جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

شماره 1155-ق 31/5/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 8674/23979 مورخ 6/3/1380 دولت در موردموافقتنامه هماریهای فرهنگی ، علمی وآموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 19/4/1380 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب شده بود به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نودوچهارم (94) قانون اساسی و عدم وصول پاسخ شورای نگهبان ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 25923 6/6/1380
قانون موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی وآموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم تیرماه یکهزار وسیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارایه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل 94 قانون اساسی طی نامه شماره 1155-ق مورخ 31/5/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد0
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مقدونیه که از این پس (طرفهای متعاهد)نامیده می شوند، به منظور تحکیم و گسترش روابط فی مابین وبالابردن سطح تفاهم بین دوملت درزمینه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی بشرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1- طرفهای متعاهدبا استفاده از کلیه روشهای ممکن روابط علمی و آموزشی بیندو کشور را در چهارچوب این موافقتنامه و با احترام به قانین و مقررات داخلی یکدیگر گسترش خواهند داد0
ماده 2- طرفهای متعاهد به منظور آشنائی با فرهنگ و تمدن یکدیگر نسبت به تبادل کتب ونشریات ، آثار نقاشی ، عکسها،نوارها، فیلمها، نرم افزارهای رایانه ای ، برنامه های رادیوئی وتلویزیونی و امثال آنها در زمینه های فرهنگی ، هنری ، علمی ، تاریخی ،آموزشی ، مطبوعات ، جهانگردی و ورزشی بین موسسات ودستگاههای ذیربط دو کشوراقدام لازم به عمل خواهند آورد0
ماده 3- طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را جهت برگزاری هفته های فرهنگی و فیلم ، جلسات سخنرانی و شعر، اجرای موسیقی وهنرهای نمایشی در اختیار یکدیگر قرار داده ومبادله گروههای فرهنگی و هنری را به منظور اجرای برنامه های مزبور تشویق خواهند نمود0
ماده 4- هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود اجازه برگزاری نمایشگاههای مختلف فرهنگی ، هنری ، علمی ،تاریخی ، آموزشی ، مطبوعاتی ، جهانگردی و ورزشی را به طرف متعاهد دیگرداده و تسهیلات لازم را به شرط رفتار متقابل در اختیار طرف متعاهد مزبور قرار خواهد داد0
ماده 5- طرفهای متعاهد یکدیگر را از تشکیل نمایشگاهها، جشنواره ها، اجلاسها، سمینارها، کنفرانسهای علمی ، پژوهشی ،فرهنگی و هنری که در کشورشان برگزار می شود آگاه و تسهیلات لازم راجهت شرکت طرف مقابل فراهم خواهند ساخت 0
ماده 6- طرفهای متعاهد همکاری بین کتابخانه ها، موسسات حفاظت از میراث فرهنگی ومراکز اسناد ومدارک دو کشور مورد حمایت قرار خواهند داد0
ماده 7- طرفهای متعاهد موافقت نمودند مطالب و اطلاعاتی را برای شناساندن تاریخ ، فرهنگ ، تمدن و جغرافیای کشور طرف متقابل در متون درسی و آموزشی خود درج نمایند0 مطالب واطلاعات مزبور باید جامع ، مفید و منطبق با واقعیات باشد0
ماده 8- طرفهای متعاهد همکاری نزدیک بین دانشگاههاوموسسات علمی ، آموزشی و پژوهشی و مراکز فرهنگی دو کشور را تشویق و تسهیل خواهند کرد0
ماده 9- هر یک از طرفهای متعاهد گسترش زبان وادبیات طرف دیگر را در کشرو خود مورد حمایت قرار داده و به این منظور تسهیلات و امکانات لازم را برای طرف متعاهد دیگر فراهم خواهدآورد0
ماده 10- هر یک از طرفهای متعاهد ب منظور آشنائی با نظام آموزشی وارزشیابی مدارک تحصیلی و مندارج علمی مدارس ،آموزشگاهها و دانشگاههای یکدیگراطلاعات لازم را در اخیتار طرف متعاهد دیگر قرار خواهند داد0
ماده 11- طرفهای متعاهد به منظور آشنائی متقابل تاسیس مراکز وانجمنهای فرهنگی یکدیگر را در قلمرو خود مورد حمایت قرار داده و فعالیت انها را در حدود قوانین ومقررات خود تسهیل خواهندکرد
ماده 12- طرفهای متعاهد به منظور ایجاد و توسعه همکاری بین موسسات رادیو تلویزیوین دو کشور و همچنین تاسیس نمایندگی های مربوط امکانات لازم و متقابل را فراهم خواهند آورد0
ماده 13- طرفهای متعاهد با تاکید بر لزوم برقراری جریان آزاد و متوازن اخبار و اطلاعات ، هماری بین خبرگزاریهای دو کشور را تشویق و تسهیلات وامکانات لازم را جهت انجام مبادلات خبری و آموزشهای فنی و حرفه ای ، تاسیس دفاتر نمایندگی وپذیرش خبرنگاران یکدیگر و نیز انعقاد قراردادهای مربوط فراهم خواهند آورد0
ماده 14- طرفهای متعاهد همکاریهای ورزشی بین دو کشورراتشویق وتسهیلات لازم را به منظور تبادل هیاها، تمیهای ورزشی ومربی در رشته های مورد علاقه وبرگزاری مسابقات رسمی ودوستانه وعنداللزوم انعقاد قراردادهای ورزشی فراهم خواهند آورد0
ماده 15- طرفهای متعاهد به منظور غنای فیلمخانه های ملی دو کشور زمینه همکاری بین آنها و تبادل فیلمهیا سینمائی و سایر آثار تصویر یکدیگر را فراهم خواهند آورد0
ماده 16- به منظور بررسی اقدامات لازم و مناسب برای اجرای این موافقتنامه ، تنظمی برنامه مبادلات مربوط و مطالعه راههای توسعه همکاری ونیز به منظور حل و فصل کلیه مسایلی که ممکن است در ارتباط با اجراء، تفسیر ویا سایر موضوعات موافقتنامه حاضرحادث شود، کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان طرفهای متعاهد تشکیل می شود، جلسات هر دو سال یکبار به طور متناوب در دو کشور تشکیل می شود و در صورت لزوم به تقاضای هر یک از طرهفای متعاهد نسبت به تشکیل جلسات فوق العاده اقدام خواهد شد0
ماده 17- این موافقتنامه از تاریخ تسلیم آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف دیگر مبنی بر اینکه موافقتامه حاصر طبق قوانین ومقررات آن به تصویب رسیده است ، برای مدت پنج سال به مورد اجراء نهاده خواهد شد0 پس از مدت مزبو راین موافقتنامه خود به خود برای دوره های پنج ساله دیگر تمدید خواهندشدمگراینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را به طالاع طرف دیگر برساند0 در این صورت مقررات این موافقت نامه در مورد قراردادهائی که براساس آن منعقد شد تا پایان اجرای آنها معتب رخواهد بود مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند0
این موافقتنامه در یک مقدمه وهفده ماده در تاریخ 16آبان 1379 هجری شمس مطابق با 6 نوامبر 2000 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی ، مقدونیائی وانگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن ازاعتبار یکسان برخوردار می باشد0 در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه ، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت 0
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلای ایران دولت جمهوری مقدونیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منظم به متن موافقتنامه شامل مقدمه وهفتده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب ونظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود وچهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16464
تاریخ تصویب :
1380/04/19
تاریخ ابلاغ :
1380/06/17
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :