جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

تاریخ : 17/4/1380 شماره دادنامه :120 کلاسه پرونده 78/285

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است (افراد صاحب زمین یا صاحب نسق درصورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تائید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی نداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی می باشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد می گردد) نظر به اینکه صرف اشتغال به شغل آموزگاری بدون توجه به میزان حقوق و درآمد و سایر امکانات مالی مستخدم دولت و تعداد عائله تحت تکفل و هزینه های ضروری او، مثبته تمکن مالی وممردرآمد کافی وی نیست ، بنابراین دادنامه شماره 409 مورخ 10/4/1377 شعبه 17دیوان درپرونده کلاسه 75/17/1394 در حدی که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان اداری -قربانعلی دری نجف آبادی

شماره ه/78/285 13/5/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای جلال گویری
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7و17دیوان عدالت اداری.
مقدمه : الف - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/363
موضوع شکایت آقای جلال گویری به طرفیت هیات واگذاری زمین کرمانشاه به خواسته استرداد زمین واگذار شده بشرح دادنامه شماره 1066 مورخ 21/7/1376 چنین رای صادر نموده است ، شاکی اعلام داشته در پس تصویب قانون راجع به اراضی از طرف شورای انقلاب املاک و اراضی وی در روانسر و سنجابی به کشاورزان واگذار شده لکن بر طبق صورتجلسه شماره 1/1570 مورخ 3/7/1359 شورای واگذاری زمین مقدار دو عرف محلی و معادل 26 هکتار برای وی منظور داشته اند که عملا"دراختیار او قرار نگرفته و مراجعات مکرر وی یه نتیجه ای نرسیده است ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم را کرده ، سازمان امور اراضی به موجب نامه شماره 4676-03 مورخ 18/6/1376 اعلام داشته بر طبق رای تشخیص شماره 6978 مورخ 16/8/1368 میزان 96/24 هکتار از اراضی آبی ودیم شاکی در روستای گل سفید پلاک 51 بخش روانسر مشمول قانون کشت موقت تشخیص داده شده و دراجرای تبصره 5 قانون مورد بحث وضعیت اشاعه اشاکی مورد بررسی قرار گرفته که به جهت اشتغال به شغل دبیری در آموزش و پروش تمامی اراضی موردمشمول طی نامه شماره 11694 مورخ 5/12/1368 از طریق دفترخانه شماره 12 کرمانشاه به افرادواجدشرایط واگذار شده است. با توجه به مراتب مرقوم و توضیحات شاکی در دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه و مستندات ارسالی نظر به اینکه ایراد به اقدام هیات واگذاری زمین وارد نیست لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می نماید.
ب - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1394 موضوع شکایت آقای جواد گویری به طرفیت مدیریت امور اراضی استان کرمانشاه (هیات هفت نفره ) به خواسته اجرای تبصره 5 ماده واحده قانون کشت موقت مصوب 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی وماده 17 ماده واحده قانون کشت موقت مصوب 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی و ماده 17 آئین نامه اجرائی قانون مرقوم وابطال اقدامات هیات خواننده درموردواگذاری زمین ایشان به افراد فاقد صلاحیت بشرح دادنامه شماره 409 مورخ 1/4/1377 چنین رای صادر نموده است ، چون طبق تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر صاحبان زمین که ممر درآمد کافی ندارند تا سه برابر عرف محل زمین وی از شمول قانون مذکور معاف گردیه است و اشتغال به شغل آموزگاری مانع از استفاده وی از حق قانونی و موجب محرومیت از استفاده مذکور نمی تواند باشد. بنا علیهذاء هیات طرح شکایت موظف بوده میزان درآمد و وضع زندگانی وعائله تحت تکلف وی ازحیث معیشت و تناسب حقوق دریافتی با هزینه های مربوطه بررسی و سپس در واگذاری زمین ایشان به دیگران اتخاذ تصمیم نماید که حسب محتویات پرونده مربوطه هیات به وظیفه مذکور عمل ننموده است وصرف اشتغال شاکی به شغل آموزگاری موجب محرومیت ایشان از استفاده وی از حق قانونی خود گردیده است. بنا به مراتب خواسته نامبرده موجه بوده و حکم به ورود شکایت صادر و بطلان اقدامات هیات خوانده اعلام می گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
120
تاریخ تصویب :
1380/04/17
تاریخ ابلاغ :
1380/05/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :