جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

شماره 23505/ت 25033ه 17/5/1380

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ب ) و(ی ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور که در جلسه مورخ 2/5/1380 با رعایت تصویب نامه شماره 10893/ت 24667ه مورخ 16/3/1380 اتخاذ شده است ، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:
1- مالکیت دولت و سازمان ایرانگردی و جهانگردی نسبت به کلیه مراکز ورزشی پیستهای زمستانی اسکی دیزین ، شمشک وخور به انضمام بالابرها و تجهیزات و مسحدثات و اموال و دارایی ها و سایر حقوق و امتیازات مربوط سهمی سازمان تربیت بدنی و همچنین مهمانسراها و ویلاها و ساختمانهای نیمه تمام و مغازه ها و تجهزات و مستحدثات و اموال و دارایی ها وسایر حقوق وامتیازات مربوط سهمی سازمان تامین اجتماعی و نصدوق بازنشستگی کشوری طبق مفاد این تصمیم نامه به نسبت سهمی سازمان تربیت بدنی وسهم سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و دو سازمان مذکور واگذار می گردد0
2 سازمانهای تامین اجتماعی وتربیت بدنی وصندوق بازنشستگی کشوری موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه با انتخاب کارشناس رسمی نسبت به تعیین قیمت تفکیکی سهمی سامزان تربیت بدنی وسهمی سازمان تامین اجتماعی و صندوق باز نشستگی کشوری موضوع بند یک این تصمیم نامه پس از کسر ومنظور نمودن تعهدات اقدام نمایند0
3- حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه و به منظور اداره متمرکز پیستهای اسکی ومهمانسراها و سایرتاسیسات و مستحدثات در شکرت تجهیز و نگهداری تاسیسات و ساختمانهای ورزشی وابسته به سازمان تربیت بدنی و براساس صورت تفکیکی کارشناسی موضوع بند(2)، سهمی سامزان تربیت بدنی وسهمی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی به صورت آورده غیر نقدی در شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات وساختمانهای ورزشی سرمایه گذاری می شود
تبصره - سهمی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می شود0
4- مالکیت و ترکیب سهام در شرکت تجهیز و نگهدءاری تاسیسات و ساختمانهای ورزشی پس از افزایش سرمایه به صورت آورده غیرنقدی باید برابر سهم سازمان تربیت بدنی وصندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی از دارایی های موضوع بند(3) این تصمیم نامه باشد0
5- سازمان تربیت بدنی مکلف است برای اداره و توسعه مشارکت انجامشده موضوع بند(3) این تصمیم نامه باشد0
5- سازمان تربیت بدنی مکلف است برای اداره وتوسعه مشارکت انجام شده حمایت و پیشتیبانی های لازم را انجام دهد0
6- کلیه هزینه های مربوط به اجرای این تصمیم نامه بالمناصفه توسط سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می شود0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16451
تاریخ تصویب :
1380/05/02
تاریخ ابلاغ :
1380/05/31
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :