جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

شماره 35240 / ت 19829 هـ - 27/11/1378
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/11/1378 بنا به پیشنهاد شماره 650/14/121/162 مورخ 16/3/1377 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده 14 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ مصوب 1370 ـ آئین نامه اجرائی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده 1 ـ انتقال مستخدمان رسمی وزارتخانه ها ، مؤسسات وابسته به دولت نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از این پس به اختصار سپاه نامیده می شود:
الف ـ نامه درخواست انتقال با ذکر دلایل آن به همراه تمایل کتبی فرد مورد نظر توسط رده درخواست کننده به ستاد مشترک سپاه منعکس می شود.
ب ـ ستاد مشترک سپاه پس از احراز نیاز سازمان ،مراتب را از دستگاه متبوع مستخدم استعلام می نماید.
پ ـ در صورت موافقت دستگاه متبوع و طی مراحل گزینش نتیجه نهائی در خصوص انتقال به مبادی ذی ربط منعکس می شود.
تبصره ـ در صورتی که مستخدم مورد نظر دارای تعهد خدمتی به سازمان متبوع خود باشد سپاه می تواند باقیمانده خدمت وی را پس از موافقت دستگاه انتقال دهنده و تامین اعتبار لازم خریداری نماید که در این صورت فرد مزبور موظف است تعهد خود را در سپاه به انجام برساند.
ماده 2 ـ نحوه احتساب سوابق خدمتی کارکنان منتقل شده از نظر بازنشستگی و ترفیعات و سایر موارد بر اساس قوانین و مقررات استخدامی سپاه صورت می گیرد.
تبصره ـ دستگاههای انتقال دهنده موظفند کلیه کسور بیمه و بازنشستگی منتقل (اعم از سهم فرد و دولت) را بر اساس قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـمصوب 1365ـ و آئین نامه های مربوط به آن به سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه واریز نماید.
ماده 3 ـ مامور به خدمت نمودن مستخدمان دستگاهها به سپاه به ترتیب زیر انجام می شود:
الف ـ نامه درخواست ماموریت با ذکر دلایل آن و به همراه تمایل کتبی فرد مورد نظر توسط رده درخواست کننده به فرمانده نیروی مربوط منعکس می شود.
ب ـ فرماندهی نیرو پس از بررسی دلایل و ضرورتها در صورت احراز نیازمندی مراتب را جهت اعلام صلاحیت امنیتی و مکتبی فرد مورد نظر به مبادی ذی ربط در آن منعکس می نماید.
پ ـ در صورت تایید صلاحیت امنیتی و مکتبی فرد مورد نظر مراتب به همراه سوابق به ستاد مشترک سپاه برای صدور نامه درخواست مامویت منعکس می شود.
ماده 4 ـ مدت ماموریت کارکنان یاد شده حداقل شش ماه خواهد بود در صورت نیاز سپاه و موافقت مامور و دستگاه مربوط این مدت قابل تمدید است و حفظ پست سازمانی و مستخدم مامور تا شش ماه الزامی است.
ماده 5 ـ فرد در زمان ماموریت در سپاه از نظر تخلفات و جرایم تابع آئین نامه های انظباطی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1371ـ است .
ماده 6 ـ حقوق و مزایا و سایر فوق العاده مامورانی که بیش از 6 ماه به سپاه مامور می شوند از اعتبار سپاه و در چهارچوب مقررات جاری در آن و بر اساس شغل مورد تصدی پرداخت می شود.
تبصره ـ کسور بازنشستگی و حق بیمه و سایر کسور قانونی ماموران بر اساس قوانین و مقررات دستگاه متبوع کسر و توسط سپاه به صندوقهای مربوط واریز می شود.
ماده 7 ـ انتقال یا مامور به خدمت نمودن افراد موضوع این آئین نامه در زمان جنگ و بحران تابع ضوابطی است که بر اساس تبصره ماده (14) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران ابلاغ می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1378/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :