جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

شماره 23504/ت 25037ه 17/5/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 14/5/1380 به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372 - تصویب نمود:
متن زیر بعنوان تبصره (2) به ماده (24) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران ، موضوع تصویب نامه شماره 59218/ت 17321ه مورخ 29/6/1378 اضافه می شود و تبصره قبلی بعنوان تبصره (1) تصویب می شود:
تبصره 2- شرط مالکیت خصوصی شرکاء، استثنائا" در موردحسابرسی مفید راهبر مشروط به رعایت کلیه ضوابط دیگر و انجام امورحرفه ای از طریق حسابداران رسمی اعمال نخواهد شد0
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16451
تاریخ تصویب :
1380/05/14
تاریخ ابلاغ :
1380/05/31
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :