جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

شماره 23585/24152 20/5/1380

نظر به اینکه شماره های مواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 آئین نامه اجرائی ماده (117( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویب نامه شماره 4519/ت 24152 ه مورخ 9/2/1380 به اشتباه شماره های 6،7،8،9و10 تحریر شده است لذامراتب جهت اصلاح اعلام می گردد0
حسن رحیم زاده

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16451
تاریخ تصویب :
1380/05/20
تاریخ ابلاغ :
1380/05/31
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :