جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

شماره 23512/ت 24977ه 17/5/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/5/1380 بنا به پیشنهاد شماره 1280/4س - 5387/105 مورخ 1/5/1380 سامزان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(د) تبصره (4) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، آئین نامه اجرائی ردیفهای (1)،(2)و(4) بند(الف ) تبصره یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در اجرای مفاد ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- اعتبار ردیف 101042 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1380 کل کشوردر اختیار سازمان ملی جوان قرار می گیرد تا براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه های اجرائی ملی واستانی که طرحها و فعالتیهای مرتبط با وظایف مصرح در ماده یاد دشه را با اولویت طرحهای مرتبط با اشتغال ،ازدواج و امور فرهنگی و تربیت بدنی جوان به انجام می رسانند،اختصاص یابد.
ماده 2- ده درصد(10%) از اعتبارات ردیف 101042 به منظور تشویق و ترغیب جوانان به امر ازدواج در اختیار استانداری های قرار می گیرد که نسبت ازدواج جوانان به کل جمعیت جوان استان در شش ماهه اول سال 1380 از نسبت مذکور در کل کشور پایین تر باشد. راهکارهای تشویق بر اساس شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف یک ماه پس از تصویب این آئین نامه توسط سازمان ملی جوانان و مرکزامور مشارکت زنان تهیه و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد.
تبصره - استانهایی که در آنها نرخ ازدواج بالاتر از نسبت کل کشور باشد، به گونه ای متفاوت همچون معرفی ازدواجهای ساده از طریق رسانه های عمومی ، کمک به برگزاری مراسم ازدواج زوجهای جوان به صورت جمعی نیز مورد تشویق قرار می گیرند.
ماده 3- سازمان ملی جوانان موظف است به منظور توسعه وترویج ورزی و تربیت بدنی جوانان دختر و پسر پانزده درصد15%) ازمنابع ردیف 101042 قانون بودجه سال 1380 کل کشور را با هماهنگی سازمان تربیت بدنی در قبال مبادله تفاهم نامه های جداگانه در اختیار فدراسیونهای ورزشی قرار دهند تا نسبت به توسعه آموزش رشته های ورزشی و تقویت باشگاههای ورزشی و برگزاری مسابقات غیرحرفه ای محلی در استانهای سارسر کشور به مصرف برسد.
ماده 4- سازمان ملی جوانان موظف است با هدف توسعه مشارکت جوانان دختر و پسر، فعالتیهای فراغتی نسل جوان را با مشارکت دستگاههای اجرائی ذیربط و متناسب با مقتضیات دوره جوانی ونیازها و خواستهای اعلام شده در طرح ملی گفتگوی جوانان به گونه ای سازماندهی نماید که میزان افراد تحت پوشش فعالیتهای فراغتی دستگاههای اجرائی در سال 1380 به نسبت سال 1379 حداقل بیست درصد(20%) افزایش یابد.
تبصره 1- موضوعات دارای اولویت در فعالتیهای اوقات فراغت سال 1380 بشرح زیر تعیین می گردد:
الف - آموزش فنی و اجتماعی ب - بسیج سازندگی
ج - فعالیتهای اجتماعی د- انس با قرآن
ه - گردشکاری و- توسعه کتابخوانی ومطالعه
ز - فعالیتهای فرهنگی وهنری ح - ورزش وتربیت بدنی
ط - آموزش رایانه ی - آموزش زبان خارجه
تبصره 2- کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط موظفن هماهنگی های لازم را برای گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان ( با مسئولیت سازمان ملی جوانان ) به عمل آورده و امکانات و نیروی انسانی خود را برای تحقق مفاد این ماده بسیج نموده و مساعدت لازم برای ارزیابی کمی وکیفی سازمان ملی جوانان از فعالیتهای اوقات فراغت سال جاری دستگاه مربوط را به عمل آورند.
تبصره 3- تا سقف هفتاد و پنج درصد(75%) از اعتبارات ردیف 101042 برای پشتیبانی و تحقق مفاد این ماده و سایر موارد پیش بینی نشده در استانهای سراسر کشور پس از مبادله تفاهم نامه بین دستگاه اجرائی ونماینده سازمان ملی جوانان در استان ، دراختیار دستگاهای اجرائی ذیربط قرار می گیرد.
ماده 5- در اجرای مفاد ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه ، اعتبار ردیف 101039 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1380 کل کشور، در اختیار نهاد ریاست جمهوری - مرکز امور مشارکت زنان قرار می گیرد تا بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در جهت زمینه سازی و گسترش مشارکت زنان و ایفای نقش موثر ومناسب زنان در توسعه کشوری وتقویت نهادخانواده برای اجرای طرحها و فعالیتهای مندرج در آئین نامه اجرائی ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه ، به دستگاهای اجرائی ملی واستانی ذیربط اختصاص یابد.
ماده 6- در اجرای مفاد ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه ، اعتبار ردیف 101044 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1380 کل کشور در اختیار سازمان ملی جوانان قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه های اجرائی ملی ، استانی و واحدها یا مجریان پروژه هایی که نسبت به پذیرش فارغ التحصیلان بیکار برای انجام کارورزی اقدام می نمایند،اختصاص یابد.
تبصره 1- طرحهای کارورزی می بایستی به گونه ای باشند که :
الف - از طریق کار در کارگاههای صنعتی و یا غیر صنعتی با تامین بخشی از دستمزد کارورزان به شکل رایانه ای موجب ارتقای قابلیت فارغ التحصیلان بیکار شرکت کننده در طرح و جذب در بازار کار شوند.
ب - از طریق بسترسازی برای کسب تجربه در حین پروزه های تخصصی موجب ارتقای قابلیت فارغ التحصیلان بیکار شرکت کننده در طرح جهت جذب در بازار کار شوند.
ج - از طریق ارائه آموزشهای کاربردی کوتاه مدت و فنی و حرفه ای متناسب با مووضع بخش و حرفه مربوط موجب ارتقای قابلیت فارغ التحصیلان بیکار شرکت کننده در طرح جهت جذب در بازار کار شوند.
تبصره 2- مبلغ ده میلیارد(000/000/000/10) ریال از این اعبتارات در قالب طرح بسیج سازندگی به طریق زیر قابل هزینه می باشد:
کل اعتبار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تاکار گروهی (کمیته ای ) متشکل از نمایندگان این وزارتخانه ، سازمان ملی جوانان ، نیروی مقاومت بسیج و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع استانی آن را مشخص نمایند.
ماده 7- دستورالعمل چگونگی انتخاب و معرفی کاروزران باهمکاری سازمان ملی جوانان ودستگاههای مجری حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب آئین نامه تهیه خواهد شد.
ماده 8- اجازه داده می شود اعتبار ردیف 101044 براساس شیوه های زیر هزینه شود:
1- کمک به واحدهای مجری برای پرداخت دستمزد کارورزان.
2- تبدیل بخشی از اعتبار ردیف 101044 به وجوه اداره شده (بر اساس مفاد آئین نامه اجرائی بند ( الف ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380کل کشور و دستورالعمل مربوط که با همکاری سازمان ملی جوانان ودستگاههای مجری تهیه می شود)0
3- تامین بخشی از هزینه آموزشهای کاربردی کوتاه مدت درزمینه اجرای طرح کارورزی.
ماده 9- خرید خودرو و ساختمان و استخدام کارکنان (پرسنل ) از محل اعتبارات موضوع بند(الف ) تبصره یاد شده ممنوع است.
ماده 10- اعتبار ردیفهای 101042 و 101044و101029 صرفا" به دستگاهها و استانهایی اختصاص می یابد که فعالیتها و طرحهای آنها با تائید سازمان ملی جوانان و مرکز امور مشارکت زنان موجب افزایش بهره مندی جوان و زنان از ظرفیتهای موجود شده و یا موجب ظرفیت جدید شوند.
ماده 11- سازمان ملی جوانا و مرکز امورمشارکت زیان می توانند در جهت تحقق اهداف این آئین نامه و تحقق اهداف و تسهیلات موضوع ماده (157)و(158) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- در حدود مقررات مربوط به سامزانهای غیر دولتی ذیربط مساعدت نماید و یاازمحل اعتبارات مربوط و یا وجوه اداره شده که مجوز قانونی برای کمک یا ارائه وام از محل آنها وجود دارد به مراکز یاد شده کمک نمایند.
ماده 12- سازمان ملی جوانان و مرکز امور مشارکت زنان مسئول انجام امور ستادی و نظارت بر اجرای مفاد این آئین نامه می باشند و فعالتیهای اجرائی را از طریق سازمانهای غیردولتی ، دستگاه های اجرائی ملی واستانی به انجام رسانده و گزارش عملکرد این آئین را در مقطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی وهیات وزیران ارائه می نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ملی و استانی موظفند همکاری لازم را با سازمان ملی جوانان ومرکز امورمشارکت زنان در اجرای مفاد این آئین نامه به عمل آورده و گزارشهای مورد نیاز را به موقع در اختیار آنها قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16451
تاریخ تصویب :
1380/05/10
تاریخ ابلاغ :
1380/05/31
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان ملی جوانان
موضوع :