جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

شماره 160205/ ت 20157هـ 21/12/1378
وزارت آموزش وپرورش
هیأت وزیران درجلسه مورخ 18/12/1378 باتوجه به نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 1982هـ / ب 6/5/1377) تصویب نمود:
آیین نامه نحوه اعطای کمکهای دولت به مدارس غیرانتفاعی ( موضوع تصویب نامه شماره 4780/ ت 118هـ مورخ 14/4/1373) بشرح زیر اصالح می شود:
1- درسطر دوم ماده (2) آیین نامه یادشده پس ازواژه «کمک های » واژه «بالعوض » افزوده می شود.
2- درتبصره (2) آیین نامه یادشده پس ازعبارت « موضوع این ماده » عبارت « تاپایان همان سالی مالی » اضـــافــــه می گردد.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16040
تاریخ تصویب :
1378/12/18
تاریخ ابلاغ :
1378/12/26
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :