جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

شماره 63871/ت 22232هـ 23/12/1378

سازمان اموراداری واستخدامی کشور
هیذت وزیران درجلسه مروخ 18/12/1378 دراجرای تبصره ماده (149 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری وبه استناد بند(ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 1378 کل کشور تصویب نمود:
1- حقوق بازنشستگی ووظیفه مستخدمینی که تاپایان سال 1374 بازنشسته ، ازکاراقفتاده ویافوت شده اند ،ازتاریخ 1/10/1378
بشرح زیرافزایش می یابد.
جدول :
و- حقووق بازنشستگی ووظیفه مستخدمینی که درفاصله زمانی 1/1/1375 تاپایان سال 1377 بازنشسته ، ارکارافتاده ویافوت شده اند براساس بندیک ومطابق فرمول زیرافزایش می یابد.
فاصله زمانی بین تاریخ بازنشستگی ، ازکارافتادگی یافوت تاپایان سال 77 به رو×افزایش حقوق بند(19)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = مجموع افزایش حقوق
1080
2- جمع حقوق وظیفه پرداختی وراث وظیفه بگیر که تعداد آنها پنج نفر یابیشترباشند معادل بازنشستگان ووظیفه بگیران ازکارافتاده افزایش می یابدوجمع حقوق وظیفه پرداختی وراث وظیفه بگیر که 4 نفر یاکمترباشد معادل چهارپنجم بازنشستگان ووظیفه بگیران ازکارافتاده افزایش می یابد.
3-مستخدمانی که مدرک تحصیلی آنان بالاتر از لیسانس می باشد مشمول این افزایش نمی گردنند
4- اعضای هیأت علمی دانشگاهها وقضات مشمول این افزایش نمی باشند.
5- مقامات موضوع تبصره ( 2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 13/6/1370 مشمول این افزایش نمی گردند.
6- وظیفه بگیران که بموجب مصوبات قبلی ازاعتبارات دستگاههای اجرائی حقوق دریافت می کردندودراجرای تبصره (68) قانون بودجه سال 1361 کل کشور حقوق آنان ازصندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شده ومشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی وظیفه قرارنگرفتند مشمول این افزایش نخواهند بود .
معاون اول رئیس جمهور–حسنن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16040
تاریخ تصویب :
1378/12/18
تاریخ ابلاغ :
1378/12/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :