جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

شماره 16897/ت 24784ه 17/4/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 6/4/1380 به استناد بند (ب ) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 - تصویب نمود:
الف - تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلندمدتی که توسط سیستم بانکی کشور بشرح زیر از موسسات خارجی وبین المللی اخذ می شود توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است :
1- خرید تجهیزات ، مهندسی تفصیلی و طراحی اصولی ، خدمات فنی و آموزش طرح BAL اول شرکت پتروشیمی مشعل داران تا سقف مبلغ 700/123/96 (نود وشش میلوین و یکصد و بیست وسه هزاروهفتصد)یورو
3- خرید تجهیزات ، دانش فنی ، حق لیسانس و حق الامتیاز، مهندسی اصولی و تفصیلی ، خدمات نظارت و آموزش طرح متانول چهارم شرکت پتروشیم یزاگرس تا سقف مبلغ 000/000/158 (یکصد و پنجاه وهشت ) میلیون یورو0
ب - مبالغ مندرج در بند(الف ) این تصویبنامه ، معادل اصل مبالغ قراردادهای خرید کالات و خدمات می باشند. هزینه های تبعی از جمله هزینه های بانکی ، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه های مربوط به استفاده از تسهیلات اعتباری ، پس ازکسرمبالغ پیش پرداخت به مبالغ مذکور اضافه می گردد.
ج - صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی منوط به اعلام سیستم بانکی در خصوص رعایت مقرارت ارزی واخذ وثایق کاف یو یا تائیدیه صادر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سررسیدبازپرداخت می گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه های تبعی از جمله هزنیه های بانکی ، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه های مربوط می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16426
تاریخ تصویب :
1380/04/06
تاریخ ابلاغ :
1380/05/02
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :