جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 16438/ت 24399ه 13/4/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 30/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 5250-2/12 مورخ 28/12/1379 وزارت نفت و به استناد ماده (4) قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران از محل عوارض موضوع تبصره (27) قوانین بودجه سالهای 1377و1378 کل کشور به مبلغ دو هزار ونهصد و هفتادو شش میلیارد وهفتصد ونودهشت میلیون (000/000/798/976/2) ریال افزایش می یابد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16426
تاریخ تصویب :
1380/03/30
تاریخ ابلاغ :
1380/05/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :