جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

شماره 23514ت 25031ه 17/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 14/5/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2452/1 مورخ 9/5/1380 وزارت تعاون و به استناد بند(ی )تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور تصویب نمود0
تبصره (1) ماده (4) آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380، موضوع تصویب نامه شماره 4992/ت 24475ه مورخ 11/2/1380 به شرح زیر اصلاح می گردد0
تبصره - پنجاه درصد(50%) از سهم بخش غیر دولتی به استثنای مسکن ایثارگران به بخش تعاونی اختصاص می یابد و حسب مورد وزارت تعاون یا وزارت جهاد کشاورزی و ادارات کل تابعه آنها موظفند با رعایت سهم مذکور نسبت به معرفی طرحهای تشکلهای تعاونی به مراجع ذیربط برای بررسی ، تائید واعطای تسهیلات حداکثر تا پایان آذرماه سال 1380 اقدام نمایند0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16451
تاریخ تصویب :
1380/05/14
تاریخ ابلاغ :
1380/05/31
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت تعاون
سازمان ملی جوانان
موضوع :