جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 23570/ت 24774ه 20/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 10/5/1380 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصوب نمود:
اهداف کمی بخشهای اقتصادی ، اجتماعیی و فرهنگی در برنامه سوم توسعه کشور بشرح جدولهای پیوست تعیین می گردد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16462
تاریخ تصویب :
1380/05/10
تاریخ ابلاغ :
1380/06/14
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :