جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

شماره 23758/ت 24495ه 20/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 10/5/1380 بنا به پیشنهاد شماره 77/143/56مورخ 25/1/1380 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- کلیه شرکت های دولتی و شرکت های تابع و وابسته به آنها و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یک درصد(1%) از سودناخالص سال قبل خود را (درآمد حاصل در طول سال مالی پس از کسر کلیه هزینه ها در همان سال و قبل از وضع ذخیره مالیاتی ) به حساب خاصی که به منظور واریز درآمد موضوع بند(ب ) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خزانه افتتاح می گردد واریز نمایند.
2- منظور از شرکت تابعه و وابسته شرکتی است که بیش ازپنجاه درصد(50%) سهام و یا سرمایه آن متلعق به شرکت دولتی مربوط باشد
3- این تصویب نامه تا پایان دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران لازم الاجراء است.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
 

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16451
تاریخ تصویب :
1380-05-10
تاریخ ابلاغ :
1380-05-31
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :