جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

شماره 1169-ق 4/6/1380
حضرت حجت السلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 35186/19545 مورخ 18/8/1379 دولت در مورد تعیین وضعیت امور مالی مربوط به صندوق رفاه دانشجویان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 21/5/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان ومتن تصویب وبه تائید شورای نگهبان رسیده است ، دراجرای اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 26376 11/6/1380
قانون الحاق یک تبصره به ماه (4) قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب 1371 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ویکم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1380به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1169- ق مورخ 4/6/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره (5)به ماده (4) قانون صندوق رفاه دانشجویان - مصوب 4/12/1371 - اضافه می شود:
تبصره 5- امور مالی و معاملاتی صندوق رفاه دانشجویان تابع مفاد قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی - مصوب 18/10/1369- است 0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ویکم مردادماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 31/5/1380به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16464
تاریخ تصویب :
1380/05/21
تاریخ ابلاغ :
1380/06/17
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :