جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 2288/ 11 11/12/1378

مصوبه شورای عالی اداری
وزارت راه وترابری - سازمان اموراداری استخدامی کشور
شورای عالی اداری کشور درهشتاد وششمین جله مورخ 11/12/1378 ، بنابه پییشنهاد مشترک سازمان اموراداری و استخدامی کشور و وزارت راه وترابری و در راستای لایحه برنامه سوم توسعه مبنی برتفکیک وظایف اعمال حاکمیت از فعالیتهای تصدی و نیز باتوجه به رفع محدودیتهای قانونی درزمینه وصول درآمدهای فرودگاهی و هوانوردی توسط شرکت فرودگاههای کشور و هزینه های آن درچارچوب بودجه مصوب موضوع بند ( د ) تبصرة 33 قانون بودجه سال 1378 کل کشور تصویب نمود :
1- تصویبنامه شماره 5053/ دش / 1 مورخ 2/5/1375 شورای عالی اداری لغو وکلیه وظایف و فعالیتهای مربوط به امور عملیاتی حمل ونقل هوایی به همراه کلیه اعتبارات ، تعهدات ، تشکیلات و نیروی انسانی مربوط از هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به شرکت فرودگاههای کشور انتقال می یابد .
2- وظایف هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری همان وظایف مندرج در ماده 2 مصوبه شماره 6075/ دش مورخ 20/10/1373 شورای عالی اداری خواهد بود.
3- سازمان امور اداری واستخدامی کشور بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری حداکثر ظرف مدت 2 ماه اصلاحات لازم را با توجه به مفاد این مصوبه در اساسنامه شرکت فرودگاههای کشور به عمل می آورد .
4- وزارت راه وترابری مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاههای کشور را با توجه به مفاد این مصوبه تهیه و به تأیید سازمان اموراداری و استخدامی کشور برساند .
5- مسئولیت اجرای این تصویبنامه برعهده وزیر راه وترابری خواهد بود .
معاون رئیس جمهور ودبیرعالی اداری - محمد باقریان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16040
تاریخ تصویب :
1378/12/11
تاریخ ابلاغ :
1378/12/26
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :