جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره 61258 / ت 22468 هـ - 25/11/1378

سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در تعیین وزارتخانه ها و موسسات مشمول بند ب 11 قانون استخدام کشوری" href="/tags/16117/ماده-11-قانون-استخدام-کشوری/" class="link">ماده 11 قانون استخدام کشوری که بر اساس اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 18998 / ت 19089 هـ مورخ 27/3/1377 هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود :
« بنیاد سینمایی فارابی ) جز موسسات موضوع ردیف 10 فهرست وزارتخانه ها و موسسات موضوع بند ب ماده 11 قانون استخدام کشور منضم به آئین نامه ماموریت محسوب می شود و ماموریت تا سه نفر از مستخدمان رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بنیاد یاد شده با رعایت ماده 3 آئین نامه ماموریت و تبصره 1 آن با حفظ پست سازمانی تا شش ماه مجاز است تمدید ماموریت در صورت نیاز بنیاد یاد شده و رضایت مستخدم بدون حفظ پست سازمانی و با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1378/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :