جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 48138/ق 24 14/5/1368
قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 و الحاق ماده 32 مکرر به آن که در تاریخ 10/5/1368 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده و طی نامه 2876/22 مورخ 11/5/1368ریاست محترم جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
نخست وزیر - میرحسین موسوی
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
موضوع (اصلاح مبارزه به مواد مخدر در جلسه مورخ 10/5/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت ودر این زمینه ( قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق ماده 32 مکرر) بشرح زیر به تصویب رسید.

ماده 1- با اجرای اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 کلیه ی وظایف و اختیارات نخست وزیر مذکوردر قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به رئیس جمهور منتقل میگردد.
تبصره 1- رئیس جمهور می تواند برای اداره ی جلسات ستادمبارزه یا مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.
ماده 2- عبارت ذیل به عنوان بند10 به ماده ی 33 قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه میگردد:
(10- وزیر آموزش و پرورش 0)
ماده 3- ماده ذیل بعنوان ماده 32 مکرر به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه میگردد:
(ماده 32 مکرر- آن دسته از دادیاران و دادستانها وسرپرستاران دادسراهائی که رئیس قوه قضائیه آنها را صالح بداندمی تواننددر خصوص اتهامات موضوع مواد 16 و17 رسیدگی و براساس مواد مذکورحکم صادر نمایند.)
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
12944
تاریخ تصویب :
1368/05/10
تاریخ ابلاغ :
1368/05/19
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :