×

آراء قطعی صادره از هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و این حکم شامل آراء هیات های بدوی نیز میشودکه بعلت عدم اعتراض مستخدم قطعیت پیدا کرده اند

آراء قطعی صادره از هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و این حکم شامل آراء هیات های بدوی نیز میشودکه بعلت عدم اعتراض مستخدم قطعیت پیدا کرده اند

آراء-قطعی-صادره-از-هیئتهای-رسیدگی-به-تخلفات-اداری-حداکثر-ظرف-یکماه-از-تاریخ-ابلاغ-،-قابل-شکایت-در-دیوان-عدالت-اداری-است-و-این-حکم-شامل-آراء-هیات-های-بدوی-نیز-میشودکه-بعلت-عدم-اعتراض-مستخدم-قطعیت-پیدا-کرده-اند-

تاریخ 16/8/71 شماره دادنامه 174 کلاسه پرونده 71/121

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای : مطابق ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 "درصورتیکه متهم ، به آراء قطعی صادره توسط هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشدمی تواندحداکثرظرف مدت یکماه پس از ابلاغ به دیوان عدالت اداری شکایت نمایددرغیراینصورت رای قابل رسیدگی دردیوان نخواهدبود."نظربه اینکه آراءغیرقطعی هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری درصورت عدم تقاضای تجدیدنظرنسبت به آنها درمهلت قانونی واز تاریخ انقضاءمهلت اعتراض به هیئت تجدیدنظرمحسوب می شود حکم مقرردر ماده مذکورشامل این قبیل آراء نیزمی باشد بنابراین دادنامه شماره 692 مورخ 30/12/70شعبه هفتم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 70/537 که مبین این معنی است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت آخرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوط در مواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/71/121 14/11/1371
تاریخ 16/8/71 شماره دادنامه 174 کلاسه پرونده 71/121

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :مدیرکل هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش وپرورش .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وهفتم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/690موضوع شکایت آقای ابراهیم زاهدنجف آبادبطرفیت اداره کل آموزش وپرورش آذربایجانغربی بخواسته ابطال رای 12/5/70هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بشرح دادنامه شماره 791-19/11/70چنین اعلام داشته اند:خوانده به لحاظ قطعیت رای باتوجه به تاریخ ثبت دادخواست آن راقابل طرح دردیوان نمی داند.شعبه دادخواست راقابل طرح می داند.آنچه طبق ماده 28قانون رسیدگی به تخلفات اداری آن است که متهم به آراءقطعی صادره توسط هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشدمی تواندحداکثرظرف مدت یکماه پس ازابلاغ به دیوان شکایت نمایدکه موضوع محکومیت به آراءقطعی صادره ازهیئتهااست نه مطلق آرائی که قطعیت پیدانموده ولوقطعیت آن از لحاظ انقضاءمدت پژوهش باشدوفرق است بین آراءقطعی صادره وآرائی که براثراعتراض قطعیت پیداکرده باشدخصوص باتوجه به عبارت ماده 28که اکتفابه عبارت آراءقطعی ننموده ووصف صادره ازهیئتهارانیزقیدآن قرارداده است ورائی که به واسطه انقضاءمهلت پژوهش قطعیت پیداکرده باشدرای قطعی صادره ازهیئتهانیست بلکه رائی است غیرقطعی که بعدابواسطه انقضاءمهلت پژوهش یکماه قطعیت یافته و...لذارای به فسخ آن صادرتا مجدداازطریق هیئت بدوی هم عرض تصمیم مقتضی اتخاذشود.
ب - شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/537 موضوع شکایت آقای محمدرضاگرجی نژادبطرفیت اداره آموزش وپرورش استان مازندران بخواسته صدورحکم به اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 692-3/12/70چنین رای صادر نموده است :نظربه اینکه رای معترض عنه مورخ 27/11/69صادره ازهیئت بدوی که دراثرعدم اعتراض شاکی ابلاغ گردیده وازتاریخ 19/1/70یکماه پس از ابلاغ بعلت عدم اعتراض نامبرده قابلیت اجرائی یافته است وتاریخ تقدیم دادخواست حدودهفت ماه پس ازابلاغ رای خارج ازمهلت قانونی مقرردرماده 28قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشدشکایت شاکی محکوم به رداست .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 13974 4/12/1371


2

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 174

تاریخ تصویب : 1371/08/16

تاریخ ابلاغ : 1371/12/04

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.