جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

شماره 52706/ ت 22008 هـ 21/12/1378

وزارت فرهنگ وآموزش عالی – وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکیوزارت آموزش وپرورش
هیأت وزیران درجلسه مورخ 18/12/1378 باتوجه به نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 2402 هـ / ب مورخ 18/7/1378 ) تصویب نمود :
تصویب نامه شماره 50577 / ت 18958 هـ مورخ 1/3/1378 ( موضوع الحاق متنی به تبصره ( 3) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون ایجادتسهیلات برای ورود رزمندگان وجهادران داوطلب بسیجی به دانشگاههای ومؤسسات آمـــوزش عالی – مصوب 1367 ) ، ازتاریخ اعلام ایراد ملغی الاثر می گردد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16040
تاریخ تصویب :
1378/12/18
تاریخ ابلاغ :
1378/12/26
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :