جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

شماره 66563 / ت 22589 هـ 21/12/1378
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور درموردنحوه اجرای بندهای ( ج ) و ( ی ) تبصره ( 10) قانون بودجه سال 1378 کل کشور براساس اصل یکصدو بیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبه استناد تصویب نامه شماره 53409 / ت 22288 هـ مورخ 7/10/1378 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است ، به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می شود:
1- مالکیت سازمان ایرانگردی وجهانگردی ودولت نسبت به اموال ودارائیها ( طبق فهرست پیوست ) وسایر حقوق ، امتیازات ، تعهدات مربوط به اموال ودارائیهای یادشده وهمچنین سهام متعلق به سازمان ایرانگردی وجهانگردی درشرکت توسعه مهمانخانه های ایران به نسبت پنجاه درصد (50%) به صندوق بازنشستگی کشوری وپنجاه درصد ( 50%) به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می شود تاطبق مقررات مربوط اداره شود.
2- صندوق بازنشستگی کشوری وسازمان تأمین اجتماعی موظفند اقدامات قانونی رادر مورد مالکیت اموال ودارائیهاوسایرحقوق ، امتیازات، تعهدات مربوط به اموال ودارائیهای یادشده وهمچنین سهامی که طبق این تصمیم نامه به آنان واگذارشده معمول دارند.
3- سازمان بورس اوراق بهادار تهران ملزم است حسب درخواست صندوق بازنشستگی کشوری وسازمان تأمین اجتماعی حداکثرظرف سه ماه ازتاریخ درخواست نسبت به قیمت گذاری سهام متعلق به سازمان ایرانگردی وجهانگردی درشرکت توسعه مهمانخانه های ایران طبق ضوابط بورس اقدام وگزارش مربوط رابه سازمانهای مذکور اعلام نماید.همچنین صندوق بازنشستگی کشوری وسازمان تأمین اجتماعی موظفند باهماهنگی سازمان یرانگردی وجهانگردی حداکثرظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ این تصمیم نامه باانتخاب کارشناس یاکارشناسان رسمی نسبت به تعیین قیمت هریک ازاموال ودارائیها وسایرحقوق وامتیازات ( پس ازکسرتعهدات مربوط ) اقدام نمایند.
سازمانهای مذکور موظفند ظرف یکهفته پس ازابلاغ تصویب نامه ، درخواست خودراجهت تعیین قیمت سهام به سازمان بورس اوراق بهادار تهران اعلام نمایندوظرف دوهفته پس ازابلاغ تصمیم نامه ، کارشناس یاکارشناسان رسمی راباهماهنگی سازمان ایرانگردی وجهانگردی انتخاب کنندودرخواست خودراجهت تعیین قیمت هریک ازاموال ودارائیها وسایرحقوق وامتیازات وتعهدات مربوط به آنان اعلام دارنند.
4-صندوق بازنشستگی کشوری وسازمان تأمین اجتماعی موظفند ظرف پانزده روز ازتاریخ وصول گزارش سازمان بورس ، مراتب را جهت ثبت دردفاتر قانونی مربوط به دستگاههای ذیربط اعلام نمایند.همچنین سازمانهای مذکورموظفند حداکثر ظرف سه هفته ازتاریخ وصول گزارش کارشناسی وتعیین بدهی های سازمان ایرانگردی وجهانگردی ناشی ازوام های دریافتی برای تکمیل وراه اندازی واجرای هریک پروژه های موضوع این تصمیم نامه که درتعهد سازمان تأمین اجتماعی وصندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود مبلغ خالص دارائیهارا درهرمورد تعیین وجهت ثبت دردفاتر قانونی دستگاههای ذیربط اقدام نمایند.
5- وزارت اموراقتصادی ودارائی ( خزانه داری کل کشور) ودستگاههای ذیربط معادل مبالغ قیمت واگذاری خالص ااموال ودارائیها وسهام به سازمان های فوق الذکر که دراجرای بند ( ج) تبصره ( 10) قانون بودجه سال 1378 کل کشور تعیین می شود به نسبت سهام سازمانهای یادشده بابت رد دیون دولت باآنها منظورو اقدامات لازم رامعمول دارند.
6- سایرشرایط :
الف – صندوق بازنشستگی کشوری وسازمان تأمین اجتماعی باید کاربری اراضی ، مهمانسراها وهتل وتأسیسات وقطب های واگذاری راحفظ نموده ودرجهت گستر ش مجنمع های بین راهی واستفاده بهینه ازآنهادرصنعت جهانگردی اقدام نمایند.
ب – تعهدات سازمان ایرانگردی وجهانگردی نسبت به کارکنان شاغل واحدهای واگذارشده عیناً باحفظ سوابق ومطالعات آنها ( قسمتی ازتعهدات بند 2 این تصمیم نامه ) به صندوق بازنشستگی کشوری وسازمان تأمین اجتماعی منتقل می شود.
7- سرمایه دولت درسازمان ایرانگردی وجهانگردی معادل قیمت دفتری اموال وسهام واگذارشده پس ازکسر تعهدات مربوط کاهش می یابد.
8- درمواردی که مالکیت قطعی سازمان ایرانگردی وجهانگردی نسبت به اموال ، حقوق وسهام فوق الذکر ثابت نیست محاسبه تهاتر مابه ازاء آن ، مشروط به ثبوت مالکیت قطعی حسب اسناد مثبته خواهدبود.
9- کلیه هزینه های موردنیاز جهت انجام تشریفات قانونی موضوعات این تصمیم نامه به نسبت درصد سهام واگذارشده بین سازمان تأمین اجتماعی وصندوق بازنشستگی کشوری تقسیم خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
فهرست اموال سازمان ایرانگردی وجهانگردی
ردیف نام واحد
1 هتل گاجره
2 مهمانسرای رفسنجان
3 مهمانسرای بید خت
4 مهمانسرای شیروان
5 مجتمع جهانگردی میگون
6 مهمانسرای سراب
7 مجتمع آب درمانی محلات
8 مهمانسرای تفرش
9 مجتمع اقامتی پذیرائی یاسوج
10 مهمانسرای تاکستان
11 مهمانسرای سنندج
12 مهمانسرای خرمشهر
13 مهمانسرای ارومیه ( هتل آرین )
14 مهمانسرای خوی
15 مهمانسرای ماکو
16 مهمانسرای مرز بازرگان
17 مهمانسرای یزد
18 مهمانسرای اردکان یزد
19 چایخانه حمام خانه یزد
20 مهمانسرای فسا
21 رستوران پاسارگاد
22 مجتمع ویلائی خزر شهر 2 واحد
23 مجتمع اقامتی پذیرائی چلندر
24 مجتمع اقامتی پذیرائی ناهارخوران گرگان
25 مجتمع اقامتی پذیرائی چالوس
26 زمین واقع درمیدان 17 شهریور گنبد
27 اراضی سرخرود
28 سرای جهانگردی اصفهان
29 هتل گرگ پس ( کلاردشت )
30 مجتمع درمانی محلات
31 زمین ابهر
32 مهمانسرای سنندج
33 مهمانسرای بسطام
34 مهمانسرای بیرجند
35 چایخانه پیام مرند
36 زمین روبروی بلدیه رشت
37 مهمانسرای قصرشیرین
38 مجتمع اقامتی مرودشت
39 مهمانسرای شهرکرد
40 مهمانسرای سبز وار
41 چهاردستگاه ویلای کرمان
42 مهمانسرای جلفا
43 مهمانسرای زابل
44 مهمانسرای سیرجان
45 مهمانسرای بم
46 مهمانسرای بزرگ کرمان
47 بازشگاه کارمندان کرمان
48 مهمانسرای ماهان
49 هتل دلوار بوشهر
50 مهمانسرای بوشهر
51 مجتمع اقامتی پارک تبریز
52 پلاژ شرفخانه تبریز
53 مهمانسرای دهلران
54 مجتمع اقامتی پذیرائی شماره 1 مشهد
55 مهمانسرای خلخال
56 اردوگاه بندرعباس
57 مهمانسرای دره شهر
58 مهمانسرای بندرلنگه
59 مهمانسرای قشم
60 مهمانسرای میناب
61 مهمانسرای حاجی آباد
62 مهمانسرای دیزین 1
63 مهمانسرای دیزین 2
64 تأسیسات منطقه اسکی دیزین
65 تأسیسات منطقه اسکی شمشک
66 مهمانسرای شمشک بالاوپایین
67 منطقه اسکی خور
68 مهمانسرای داران
69 مهمانسرای جدید مرند
70 مهمانسرای دهدشت
71 مهمانسرای لاهیجان
72 پلاژ نمونه بندرانزلی
73 مهمانسرای آستارا
74 مجتمع اقامتی پذیرائی غرب بندرانزلی
75 مجتمع اقامتی پذیرائی زنجان
76 چایخانه دره لیک زنجان
77 مهمانسرای بروجن
78 مهمانسرای بم
79 مجتمع اقامتی پذیرائی سامان
80 مهمانسرای لردگان
81 مهمانسرای شهرکرد
82 مجتمع اقامیتی پذیرائی پلاژ مریوان
83 مهمانسرای دزفول
84 مهمانسرای مسجد سلیمان
85 مجتمع غارعلی صدرهمدان
86 مهمانسرای علی صدر
87 مهمانسرای دامغان
88 مهمانسرای شاهرود
89 مهمانسرای جدید سمنان
90 مهمانسرای رودبار
91 اردوگاه جهانگردی یزد
92 مهمانسرای رباط پشت بادام
93 مهمانسرای هرات
94 مجتمع اقامیت بندرعباس
95 مهمانسرای لامرد
96 مجتمع سد درود زن
97 مهمانسرای لار
98 مجتمع اقامتی پذیرائی شیراز
99 مهمانسرای فیروز آباد
100 مهمانسرای استهبان
101 مهمانسرای داراب
102 مجتمع اردبیل
103 مجتمع خزرآبادساری
104 مجتمع اوجابیت کلاردشت
105 مجتمع ویلای خزرشهر46واحد
106 مهمانسرای عباس آباد بهشهر
107 مهمانسرای نائین
108 مهمانسرای اردستان
109 مهمانسرای کاشان
110 مهمانسرای خوانسار
111 مهمانسرای گلپایگان
112 مهمانسرای چادگان
113 سالن چند منظوره ایلام
114 مجتمع اقامتی پذیرائی سراب کیو
115 مهمانسرای علی گودرز
116 چایخانه سنتی زاهدان
117 مهمانسرای سراوان
118 مهمانسرای میرجاوه
119 مهمانسرای زاهدان
120 مجتمع اقامتی میرجاوه
121 مجموعه اقامیتی پذیرائی چابهار
122 مهمانسرای بجنورد
123 ساختمان سیاحتی بلوارکشاورز
124 مهمانسرای نیشابور
125 مجتمع اقامتی صدف آستارا
126 چایخانه حافظیه شیراز
127 مهمانسرای باغ شاهزاده ماهان
128 چایخانه حمام وکیل کرمان
129 چایخانه ارگ بم
130 چایخانه بندرعباس
131 چایخانه مرز خسروی
132 چایخانه قصرشیرین
133 مهمانسرای سرپل ذهاب
134 زمین شهرک توزیستی مشهد
135 زمین افریقا
136 زمین ولنجک
137 زمین تپه زونی شهمیزادسمنان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16040
تاریخ تصویب :
1378/12/21
تاریخ ابلاغ :
1378/12/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :