جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

شماره 1020-ق 19/4/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه استفساریه شماره 189/22422 مورخ 19/1/1380 دولت درمورد تبصره های (1)و(3) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 3/4/1380 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری مجلس بشرح پیوست تصویب و در تاریخ 13/4/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی -مهدی کروبی

شماره 17508 25/4/1380
قانون استفساریه در خصوص تبصره های (1)و(3) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است و طی نامه شماره 1020-ق مورخ 19/4/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

موضوع استفساریه :
ماده واحده - آیا مفادتبصره های (1) و (3) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه قضات و اعضاء هیات علمی بازنشسته (تاپایان سال 1373) بر اساس ضرایب حقوقی مورد عمل درباره قضات و اعضاء هیات علمی شاغل می باشد یا آنکه صرفا" حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان را در ابتدای سال 1374 تعیین می نماید و شامل افزایش های آتی نمی گردد؟
نظر مجلس :
تبصره های (1)و(3) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 ناظر بر آن دسته از قضات و اعضاءهیات علمی است که تا تاریخ 1/1/1374 بازنشسته ، از کارافتاده و یافوت شده اند و صرفا" جهت تعیین حقوق بازنشستگی ووظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث آنان در تاریخ 1/1/1374 تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1380 به تائید شورای نگهبان ریده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16426
تاریخ تصویب :
1380/04/03
تاریخ ابلاغ :
1380/05/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :