین طرفهای مخاصمه در مورد اجراء یا تفسیرمفاد این پروتکل وجود داشته باشد، به کار خواهند بست.
2- بدین منظور هر قدرت حمایت کننده می تواند به دعوت یک طرف ، مدیرکل یا به ابتکار خود اجلاسی از نمایندگان طرفهای مخاصمه وبه ویژه مقام های مسئول حمایت از اموال فرهنگی را در صورتی که مناسب بداند در سرزمین دولتی که طرف مخاصمه نیست ، پیشنهاد نماید.
طرفهای مخاصمه ملزم خواهند بود به پینشهادهای برگزاری اجلاس که به آنها ارائه می شود، ترتیب اثر دهند. قدرتهای که به وسیله مدیر کل تعیین شده به طرفهای مخاصمه پیشنهاد خواهند نمود تا درصورت تصویب آنها برای شرکت در جلسه در مقام رییس دعوت گردد.
ماده 37- سازش در غیاب قدرتهای حمایت کننده
1- در مخاصمه ای ه هیچ قدرت حامی تعیین نشده باشد، مدیر کل می تواند مساعی جمیله یا عمل به موجب اشکال دیگر سازش بامیانجی گری را به منظور حل اختلاف مقرر بدارد.
2- به دعوت یک طرف یا مدیر کل ، رئیس کار گروه می تواند به طرفهای مخاصمه ، برگزاری اجلاسی متشکل از نمایندگان آنها و به ویژه مقامهای مسئول حمایت از اموال فرهنگی را اگر مناسب بداند در سرزمین دولتی که طرف مخاصمه نیست پیشنهاد نماید.
ماده 38- ترجمه ها و گزارش ها
1- طرفها، این پروتکل را به زبانهای رسمی خود ترجمه و این ترجمه های رسمی را به مدیر کل ارسال خواهند نمود.
2- طرفها، هر چهارسال گزارشی را در خصوص اجرای این پروتکل به کار گروه ارسال خواهند نمود.
ماده 39- مسئولیت دولت
هیچ یک از مقرارت این پروتکل در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص تاثیر بر مسئزلیت دولتها به موجب حقوق بین الملل از جمله وظیفه جبران خسارت نخواهد داشت.
بخش نهم - شروط نهایی
ماده -4- زبانها
این پروتکل به زبانهای عربی ، چنین ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیائی تنظیم شده و شش متن از اعتبار یکسان برخودارمی باشند
این پروتکل برای امضاء تمام دولتهای معظم متعاهد در لاهه از تاریخ 17می 1999 تا31دسامبر 1999میلادی (27/2/1378تا10/10/1378 هجری شمسی ) مفتوح خواهد بود.
ماده 42- تنفیذ(پذیرش یا تصویب )
1- این پورتکل منوط به تنفیذ(پذیریش یا تصویب ) دولتهای معظم متعاهدی که آن را امضاء نموده اند طبق تشریفات قانونی اساسی مربوط آنها خواهد بود.
2- اسناد تنفیذ(پذیرش یا تصویب ) به مدیر کل تسلیم خواهدشد.
ماده 43- الحاق
1- این پروتکل از تاریخ اول ژانویه 2000 میلادی (11/10/1378 هجری شمسی ) برای الحاق دولتهای معظم متعاهد مفتوح خواهدبود.
2- الحاق به وسیله تسلمی سند الحاق به مدیر کل صورت خواهد گرفت.
ماده 44- لازم الاجراءشدن
1- این پروتکل سه ماه بعد از تسلیم بیستمین سند تنفیذ(پذیرش تصویب ) یا الحاق لازم الاجراء خواهد شد.
2- پس از آن ، این پروتکل برای هر طرف سه ماه پس از تسلیم سند تنفیذ(پذیرش تصویب ) یا الحاق لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 45- لازم الاجراء شدن در شرایط مخاصمه مسلحانه
وضعیت های موضوع مواد(18)و(19) کنوانیون اعتبار فوری به اسناد تنفیذ(پذیرش یا تصویب ) یا الحاق به پروتکل که به وسیله طرفهای مخاصمه قب لیا پس از آغاز مخاصمات یا اشتغال تسلیم شده است ، خواهد داد. در این موارد مدیر کل باید مکاتبات موضوع ماده (47) را به سریعترین روش ارسال نماید.
ماده 46- انصراف
1- هر طرف می تواند از این پروتکل انصراف دهد.
2- انصراف به موجب سندی کتبی که به دمیر کل تسلیم می شوداطلاع داده خواهد شد.
3- اصنراف یک سال پس از دریافت سند انصراف نافذ خواهدشد. به هر حال اگر در پایان این دوره طرف منصرف درگیر مخاصمه مسلحانه باشد، این انصراف تا پایان مخاصمات یا تا هنگامی که عملیات باز گردان اموال فرهنگی تکمیل شود- هر کدام که موخرترباشد- نافذ نخواهد شد.
ماده 47- اطلاعیه ها
مدیرکل ، تمام دولتهای معظم متعاهد و همچنین سازمان ملل متحد را از تسلیم کلیه اسنادتنفیذ(پذیرش یا تصویب ) یا الحاق پیش بینی شده در مواد(42) و(44) وهمچنین انصراف پیش بینی شده در ماده (46) مطلع خواهدنمود.
ماده 48- ثبت نزد سازمان ملل متحد
این پورتکل در انطباق با ماده (102) منشور ملل متحد، به درخواست مدیر کل نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد.
قانون فقو مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنچم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 13/4/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16426
تاریخ تصویب :
1380/04/05
تاریخ ابلاغ :
1380/05/02
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :