جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

شماره 1168-ق 4/6/1380
حضرت حجت السلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 31446/22199 مورخ 1/8/1379 دولت درموردبازنشستگی و وظیفه کارکنان ثابت سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 14/5/1380 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل بیست سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 27360 11/6/1380
قانون بازنشستگی و وظیفه کارکنان ثابت سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم مرداد ماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 1168-ق مورخ 4/6/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد0
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه کارکنان ثابت سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ، مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه مستخدمات رمسی مشمول قانون استخدام کشوری واصلاحات بعدی آن خواهند بود0
تبصره 1- حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وارث آن عده از مستخدمات ثابت سازمان که از تاریخ تصویب قانون مقررات استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 13/6/1367 تا تاریخ تصویب این قانون بازنشسته ،ازکار افتاده و فوت شده اند، براساس مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری محاسبه و تعیین واز تاریخ تصویب این قانون پرداخت می شود0
تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون ، حقوق وراث آن عده از مستخدمان سازمان که قبل از تاریخ تصویب قانون مقررات استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 13/6/1367) فوت شده اندو حقوق وظیفه وراث آنان از محل اعتبار سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران برقرار گردیده است پس از تطبیق وضعیت استخدامی آنان همانند اعضای ثابت و مشابه ، تعیین و با رعایت ماده (86) قانون استخدام کشوری - مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدآن از محل اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری به وراث قانونی آنها پرداخت می شود0
آئین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ، توسط سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد0
تبصره 3- از تاریخ تصویب این قانون ، کلیه قوانین و مقررات مغایر می شود0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم مردادماه یکهزار وسیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 31/5/1380به تائید شورای نگهبان رسیده است
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16464
تاریخ تصویب :
1380/05/14
تاریخ ابلاغ :
1380/06/17
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :