جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

شماره 29825/ ت 20512 هـ 23/12/1378

وزارت اموراقتصادی ودارایی – وزارت صنایع – سازمان تربیت بدنی
هیأت وزیران درجلسه مورخ 18/12/1378 باتوجه به نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 2095 هـ / ب مورخ 17/8/1377) تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی قانون تأمین اعتباراحداث ، تکمیل ، توسعه وتجهیزاماکن ورزشی – موضوع تصویبنامه شماره 23442/ ت 19667هـ مورخ 27/4/1377- به شرح زیراصلاح می شود:
درماده (3) قبل ازعبارت «به شرح زیر به مخصرف برسد» عبارت «وتاسقف یکصدوپنجاه میلیارد(000ر000ر000ر150) ریال درسال 1377 به نحوی که حداقل بیست درصد (20%) ازاعتبارات هریک ازردیفهای ذیل به امرورزش درروستاها اختصاص یابد» اضافه می شود.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16040
تاریخ تصویب :
1378/12/18
تاریخ ابلاغ :
1378/12/26
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :