جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

شماره 26798/ت 25044ه 7/6/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 4/6/1380 بنا به پیشنهاد شماره 62063/105 مورخ 14/5/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- واژه (سود) و عبارت (بانکی مسکن ) به ترتیب قبل از کلمه (کارمزد) و پس از واژه (تسهیلات ) در سطر اول ماده یک آئین نامه های اجرائی تبصره (49) قانون بودجه سال 1379 کل کشور وتبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، موضوع تصویب نامه های شماره 15876ت /23146ه مورخ 25/4/1379 و شماره 2776/ت 24365ه مورخ 29/1/80 اضافه می شوند.
2- ماده آئین نامه های یاد شده حذف می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14462
تاریخ تصویب :
1380/06/04
تاریخ ابلاغ :
1380/06/14
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :