جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

شماره 49194/ت 327 3/6/1366
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/4/1366 بنا به پینشهاد شماره 2404/1-72/423 مورخ 26/11/1365 وزارت امور خارجه و با توجه به ماده 28 قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب 1355 آئین نامه اجرائی صدور سند مسافرت پناهندگان سیاسی را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- سند مسافرت سندی است که از طرف مقامات صلاحیتدار و دولت جمهوری اسلامی ایران برای مسافرت پناهندگان سیاسی بخارج از ایران صادر میشود.
ماده 2- سند مسافرت با ارائه دفترچه اقامت پناهندگی و پس از احراز هویت متقاضی صادر خواهد شد.
ماده 3- ورود و خروج پناهندگان با سند مسافرت تنها ازمرزهای مجاز کشور وپس از کنترل مامورین صلاحیتدار مرزی میسر خواهدبود.
ماده 4- سند مسافرت مشتمل بر چهل (40) صفحه ودر قطع 10در15 سانتیمتر بوده که با جلد مخصوص گذرنامه به رنگ آبی مجلد شده و عبارت (کنوانسیون 28ژوئیه 1951) در وسط و دو خط مورب سیاهرنگ بالای سمت چپ وری جلد منقوش است.
ماده 5 - مدت اعتبار سند مسافرت از تاریخ صدور یکسال است که برای پنج نوبت یکساله دیگر قابل تمدید خواهد بود.
ماده 6- صدور سند و نگهداری آن منصحرا" در اداره اموراتباع خارجه شهربانی جمهوری اسلامی ایران در تهران انجام خواهد شد.
ماده 7- سن مسافرت برای سفر بکلیه کشورها اعتبار دارد، بجز کشور متبوع سابق پناهنده و کشورهائیکه دولت جمهوری اسلامی ایران در موارد مقتضی مسافرت دارندگان سند فوق را به آن کشورهاممنوع و یا محدود نموده باشد.
ماده 8- در صورتیکه سند مسافرت غیر قابل استفاده یا مفقودشود پس از رسیدگی لازم و طی مراحل قانونی سند مسافرت دیگری برای پناهنده سیاسی صادر خواهد شد.
تبصره 1- دارنده سند مسافرت در صورت مففود شدن سند باید در اولین قرصت ممکن مراتب را با ذکر علت در داخل کشور بیکی از مراکز پلیس و در خارج از کشور بیکی از نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران اطلاع دهد.
تبصره 2- نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج میتوانند در صورت اطلاع از مفوقد و یا غیر قابل استفاده شدن سند مسافرت پناهنده بااستیذان از مرکز برگ بازگشت به ایران (مخصوص پناهندگان ) جهت وی صادر نمایند.
تبصره 3- مدت زمان لازم برای صدور سند مسافرت جدید کمتر از شمشاه نخواهد بود. در موارد ضروری با موافقت ارگانهای مذکور در ماده 9 این آئین نامه ، سند مزبور بدون رعایت مدت پیش بینی شده در این تبصره صادر خواهد شد.
ماده 9- اجازه خروج پناهنده از کشور توسط شهربانی جمهوری اسلامی ایران (اداره امور اتباع خارجه ) و پس از استعلام از وزارت اطلاعات ، وزارت کشور و وزارت امور خارجه داده خواهد شد. چنانچه پناهنده نظامی باشد استعلام از ستادمشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز الزامی خواهد بود.
ماده 10- مرز خروجی در اجازه خروج پناهنده قید خواهد گردید.
ماده 11- دارندگان سندمسافرت حداکثر سه ماه میتوانند درخارج از کشور اقمات نمایند در موارد استثنائی مدت مذکور با اجازه مقامات ذیربط قابل افزایش است.
ماده 12- دارندگان سند مسافرت میبایست مادامی که بعنوان پناهنده جمهوری اسلامی ایران محسوب میشوند شئونات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را رعایت نمایند.
ماده 13- نحوه دریافت سند مسافرت پناهندگان سیاسی.
الف - متقاضیان جهت دریافت سند مسافرت به اداره اموراتباع خارجه شهربانی جمهوری اسلامی ایران و یا شهربانی محل سکونت مراجعه و پرسشنامه مربوطه را تکمیل و بهمراه 6 قطععه عکس 6در4 و فتوکپی دفترچه اقامت پناهندگی سیاسی به آن اداره تحویل خواهند داد.
ب - اداره امور اتباع خارجه شهربانی جمهوری اسلامی ایران پس از استعلام از مراجع مذکور در ماده 9 این آئنی نامه نسبت به صدور سند و اجازه خروج از کشور اقدام خواهد نمود.
ج - متقاضی هنگام دریافت سند مسافرت ، دفترچه اقامت پناهندگی خود را با مامورین اداره امور اتباع خارجه شهربانی جمهوری اسلامی ایران و یا شهربانی محل سکونت خویش تحویل داده و درقبال تسلیم اعلامیه ورود به اداره مزبور دفترچه اقامت پناهندگی خودرا مجددا" دریافت خواهد نمود.
ماده 14- در صورتیکه همسر و فرزندان کمتراز16 سال پناهنده بخواهندهمراه وی مسافرت نمایندنام و مشخصات آنان در سندمسافرت قید خواهد شد.
ماده 15- همسر و فرزندان کمتراز16 سال پناهنده درصورت درخواست وی و موافقت مقامات ذیربط میتوانند سند مسافرت جداگانه دریافت نمایند.
ماده 16- هنگام ورود پناهنده به کشور سند مسافرت بوی بوسیله مامورین مرزی در قبال تسلیم اعلامیه ورود اخذ و تحویل اداره امور اتباع خارجه شهربانی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
ماده 17- چنانچه معلوم شود دارنده سند مسافرت از کشور دیگری اجازه اقامت یا پناهندگی جدید دریافت نمودهاست سند مسافرت نامبرده از درجه اعتبار ساقط است.
ماه 18- چنانچه دارنده سند مسافرت نسبت به در اختیارگذاشتن سند به غیر اقدام نماید، سند مسافرت وی اخذ و با او طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران رفتار خواهد شد.
ماده 19- در صورتیکه صاحب سند نسبت به مخدوش نمودن سنداقدام نماید سند از درجه اعتبار ساقط و با دارنده طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران رفتار خواهد شد.
ماده 20- اگر دارنده سند از مسافرت منصرف شود، مکلف است ظرف مدت دو هفته پس از انقضای اعتبار اجازه خروج ، سند مذکور را به اداره امور اتباع خارجه شهربانی جمهوری اسلامی ایران ویاشهربانی محل سکونتخود عودت دهد و دفترچه اقامت پناهندگی خود را دریافت نماید.
تبصره - مدت اعتبار اجازه خروج سه ماه میباشد در صورتیکه دارنده سند در انقضاء مدت اعتبار اجازه خروج از کشور بنا به دلائل موجه و قابل قبول موفق به خروج از کشور نگردد، اداره امور اتباع خارجه شهربانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تمدید اجازه خروج وی برای یک نوبت دیگر اقدام خواهد کرد.
ماده 21- حسب تقاضای شخص پناهنده برای خروج دائمی از کشورویا چنانچه ادامه اقامت پناهنده ، بمصلحت تشخیص داده نشود پس از استعلام از مراجع مندرج در ماده 9 و اخذ دفترچه اقامت پناهندگی پروانه عبور بدون بازگشت جهت وی صادر خاهد شد.
ماده 22- قیمت صدور سند مسافرت مبلغ 50000 ریال است که از متقاضی اخذ خواهد گردید.
ماده 23- ماده 7، تبصره یک و بخش اول تبصره سه ماده 8 قسمت اول مواد11،12،17،18،19و20 جهت آگاهی متقاضیان سند مسافرت در ظهر پرسشنامه های مربوط به متقاضیان دریافت سند مسافرت درج و به امضاء آنان خواهدرسید.
ماده 24- نمونه سند مسافرت و پروانه عبور و برگ بازگشت به ایران (ویژه پناهندگان و آورگان ) و نمونه نقش مهرها وپرسشنامه های مربوطه ضمیمه است.
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12382
تاریخ تصویب :
1366/04/10
تاریخ ابلاغ :
1366/06/09
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :