جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 1913/14 8/10/1365

در اجرای تبصره 8 ماده یک قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 واصلاحات بعدی آن مصوب مرداد ماه 1365 بنا به پیشنهاد شماره 4998/10 مورخ 6/7/1365 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آئین نامه اجرائی قانون مذکوربشرح ذیل تصویب میشود:
ماده 1- پس از انتخاب و انتصاب یکی از کارکنان شاغل در ثبت محل و با عندالاقتضاء واحدهای ثبتی دیگر بعنوان (هضو هیات ) (موضوع بند الف ماده یک قانون ) مراتب توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین و معرفی دو نفر دیگر از اعضاء هیئت به شورای عالی قضائی اعلام میشود.
ماده 2- بمنظور انجام کارهای مقدماتی و همکاری با(هیات )در هر یک از واحدهای ثبتی یکی از کارمندان متعهد، مجرب و کاردان به عنوان (دبیر هیئت ) انتخاب و با صدور حکم لازم توسط مدیر کل ثبت منطقه مربوط منصوب میشود انجام این امور علاوه بر وظائف اصلی وی خواهد بود. برای انجام بقیه امور مربوط به اجرای این قانون حسب مورد از وجود کارکنان فعلی شاغل در ادارات ثبت به اقتضای پست سازمانی مورد تصدی و تکالیف محوله استفاده خواهد شد.
ماده 3- پس از تعیین قضات جلسات هیات در اداره ثبت محل تشکیل خواهد شد جلسات با حضور حداقل دو نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات هیئت با حداقل دو رای معتبر و با رعایت مقررات ( قانون ) لازم الاجرا است.
ماده 4- جلسات هیئتهای موضوع بند الف ماده یک ( قانون ) درخارج از وقت اداری و در اداره ثبت محل تشکیل میشود.
تعداد جلسات مذکور بستگی به تعداد تقاضاهای واصله و حجم کار هیئتها خواهد داشت. به کلیه اعضاء هیات در حدود مقررات وضوابط قانونی فوق العاده حقو حضور پرداخت خواهد شد و تصمیمات (هیئت ) بایستی به ترتیب صدور با ذکر شماره و تاریخ در دفتر مخصوص (ثبت تصمیمات تماما" قید و به امضاء هیئت برسد.
ماده 5- هرگاه در تصمیم (هیئت ) بعلت سهو قلم مطلبی افتاده ویا اشتباه بینی رخ داده باشد مادامیکه تصمیم به مرحله اجراء در نیامد است هییت مذکور مبادرت به تنظیم تصمیم اصلاحی خواهد نمودو مفاد تصمیم اصلاحی در ذیل تصمیم قبلی وملاحظات دفتر ثبت تصمیمات با ذکر شماره و تاریخ قید و امضاء میشود.
ماده 6- به هیئتهای رسیدگی در صورت اقتضاء با دعوتنامه کتبی ، متقاضی و یامالکین مشاعی و یا صاحبان عرصه و یا قائم مقام قانونی آنها و سایر افراد و مراجع وکسانی را که مقضتی بدانند جهت شرکت در جلسات رسیدگی و یا ادای توضیحات و شهادت و غیره دعوت خواهند نمود.
ابلاغ اخطاریه ها، دعوتنامه ها، آراء و سایر مکاتبات هیئت و ادارات ثبت در زمینه اجرای این ( قانون ) تابع مقررات (ابلاغ ) در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است.
ماده 7- در مواردیکه تشکیل بیش از یک (هئیت رسیدگی ) درنقطه ای لازم باشد اداره کل ثبت منطقه مربوطه در حسب پیشنهاد اداره ثبت محل مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به سازمان ثبت اسنادواملاک گزارش خواهد نمود.
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نیز بنا به تشخیص خود در صورت اقتضاء میتواند راسا" مبادرت به تشکیل هیئتهای اضافی درنقاطی که مصلحت بداند بنماید.
ماده 8- هر یک از ادارات کل ثبت مناطق در سطح کشور مکلفند ضمن تمهید مقدمات اجرای ( قانون ) نسبت به تنظیم وانتشار آگهی پذیرش تقاضا(موضوع تبصره 6ماده یک ( قانون ) ) برای کلیه واحدهای ثبتی تابعه خود در مهلت پیش بینی شده در ( قانون ) راسا" اقدام و مراتب را به اطلاع واخد ثبتی ذیربط برسانند.
ماده 9- آگهی موضوع تبصره به ماده یک ( قانون ) در هر صورت حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور در یک نوبت و آگهی موضوع بندب ماده یک ( قانون حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول نظریه هیات به ادارات ثبت محل و در یک نوبت و آگهی موضوع تبصره 3 ماده یک ( قانون ) حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول تصمیم هییت به ادارات ثبت منطقه محل در دو نوبت و به فاصله 15 روز به هزینه دولت و طبق روال معمول در مورد آگهی های نوبتی و تحدیدی و سایر آگهی ثبتی در جراید کثیرالانتشار محلی و یا نزدیک محل منتشر و آگهی های الصاقی آنها نیز مطابق رویه معمول در حدود آگهی های ثبتی مذکور در فوق به نحو مقتضی در اماکن و معابر عمومی الصاق خواهد شد و مدت اعتراض به موضوع آگهی بند ب ماده یک ( قانون ) از تاریخ انتشار یکماه و آگهی موضوع تبصره 3 ماده ( قانون ) از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول به مدت دو ماه خواهد بود.
ماده 10- در آگهی موضوع تبصره 6 ماده یک ( قانون ) بایستی موارد مطرح در تبصره 5 ماده یک نیز قید شود و مشمولین تبصره 5 ماده یک باید براساس آگهی منتشره تقاضانامه ومدارک خود را طبق مقررات ( قانون ) به ادارات ثبت تسلیم نمایندو نظیر سایر متقاضیان در نوبت رسیدگی قرار گیرند.
ماده 11- بمنظور وحدت عمل و هماهنگی ، فرم تقاضانامه و فرم رسیدی که به متقاضی در قبال تسلیم مدارک و درخواست داده میشودو همچنین فرم دفاتر ثبت تقاضانامه موضوع تبصره 7 ماده یک ( قانون ) و نیز دفتر ثبت تصمیمات هیئت ، توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تهیه و در اختیار واحدهای ثبتی گذارده می شود.
ماده 12- قبض رسید تقاضانامه که شامل سه نسخه (سرقبض ، نسخه دوم و ته سوش و یا نسخه سوم ) میباشد دارای شماره مسلسل است که به هنگام تحویل قبوض به هر واحد ثبتی شماره آنها دردفترمخصوصی ثبت ونام واحد گیرنده و تعداد قبوضی نیز در آن قید میشود وپس از دریافت مدارک از متقاضی سرقبض رسید، پس از تکمیل وامضاء به متقاضی تسلیم و نسخه دوم قبض به پرونده تشکیلی منضم و ته سویش یا نسخه سوم آن جزء دسته قبض در محل مطمئنی نگهداری خواهد شد.
ماده 13- چنانچه احیانا" یکی از قبوض رسید بعللی باطل وازرده خارج گردید بایستی مراتب ابطال با قید شماره قبض به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش شود تا موضوع در ستون ملاحظات دفتر مخصوص تحویل قبوض منعکس گردد.
ماده 14- دفاتر ثبت تقاضانامه موضوع تبصره 7 ماده یک ( قانون ) مجلد و نخ کشی و پلمپ و کلیه صفحات آن برگ شماری و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر دفتر با تمام حروف قید و توسط دادستان یا نمایندهوی معضی و مهر میشود.
ماده 15- پس از انتشار آگهی موضوع تبصره 6 ماده یک ( قانون )فرم تقاضانام توسط متقاضی ویا قائم مقام قانونی او تکمیل و به همراه با سایر مدارک ومستندات به اداره ثبت محل تسلیم میشود.متقاضی موظف است نشانی دقیق محلی را که اوراق اخطاریه ، دعوتنامه وسایر مکاتبات متبادله بایستی بوی ابلاغ شود در فرم تقاضا نامه معین نماید و در صورت تغییر محل بلافاصله نشانی جدید خود را به ثبت محل کتبا" اطلاع دهد.
تقاضانامه واصله بدوا" توسط متصدی اموردفتری اداره ثبت در دفتر اندیکارتور ثبت و شماره و تاریخ دفتر اندیکاتور ذیل تقاضا نامه قید و سپس تحویل دبیر هییت میشود. دبیر هیئت نیز قبوض رسید تقاضانامه را با قید شماره وتاریخ دفتر اندیکارتور اداره تکمیل و سرقبض را به متقاضی تسلیم و سپس نسخه دوم قبض رسید را به مدارک و تقاضانامه ضمیمه و مشخصات آنرا به ترتیب نوبت وتقدم شماره قبض رسید و شماره و تاریخ دفتر اندیکاتور در نسختین (دفتر مخصوص ثبت تقاضانامه ها) موضوع تبصره 7 ماده یک ( قانون ) ثبت می نماید و بهترتیب شماره وتاریخ ورود به دفتر ثبت تقاضانامه تعیین وقت خواهد نمود.
درخواستهای مورد اقدام و طرح در هیئت قرار خواهد گرفت که در نسختین دفتر مخوص ثبت تقاضانامه ها ثبت و قبض رسید در موعد مقرر تسلیم متقاضی شده باشد.
ماده 16- با اختتام صفخات نسختین دفاتر مخصوص ثبت تقاضانامه نسخه آن نزد رئیس واحد ثبتی مربوطه بنحو مقتضی نگهداری ونسخه دیگر آن به اداره کل امور املاک ونقشه برداری سازمان ثبت درمرکز ارسال و سپس از جلدین دفاتر سفید دیگری استفاده میشود.درستون شماره ردیف نخستین دفتر جدیدبایستی تسلسل شماره های ردیف نخستین جلد قبلی مراعات گردد.
هنگام نقل و انتقال مدیران واحدهای ثبتی بایستی دفاتر مذکور ضمن صورتجلسه ای به مدیر جدید واحد ثبتی تحویل شود.
تبصره - در دفاتر مخصوص ثبت تقاضانامه ها ستونی تحت عنوان (نتیجه تصمیمات هیئت ) پیش بینی شده است در نسخه ای که در ثبت محل باقی میماند دبیر هیئت باید نتیجه تصمیمات هیئت را نسبت به هر تقاضانامه در محل خود در این ستون قید نماید. در نسخه ای که بمرکز فرستاده میشود تکمیل ستون مذکور ضروری نیست.
ماده 17- دبیر هیات با رعایت تقدم ، بر حسب شماره ردیف دفتر ثبت تقاضا پرونده های مربوطه ، تعیین وقت مینماید و در دفتر اوقات نوبت داده میشود. پرونده با دعوت کتبی از متقاضی و یا قائم مقام قانونی او و اعلام تاریخ رسیدگی هیات بدوی به ترتیب دفتر اوقات و شماره ردیف دفتر ثبت تقاضانامه تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.
هیئت راسا" و یا با تحقیق ومعاینه محلی و عنداللزوم با انتخاب و اعزام کارشناس و با خبره محلی و با مطلعین امورثبتی و یا استفاده از مامورین شاغل در ثبت محل و عندالاقتضاءبامطالبه گزارش جریان پرونده ثبتی از اداره ثبت محل و یا بهرطریق دیگری که مقتضی بداند نسبت به احراز تصرفات مالکانه و تطبیق مورد تقاضا با وضع محل و تعیین سهم مشاعی و سایر وظائفی که در قانون بعهده هیئتهای رسیدگی محول شده است اقدام خواهد نمود.
تبصره - نمونه دفاتر تعیین وقت توسط سازمان ثبت اسنادواملاک کشور تهیه و در اختیار واحدهای ثبتی گذارده خواهدشد. هزینه های کارشناسی موضوع این مادهبه میزانی که هیئت تشخیص و تعیین مینماید بعهده متقاضی است.
ماده 18- شورایعالی قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مواقع ضروری وبرحسب اقتضاء میتوانند تقاضای رسیدگی به پرونده ای را بصورت فوق العاده و خارج از نوبت بنماید. هیئتها مکلف بقبول این تقاضا هستند و رسیدگی به این موارد در جلسات فوق العاده صورت خواهد گرفت.
ماده 19- چنانچه در آگهی های منتشره مربوط به اجرای این ( قانون ) اشتباهی رخ دهد تشخیص موثر و یا غیر موثر بودن اشتباه بعهده مدیران واحدهای ثبتی ذیربط است. مدیران مذکور در صورت موثربودن اشتباه دستور تجدیدآگهی را صادر مینمایند.
ماده 20- پس از اتخاذ تصمیم هیات نسبت به املاک ثبت شده ، تصمیم متخذ به ثبت محل ابلاغ و مفاد آن در متن وملاحظات ثبت دفتر املاک قید میشود و نسبت به صدور مالکیت جدید طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی مربوطه و عندالاقتضاء سایر مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.
ماده 21- پس از صدور رای هیات نسبت به املاکی که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است ادارات ثبت مکلف به صدور سند مالکیت بر مبنای مفاد تصمیم هیئت میباشند.
ماده 22- املاک در جراین ثبت موقعی در هیات طرح میشودکه آگهی های نوبتی آن در صورت نیاز منتشر و مدت اعتراض بدون واخواهی نیز سپری شده باشد.
بنابراین دبیر هیات بایستی خاتمه پذیرفتن عملیات ثبتی ملک و یا در جریان ثبت بودن آنرا گواهی و به هیئت گزارش نمایدتا به هنگام طرح پرونده مربوطه در حدود مقررات این آیئن نامه منجر به قرار لازم و مقتضی از سوی هیئت گردد.
ماده 23- نسبت به املاکی که تحدید حدود نشده است پس از صدور تصمیم عملیات تجدیدی است به مورد تقاضا، براساس نظر هیئت انجام میپذیرد.
ماده 24- در اجرای ماده ماده 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 واصلاحات بعدی آن مصوب مردادماه 1365 براساس در خواست و با معرفی دولت و یا شهرداریها،ادارات ثبت حدود و مشخصات عرصه متصرفی احداث کننده بنا و ساختمان را اعلام میدارند و پس از ارائه سند انتقال رسمی ،واحدهای ثبتی نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت عرصه واعیان نظراقدام خواهد نمود.
در مواردیکه نیاز به کارشناس رسمی باشد ترتیب انتخاب وتعیین کارشناس تابع مقررات آئین دادرسی مدنی وسایر مقررات مورد عمل و جاری در خصوص تعینی وانتخاب و اعتراض به نظر کارشناس خواهدبود
ماده 25- هر یک از کنارکنان واحدهای ثبتی به اقتضای پست سازمانی مورد تصدی و وظائف اداری خود مسئولیت اجرای صحیح ودقیق تصمیات هیاتها و اعمال دستورات مدیران واحدهای ثبتی وامورمحوله در این خصوص را به عمل دارند و در اجرای قانون و این آئین نامه مکلفند نهایت همکاری را به عمل آورند.
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12193
تاریخ تصویب :
1365/10/08
تاریخ ابلاغ :
1365/10/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :